vrijdag, juni 29

ZONDER KOPJES | BIJBELLEESTIP (1)

De Bijbel is verdeeld over hoofdstukken, kopjes, tussenkopjes en tekstnummering. Dat is allemaal in het leven geroepen om het lezen te vergemakkelijken.

Maar...
 • Ze maken het gevaar om een tekst uit de context te trekken groter. 
 • De hoofdstukken en de nummering zijn vaak niet het echte begin (of het einde) van een verhaal of een zin. 


Ik ben de Bijbel van kaf tot kaft aan het lezen (chronologisch) en ontdek dat ik de lijnen en de verhalen beter begrijp als ik me niets aantrek van de hoofdstukindeling en kopjes.

BIJBELLEESTIP:

Sla kopjes over, vergeet de nummering en negeer de hoofdstukindeling tijdens je leestijd. Doe alsof een Bijbelboek één geheel is. Dat is het namelijk ook! 

👉  Lees de kopjes... niet


woensdag, juni 27

Een andere kijk op bloemen

Geregeld maak ik mijn bloemenrondje en schiet wat foto’s van de bloeiende potplanten achter  het huis. Wat zijn ze mooi! Ik schreef dit op mijn Instagram:

KIJK WAT VAKER NAAR...

“Kijk eens wat vaker naar vogels en bloemen: ze brengen je begrip bij van Gods genade.” Het volgen van Jezus vraagt om geloofsvertrouwen. Wat je ook kwijt kunt raken door het volgen van Jezus... je positie, je rijkdom, de plek in de vriendenkring... wees niet bezorgd! Het kan je in sommige gevallen heel wat kosten maar je krijgt er zoveel voor terug: genade, liefde en echte vrede in je hart.


BLOEMEN EN VOGELS

Als we meer tijd zouden besteden aan het observeren van bloemen en vogels, zouden we rustiger worden vanbinnen. Gods zorg voor wie Hem dient gaat de zorg voor de dieren en planten ver te boven. Dat is een gezonde les in de jachtigheid van het leven. (vrij naar F. W. Adeney)

God veracht je behoeftes niet. Hij wil niet dat jij je noden met stoïcijnse onverschilligheid onder ogen ziet. Hij verlangt ernaar dat je naar Hem toekomt en Hem vertrouwt. Is dat niet de allerbeste remedie voor (over)bezorgdheid? Niet blijven piekeren maar je hart uitgieten voor Zijn aangezicht. 


UW HEMELSE VADER WEET...

“Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.” (Mattheüs 6:19-34)

 • We must show our Christian colors if we are to be true to Jesus Christ. (C. S.  Lewis)

Tip: Blooming cornflowers on my photoblog

maandag, juni 25

Gouden oogst

Uit mijn dagboek:

Het leven kan zo moeilijk zijn. Dan is het fijn dat er iemand aan je denkt. Ik heb zo iemand in mijn leven. Hij stuurde een appje met een foto uit zijn Bijbels Dagboek. Ik typ de tekst over omdat ik het graag wil bewaren.

Volg de Heere!
Geen haar van je hoofd zal verloren gaan, maar toch kan dat hoofd zich grote zorgen maken. God denkt uitsluitend ten goede aan ons en alles wat Hij doet komt ons ten goede. O, dat we ervan overtuigd zouden zijn en eens af zouden komen van die slechte voorgevoelens! Hoewel je weg nu misschien door donkere ravijnen gaat, waar de steile rosten zo hoog boven je uitrijzen dat je het licht niet ziet, ga verder, want de weg is veilig. Volg de Heere, want als de weg ruw zal je minder snel uitglijden dan op plaatsen die glad en glibberig zijn. Als de weg steil is, zal je u eerder boven zijn en als de weg steil naar beneden gaat, leert dat je nederigheid, waardoor je bereid bent om van jezelf af te zien en al je vertrouwen op de Heere te stellen.*


TEN GOEDE

Wat me raakte is dat er staat: God denkt uitsluitend ten goede aan ons en alles wat Hij doet komt ons ten goede. Wat een geloofstaal voor iemand die herhaaldelijk depressief was. Ik vat het voor mezelf samen en plaats linkjes naar oudere blogberichten.

 • God denk aan mij, "Ík ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder; mijn God, wacht niet langer!" (Psalm 40)
 • God kent mij, "U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan,
  U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles."
  (Psalm 139)
 • God denkt ten goede aan mij, "... zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren."(Jeremia 29)
 • Wat Hij doet komt mij ten goede, "En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn." (Romeinen 8)

AKKER MET GOUDEN OOGST

De Goede Herder verliest Zijn schapen nooit uit het oog. En wat onze pijn en verdriet betreft... God ziet die niet op zichzelf staand, maar ziet de toekomstige blijdschap en bruikbaarheid die daarmee gepaard gaan. Hij ziet niet alleen onze opengeploegde akker, maar Hij ziet ook de akker met de gouden oogst. *


Daarom: Volg Hem!

* Vrij naar C.H Spurgeon (Near the Sun)

vrijdag, juni 22

DE NAAM VAN GODDe naam van God in de Joodse geschriften is een raadselachtig mysterie. Mensen spreken de vier Hebreeuwse letters (JHWH) vaak uit als: "Jahweh" of "Jehova". Maar de waarheid is dat we niet echt weten hoe we het uit moeten spreken. 

DE HE(E)RE

In de meeste Bijbels wordt dat woord vertaald als "de HE(E)RE" en op dezelfde manier zeggen we in het Hebreeuws altijd "Adonai", wat betekent Heer. We proberen het zelfs niet uit te spreken. Hoe dan ook, een nauwkeurig onderzoek van deze vier letters is een verhelderende les die op een verbazingwekkend manier betrekking heeft op de Messias. 


In Genesis 1 is het Hebreeuwse woord voor God "Elohim", wat de algemene term is voor god of goden en ook, nogal interessant, een meervoudswoord. In Genesis 1 wordt naar Elohim verwezen als "Hem" (enkelvoudig mannelijk) maar Hij spréékt in meervoud ("En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis"). Echter, in Genesis 2 verschijnt voor het eerst de vierletterige naam van God: JHWH. Daarna wordt Hij meestal aangeduid met deze unieke naam.

GODS NAAM IS HEILIG

Joodse mensen gebruiken over het algemeen liever de naam van God niet. Vaak schrijven ze het woordje God zo op: "Gd", zodat het niet in zijn geheel is geschreven. Velen noemen God 'haShem', wat 'de naam' of andere soortgelijke benamingen betekent. "Baruch haShem!" (wat "Gezegend zij de Naam!" of "Gezegend zij de Heer!" betekent) is een uitdrukking die je meerdere keren per dag hoort in Israël. Zo kostbaar zijn deze vier letters dat we zelfs de data veranderen die twee van die vier heilige letters op een rij bevatten - de 15e en 16e van elke maand wijken af ​​van het normale patroon om de vierletterige naam van God te respecteren. Zo is er een traditie ontstaan om te voorkomen dat de naam van God opgeschreven en ontheiligd wordt door weggegooid, gewist of vernietigd te worden.

Zijn naam is heilig
"En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen?"
En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. Toen zei God verder tegen Mozes: “Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie." (Exodus 3:13-15)

IK BEN WIE IK BEN? Hoe verwarrend het voor Mozes ook is, God dringt er op aan en houdt vol dat Hij niet gecategoriseerd kan worden - Hij IS gewoon. God lacht om al ons heen en weer gepraat over of Hij bestaat of niet - Hij is de definitie van het bestaan!

IN DE SCHATKIST VAN DE HEBREEUWSE GRAMMATICA

Het interessante aan werkwoorden in het Bijbels Hebreeuws is dat ze vaak geschreven zijn in iets wat voor ons lijkt op toekomende tijd, terwijl ze worden weergegeven als verleden tijd. En ook andersom! Profetie wordt vaak uitgedrukt in wat lijkt op de verleden tijd voor modern Hebreeuwse sprekers, terwijl het gaat dingen die nog komen gaan.Toekomstige en verleden tijd zijn niet zo eenvoudig te duiden, wat ook gepast is omdat de auteur zich met zijn Bijbelse tekst buiten de tijd bevindt. Hij kan een profetie doorgeven over toekomstige gebeurtenissen alsof ze al gebeurd zijn en hij kan gebeurtenissen uit het verleden beschrijven in verhalen, die feitelijk verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen - zoals in de verhalen van bijvoorbeeld Jozef en de Exodus.

Ik zal je nog iets grappigs vertellen over het Hebreeuws: het werkwoord "zijn" bestaat alleen in de verleden - en toekomende tijd, maar niet in de tegenwoordige tijd.

In het Hebreeuws zeggen we niet: "Ik ben hongerig", we zeggen gewoon "Ik honger". We zeggen niet "die tafel is groot", we zeggen "die tafel groot". We kunnen zeggen: “Ik was hongerig”, of “Ik zal hongerig zijn”, maar niet: “Ik ben hongerig”. Er is geen "is" of "ben" in het Hebreeuws. Waarom niet? Mogelijk omdat in het Hebreeuws, de taal van de Bijbel, de tegenwoordige tijd van het werkwoord "zijn" gereserveerd is om alleen door God gebruikt te worden.

Alleen God kan zeggen: "IK BEN".

En misschien helpt dit ons om een deel van het mysterie van het tetragrammaton JHWH te begrijpen. Wanneer we naar de originele Hebreeuwse tekst kijken, die in het Engels zegt: "IK BEN WIE IK BEN", ziet het er voor de Hebreeuwse lezer uit alsof het in de toekomende tijd staat: "Ik zal zijn die Ik zal zijn" (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה). En toch is het vertaald in de tegenwoordige tijd! Raak je in de war? De wisselwerking tussen de tijden van het werkwoord is illustratief voor het feit dat onze God is, was en altijd zijn zal.

Bovendien bevatten de eigenlijke letters van de vierletterige naam van God (יהוה) het Hebreeuws voor Hij was, Hij is, en Hij zal zijn! Dit is een feit dat, niet verwonderlijk natuurlijk, is opgemerkt door rabbijnen uit het verleden.

RABBINALE INTERPRETATIE

Het is interessant om te zien hoe de zin, "Ik ben wie Ik ben" (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה), ook in de tegenwoordige tijd werd vertaald in de tekst "Targum Yonatan", een vroege rabbijnse vertaling van de Bijbel in het Aramees door Jonathan ben Uzziel, een leerling van Hillel en doctor in de rechten in Jeruzalem in de tijd van koning Herodes. [1]

Hij vertaalde het naar het Aramees als "אֲנָא הוּא", wat in modern Hebreeuws (Ani Hu - אני הוא ) letterlijk "Ik Hij" betekent. Dichter bij het Hebreeuwse "IK BEN" kun je niet komen - 1e persoon tegenwoordige tijd van het werkwoord “zijn”.

"God antwoordde Mozes,  "IK BEN die ik BEN."  Toen zei Hij: "U moet tegen de zonen van Israël zeggen: "IK BEN" heeft mij naar u gezonden."

In de rabbinale interpretatie is het veelzeggend dat dat de drie tijdsvormen waarin de woorden oplichten, drie tijden afspiegelen: verleden, heden en toekomst.
 1. Hij was
 2. Hij is
 3. Hij zal voor altijd zijn

Rabbi Isaac leert in Exodus Rabbah:
"God zei tegen Mozes: 'Vertel hen dat ik nu ben wat ik altijd was en altijd zal zijn'; om deze reden is het woord ehyeh drie keer neergeschreven. "[2]

IK BEN – DRIE KEER?

Het is interessant dat net als in het Sjema, de naam van de HEERE drie keer voorkomt. Wellicht gaat het niet alleen over verleden, heden en toekomst, maar verwijst het ook naar de drievoudige aard/natuur van God:

 1. De Vader
 2. De Zoon - God, vleesgeworden in de Messias (Joh. 1:1-18)
 3. De Heilige Geest

Lijkt je dat onmogelijk? Maar het bewijs ervan is in de Joodse geschriften zelf te vinden Op een bepaald moment verschijnt YHWH persoonlijk om Abraham te bezoeken. Dat is een feit wat grote ontsteltenis teweeg brengt onder degenen die er zeker van zijn dat God geen "vlees" kan worden. Wel, dat deed hij, precies daar in Genesis 18. Het wordt zelfs nog vaker gezegd. Ook Jeremia 23: 6 zegt dat YHWH de naam van de Messias zal zijn.

“In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.”

En weet je wat nog meer? De woorden die in Targum Yonatan gebruikt worden als de beste manier om Joodse mensen te helpen bij het begrijpen van Gods ongebruikelijke zelfopenbaring ("Ani Hu" / "Ik | Hij"), komen later in het Nieuwe Testament regelmatig naar voren.

WEET JE WIE DEZE TERM NOG MEER GEBRUIKTE: "Ani Hu" ( I AM)?

In Johannes 4 ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw. Ze hebben een gesprek over God, waarheid en aanbidding. De vrouw zei tegen Yeshua, niet wetend wie Hij werkelijk was:

"De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Hij, die de Gezalfde genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen."


Yeshua's reactie?

"Ik, Degene die tegen je spreekt," ani Hu "(IK BEN)."

In hoofdstuk 8 raakte Yeshua verwikkeld in een woordenwisseling met de religieuze leiders. Gefrustreerd en gedesoriënteerd wilden ze weten:

"Wie bent U?"
Yeshua antwoordde: "Wat Ik u vanaf het begin al gezegd heb."
... "U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft U Zichzelf uit?"
... Yeshua antwoordde, "Amen, amen, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, IK BEN!"

👉 The Name of God


[1] וַאֲמַר יְיָ לְמשֶׁה דֵין דְאָמַר וַהֲוָה עַלְמָא אָמַר וַהֲוָה כּוּלָא וַאֲמַר כִּדְנָא תֵּימַר לִבְנֵי יִשְרָאֵל אֲנָא הוּא דְהַוֵינָא וְעָתִיד לְמֶהֱוֵי שַׁדְרַנִי לְוַותְכוֹן (Targum Yonatan Ex 3:14, Aramaic)
[2] Exodus Rabba, 3:14

Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen een Israël zegenen door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.


woensdag, juni 20

DE GORDEL | Compleet bewapend (3)

Listige verleidingen van de duivel. Strijd tegen geestelijke machten van het kwaad. Kan ik als christen staande blijven?  Paulus zegt van wel... maar dan niet in eigen kracht!

Broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. (Efeziers 6:10)

GORDEL VAN DE WAARHEID

Dit beeld begrepen de gelovigen in Paulus' tijd direct. Ze droegen lange kleren en bij handelingen als werken, lopen, vechten, reizen, trok men de zoom van de tuniek omhoog en stopte die achter de gordel. Zo ontstond er meer bewegingsvrijheid (zie plaatjes hieronder)

👉 Lees ook dit blogbericht


STARTHOUDING

Paulus zegt eigenlijk: Sta op scherp! Wees alert. Omgord je met de hemelse gordel "de waarheid". Bereid je voor op een geestelijke strijd. Ga in de starthouding staan!

DE WAARHEID?

 1. Christelijke oprechtheid/betrouwbaarheid (Psalm 51:6). Wij worden steeds gehinderd door de losse kleding van ongeloof. Dat is 'de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt,'  (Hebr 12:1). Paulus zinspeelt op de belemmerende kleding, die rond de benen slingerde en alle vrije beweging hinderde. Maar wanneer de lenden (het middel) wordt aangegord met oprechtheid en waarheid, dan ondersteunt het ons, zoals de gordel de beweging en kracht van ons middel versterkt. (bron: J.C. Philpot)
 2. De waarheid die in Christus Jezus is (Efeze 4:21). Christelijke oprechtheid is niet genoeg in het conflict met de zonde en satan zonder de kennis van "de waarheid die in Jezus is."  Voorbeeld: iemand die nog maar net tot geloof gekomen is is geestelijk betrouwbaar en oprecht, maar weet vaak niet hoe hij of zij moet handelen tijdens een  gerichte geestelijke aanval op zijn zijn leven als gelovige. Hij heeft méér kennis nodig van de "waarheid die in Jezus is". (Bron: J.C. Philpot)

Jezus: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Joh.14:6)

ONTMOETING MET JEZUS

Belangrijk! Zoek je kracht in de geloofsontmoeting met Jezus Christus. Zonder Hem kun je niets doen en blijf je niet staande. Mèt Hem ben je tot grote dingen in staat. Verlies de moed niet want het is Israëls God Die krachten geeft. Dwars door donkere dalen en geestelijke strijd heen.

👉 Video: Jurjen ten Brinke
👉 Omgorden (Christipedia)


donderdag, juni 14

Met je voeten in de modder

Ik heb een bloempot vol margrieten in miniformaat. De foto’s hieronder maakte ik vorige week. De eerste foto nam ik op een zonnige morgen. De ander een paar dagen later in de stromende regen. Zo is het leven, dacht ik toen. We zijn als de bloemen in mijn potten: mooi maar kwetsbaar!

ZON EN REGEN

Ik schreef op mijn Instagram
We staan het ene moment te pronken in het zonlicht en zijn blij en dankbaar met alles. Het volgende moment staan we met onze voeten in de modder en lijken de sombere wolken voor eeuwig boven ons hoofd te blijven hangen. 


MÈT GOD WEL

 • Wat is het een klus is om overeind te blijven tijdens noodweer. Als de regen neer blijft komen. Als je met je voeten in de modder van je gebrokenheid staat. Maar God kan ervoor zorgen dat je je hoofd omhoog tilt. Hij kan je leren glimlachen midden in de misère. Zoals David zegt in de derde psalm: 

U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.

Citaat W. Wiersbe: In tijden van nood kan je gezichtspunt een groot verschil maken. God wil dan dat wij Zijn perspectief verkrijgen. Daarvoor moet je Zijn heiligdom binnengaan. Overdenk het Woord, en vul je hart en gedachten ermee. breng vervolgens je last bij de Heere. Hij zal je helpen. Hij behoedt je voeten voor uitglijden. Bezwijkt je lichaam en je hart, dan is God de rots van je hart en voor eeuwig je deel.


JE NAAR GOD UITSTREKKEN

Op Instagram reageerde iemand: "Op de foto met de regen lijkt het alsof de bloem probeert uit te reiken naar het water of naar de hemel, ik denk dat dit ook een goede vergelijking kan zijn. In regenachtige tijden moeten we ons meer dan ooit naar God uitstrekken.

🌼 Ik vond het een heel mooie reactie!

Als vrees soms 't hart benauwt,
leer mij Uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt,
leer mij Uw weg.
Help mij in vreugd en pijn,
noodweer of zonneschijn,
steeds blij in U te zijn,
leer mij Uw weg.

Leer mij Uw weg, o Heer,
leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat 'k voor Uw aangezicht,
wandel in 't volle licht,
leer mij Uw weg.

dinsdag, juni 12

Je bent geen Spreuken 31 vrouw!

Je bent geen Spreuken 31 vrouw. Je zult ook nooit een Spreuken 31 vrouw worden. Dat komt niet omdat je het niet hard genoeg probeert of omdat je een mislukkeling bent.

PERSONIFICATIE VAN WIJSHEID

Het komt omdat de vrouw van Spreuken 31 de personificatie van wijsheid is. De vrouw uit Spreuken 31 is wat er met ons gebeurt als we ervoor kiezen om met “wijsheid te trouwen”.

Ik besef dat dit waarschijnlijk een totaal nieuw concept voor je is, maar je gaat deze opvatting beter begrijpen als je naar het boek Spreuken in zijn geheel kijkt. (Rachel Schmoyer)


VROUWE WIJSHEID EN VROUWE DWAASHEID

Het boek Spreuken is een boek met wijsheidsliteratuur geschreven door o.a. Salomo. Het begin van het boek schetst een beeld van de wijze oude koning Salomo die bij zijn zoon zit. Hij legt hem de twee keuzes uit die hij in dit leven heeft. Hij kan kiezen tussen wijsheid of dwaasheid.

In hoofdstukken 1-9 van Spreuken, verpersoonlijkt Salomo uitgebreid wijsheid en dwaasheid als vrouwen.

 • Spreuken 4:8-9 verwijst bijvoorbeeld naar Vrouwe Wijsheid wanneer hij zegt: Hou haar hoog en zij zal je verheffen. Zij zal je verheffen. Zij zal je vereren, als je haar omhelst. Zij zal je hoofd een bevallige krans geven, jou een sierlijke kroon schenken.
 • Spreuken 9:13 zegt over Vrouwe Dwaasheid: Vrouwe Dwaasheid in onrustig, louter onverstand; zij heeft nergens weet van. Zij zit bij de deur van haar huis, op een troon, op de hoogten van de stad om naar de voorbijgangers op de weg, die daardoor willen gaan te roepen...

OVER DE HOOFDSTUKKEN

De hoofdstukken 10-31:9 van Spreuken definiëren gedetailleerd hoe het is om voor wijsheid te kiezen òf voor dwaasheid.

Dan komt Spreuken 31:10-31, ook wel bekend als het gelukkige einde. Tot dan weten we eigenlijk niet wie Salomo's zoon heeft gekozen. Koos hij voor Vrouwe Wijsheid of Vrouwe Dwaasheid?

Spreuken 31 beantwoordt de vraag. Vrouwe Wijsheid is niet langer zomaar een vrouw. Nu is ze een getrouwde vrouw. De zoon van Salomo heeft voor wijsheid gekozen en is als het ware met haar getrouwd. Wijsheid is erg productief voor hem. Nu wordt hij gerespecteerd, heeft hij een indrukwekkend bezit en zijn kinderen zijn goed gekleed.

DE VRIJHEID OM WIJSHEID  TE TROUWEN

Wanneer je als christelijke vrouw het boek Spreuken lezen, is het niet de bedoeling dat je jezelf vergelijkt met Vrouwe Wijsheid. Wij horen ons te vergelijken met de zoon van Salomo die een beslissing moet nemen. Zullen we met Vrouwe Wijsheid of Vrouwe Dwaasheid trouwen?

Toen ik voor het eerst dit gezicht hoorde van Dr. Toews op de Cairn University , was het alsof er een pak van mijn hart viel. Ik hoef-niet-al-die-dingen-te-doen. (Rachel Schmoyer)


ONTZAGWEKKEND EN WONDERLIJK GEMAAKT

Dit doet er toe als je je realiseert hoe uniek God iedere vrouw geschapen heeft. We zijn niet allemaal naaisters. We zijn niet allemaal verkoopsters. We importeren niet allemaal ons voedsel van veraf. We hebben niet allemaal personeel in dienst. We zijn niet allemaal agrariërs en handelen niet allemaal in ontroerend goed. Het is ook niet de bedoeling dat we allemaal vroeg opstaan ​​en elke nacht pas laat gaan slapen. We zijn niet allemaal moeder geworden. We zijn ook niet allemaal getrouwd.


SPREUKEN 31 GEEN TO DO LIJST

Spreuken 31 kan geen to-dolijst zijn, omdat God in Zijn wisheid niet allemaal dezelfde mensen wilde maken. Met eerbied gezegd: Hij is geen bakker die allemaal dezelfde koekjes bakt met steeds hetzelfde bakvormpje. In plaats daarvan wil God dat christelijke vrouwen voor “wijsheid” kiezen. Het kiezen van wijsheid ziet er voor iedere vrouw anders uit en is afhankelijk van haar cultuur, positie, capaciteiten en het seizoen van haar leven.

DRIE PRINCIPES

Hoewel het kiezen van wijsheid er voor elke vrouw anders uit zal zien, zijn er drie wijsheidprincipes die hetzelfde blijven:

1. Het kiezen van wijsheid begint met het vrezen van de Heere. Liefdevolle eerbied hebben voor God is hèt grote thema van het Spreukenboek. Het wordt wel 20 keer genoemd: Spreuken 9:10 zegt:

 Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht.2. Zoek het bij de Heere wanneer je (meer) details nodig hebt. Het boek Spreuken is heel gedetailleerd als het gaat over wat dwaasheid en wat wijsheid is. Maar het boek is niet altijd helpend voor iedere situatie die zich voordoet. Als je merkt dat je vastloopt, vraag God om Zijn specifieke wijsheid die je zo hard nodig hebt in jouw situatie. Jakobus 1:5 zegt: 

Als er iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze hem gegeven worden.3. Rust in de Heere; in wat Hij gedaan heeft. Bevrijdt jezelf uit de onmogelijke to-dolijst van Spreuken 31. Rust in Hem en in wat Hij voor jou heeft gedaan door Jezus Christus. 1 Korintiërs 1:30 

Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiligheid en verlossing; opdat het zal zijn zoals geschreven is: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.


Rachel Schmoyer is de vrouw van een predikant. Haar dagelijkse baan (eigenlijk, haar 24/7 baan) is moeder zijn van haar vier kinderen. Daarnaast schrijft ze graag. Neem een kijkje op Rachel Schmoyer en Read The Hard Parts.

Via Amazon is het mogelijk om haar 5-daagse devotional kopen (kindle) editie). Good idea for my English readers!

📌 Rachel, thank you so much for allowing me to translate your interesting and surprising blogpost into Dutch. 

donderdag, juni 7

Clear Shining After Rain

He shall come down like rain upon the mown grass. Who? That is, the King and King's Son, the Messiah, whose coming is compared to rain, and showers of it . (John Gill)

Give the king your judgments, O God, and your righteousness to the king's son... they shall fear you as long as the sun and moon endure, throughout all generations. He shall come down like rain on the mown grass: as showers that water the earth. (Psalm 72)


WHEN THE SUN RISES

If you would see things clearly, go out in the morning! Just when the sun rises, everything appears at its best. But the morning light is pure and undisturbed, and it is never so pure as when showers of rain have immediately preceded the dawn. Then it seems as if the rain had cleansed the atmosphere. A shower does wonders in purifying air! (C.H. Spurgeon)

And he shall be as the light of the morning, when the sun rises, even a morning without clouds; as the tender grass springing out of the earth by clear shining after rain. 2 Samuel 23:4

NOTHING SO CHARMING...

Just as when a shower has been cleansing the nit of its impurity, and then the pure light of dawn reveals the landscape, there is nothing so glorious in nature; so in thy spiritual realm there is nothing so charming as the revelation of Christ to the heart after its long night of darkness and grief. (D. Davies)

Shine in my heart, Lord Jesus,
And lead me into light;
Dispel each cloud and shadow
And chase away my night;
Shine on my soul, O Jesus,
And warm me with Thy love,
Oh, help me when I need Thee,
Thy faithfulness to prove.

dinsdag, juni 5

Wees vasthoudend als een slak!

Een kleine slak op mijn raam. Wat mooi om te zien hoe hij van druppel naar druppel glijdt. Kwetsbaar maar o zo doelbewust en vasthoudend.

VOLHOUDEN!

C.H. Spurgeon gebruikte het beeld van een slak om te laten zien hoe belangrijk het is om vol te houden als christen. Hij zei: “By perseverance the snail reached the ark.” In het Nederlands is dit citaat bekend als:

Door vol te houden bereikte de slak de ark.


Op mijn Instagram schreef ik dit: 

Laten we ondanks de moeilijkheden en obstakels op ons pad het hoofd omhoog tillen en met volharding Jezus volgen. Zoals Paulus het zei: 

Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hebreeën 12:1,2


VASTHOUDEND ALS EEN SLAK

Misschien kan je Hem op dit moment niet volgen als een sierlijke hinde: vrolijk en snel. Wees dan zo vasthoudend als een slak. Zijn genade is genoeg om veilig Thuis te komen!

zaterdag, juni 2

SOLDAAT | Compleet bewapend (2)

Opeens las ik overal dingen die met de geestelijke wapenrusting te maken hadden: Iemand tweette bijvoorbeeld:

"Zeg soldaat, heb je je wapenrusting aan? Vergeet nooit dat je je midden in een geestelijke strijd bevindt en dat je je geestelijke wapenrusting goed moet gebruiken."

NIET IEDERE CHRISTEN

Deze week werd het voor mij steeds meer duidelijk dat niet iedere christen zo'n soldaat is. Er is geen automatisme. Heel belangrijk is onderstaande tekst uit de Bijbel.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kolossenzen 1:13)


JA EN AMEN

Je bent soldaat en je draagt de geestelijke wapenrusting, wanneer je JA  kunnen zeggen op de tekst boven het plaatje. (Kolossenzen 1:13)

 • Ja, Hij heeft mij getrokken uit de macht van de duisternis. 
 • Ja, Hij heeft me overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 
 • Amen, God zij dank (!!!) ik heb de verlossing ontvangen door Zijn bloed: namelijk de vergeving van mijn zonden.

Citaat J. C. Ryle: 

Het baat je niets dat je probeert een goed karakter te vormen en te doen wat Gods goedkeuring heeft, als de zonde tussen Hem en je ziel staat. Wat heb je aan schoenen als je voeten verlamd zijn? De kwestie van vergeving van je zonde is fundamenteel en van levensbelang.


WEL OF NIET VERGEVEN?

Als je zonden niet vergeven zijn, dan draag je geen geestelijke wapenrusting. Dan hoor je nog niet bij Koning Jezus. Daarom is een heel belangrijke vraag aan het begin van mijn blogserie: Zijn je zonden vergeven? Hoe dan? Wanneer dan? Wat heeft dat voor invloed op je leven van nu?
SOLDAAT: ELK KIND VAN GOD

Elk kind van God is een soldaat, en een echte! En als je bij Hem hoort dat geldt dit voor jou: 
"Zeg soldaat, heb je je wapenrusting aan? Vergeet nooit dat je je midden in een geestelijke strijd bevindt en dat je je geestelijke wapenrusting goed moet gebruiken."

👉 Deel 1