donderdag, februari 25

Ik begin nu heel anders aan mijn gebed

Ik ben een boek aan het lezen over gebed. Over bidden zoals Jezus. Het is een soort gids bij het Onze Vader. Volgens de de achterflap leer ik door het lezen van dit boek:

  1. wat bidden betekent 
  2. om juiste prioriteiten in mijn gebedsleven te stellen

Als je bidt, ga in je binnenkamer, sluit je deur en bid tot je Vader, Die in het verborgene ziet; en Je Vader die in het verborgene ziet zal je in het openbaar vergelden. Mattheus 6:6


Wees je bewust van wat je doet als je bidt. Je spreek namelijk met God. Niet met een God die ver weg is, maar de God die heel dichtbij is. Hij ziet je, zegt Jezus. Hij kent er doorgrondt je. Als je bidt ís Hij daar ook waar jij bent. Een en al oor om naar je te luisteren. (citaat M. Klaassen).

NIET ALLEEN

Als ik 's-avonds mijn avondgebed doe in mijn slaapkamer, ben ik daar niet alleen. Ik zit niet in een lege kamer tegen het plafond te bidden maar ik bidt tot de God. Als ik bid zit God als het ware voor me. Ik begin nu heel anders aan mijn gebed!

N.a.v. het voorwoord uit: Bidden zoals Jezus.

maandag, februari 22

Niet stoppen bij het kruis

Het geschiedde, toen de dagen van Zijn opneming vervuld werden, dat Hij Zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Lukas 9: 51

Valt het jou ook op dat er staat dat 'de dagen van Zijn opneming' vervuld werden? Niet de dag van Zijn kruisiging.


DE MESSIAS

Joseph Shulam zegt in zijn boek dat Jezus' opneming (of hemelvaart) veel belangrijker is dan Zijn dood. Jezus' hemelvaart is namelijk één van de bewijzen dat Hij niet zomaar iemand was die Zich als de Messias voordeed, maar dat Hij de Messias wás en door God was gezonden. Laten we niet (enkel) stoppen bij het kruis, zegt Joseph.

  1. Jezus kwam door lijden tot heerlijkheid. 
  2. Dat laatste gebeurde tijdens Zijn opneming. 
  3. Daar ontving Hij het koningschap. 

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

WELKOM

Als je ooit tot Hem gekomen bent, als zondaar, zal niemand je uit Zijn hand kunnen rukken. Hij triomfeert als Profeet, als Priester en Koning. Ben je nog nooit tot Hem gekomen? Je bent WELKOM.

God wil dat je op Zijn Zoon ziet en in Hem gelooft. Hij zal je niet wegsturen want Hij heeft ooit Zelf gezegd: En wie tot Mij komt zal Ik beslist niet uitwerpen. Buiten Hem staat je niets dan donkerheid en volstrekte eenzaamheid te wachten.

zaterdag, februari 13

Ik zal Mijn Geest gieten

Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. (Jesaja 44:3)

Ik had mijn dagboekje opengeslagen naast mijn laptop liggen toen mijn man er aan kwam. Hij zag de tekst boven het stukje van de dag en zei: Dat is mooi! En dat is het ook. Daarom zette ik die tekst bovenaan mijn post van vandaag. Ter bemoediging.


GELOVIG VRAGEN
Wij kunnen onze (klein)kinderen soms niet meer bereiken. Wij kunnen hen niet veranderen van ongelovig in gelovig. God wel. Deze tekst uit Jesaja is één van de beloften waar de HEERE om gevraagd wil worden. Hij kan onze kinderen wèl bereiken. Is er voor Hem iets te wonderlijk?

Hebben wij sommige dierbaren buiten de Ark? Laten wij niet rusten, voordat zij worden binnengebracht door de eigen hand van de HEERE. (C H Spurgeon)