zaterdag, december 27

Ik zal zingen!

Ik las gisteren een tekst uit de Bijbel, die me uitdaagde om verder te lezen. Ik wilde zo graag weten wat er voor dit vers stond en of er nog meer verzen achteraan kwamen dat ik er echt even voor ging zitten.  Psalm 16:6 hieronder

Ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is.
WAAROM?

Waarom wil David zo graag zingen voor de HEERE? Hij geeft zelf het antwoord: Omdat Hij goed voor mij geweest is.


NIET BLIJ

Ik lees de psalm vanaf het allereerste begin. Ik ontdek dat David helemaal niet blij is, eerder wanhopig en heel erg bang. Hij zegt: Hoelang nog, HEERE? Zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult U Uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart dag na dag? Hoelang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? (Psalm 16:2-3)


DAVID BIDT
In zijn wanhoop roept Hij de HEERE aan. Hij smeekt of God tussenbeide wil komen.

Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn God! Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand: Ik heb overwonnen, en verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel (psalm 16: 4-5)

ER GEBEURT IETS

Tussen vers 5 en 6 gebeurt er iets in Davids innerlijk. God verandert Davids visie op de omstandigheden. Ik lees niet dat er directe verlossing is gekomen, ik ontdek wel een nieuwe bevestiging van vertrouwen op God. Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is

šŸ‘‰ Vertrouwen op de goedertierenheid van God leidt tot vertrouwend wachten op heil en op Gods onbegrensde betrokkenheid.

EXODUS 34

In mijn Bijbel staat een tekst-verwijzing naar Exodus 34:6 Daar ligt het accent op Gods barmhartigheid en dat Hij genadig is (zie Exodus 33:19). Goedertierenheid? Dat wijst erop dat Hij vergeving schenkt aan duizenden. Aan duizenden generaties zelfs. Zodra Mozes dat hoorde, knielde hij op de aarde en smeekte God om genade voor het volk, dat hij door de woestijn leidde. En ik deed hetzelfde als hem. Ik knielde ook om Gods genade af te smeken voor mensen om mij heen, die net zo halsstarrig lijken als het volk van God in de woestijn ( Exodus 34:9).

Ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is!

woensdag, december 24

IK HEB HEM GEZIEN

"Ik heb Hem gezien!", zegt Johannes. "Ik heb zelfs Zijn stem gehoord met mijn oren en ik heb Hem met mijn handen aangeraakt. 
Want wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens - want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard - wat wij hebben gezien, verkondigen wij u. (1 Johannes 1:1-2)


OOGGETUIGE

Johannes' boodschap rust niet op een visioen of godsdienstig waanidee. Hij schrijft zijn brief als ooggetuige van Jezus' leven op aarde en benadrukt dat Christus door God is gezonden en geopenbaard.

Waarom schrijf Johannes deze dingen?
 • opdat u gemeenschap met ons hebt (onderlinge liefdeband tussen christenen)
 • opdat u gemeenschap hebt met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus (persoonlijke  verhouding/relatie door bemiddeling van de Zoon)
 • opdat uw blijdschap volkomen is

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. ( 1 Johannes 1:5)Ik ben het licht der wereld; Wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Als ik beweer ik dat ik geloof maar ondertussen duistere dingen toelaat in mijn leven... dan ben ik geen echte christen. Leven in de duisternis past niet bij het leven van een christen. Johannes koppelt Johannes deze ernstige boodschap een heel mooie Bijbeltekst: Maar het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. (1 Johannes 1:7)

MIJN MESSIAS

Ooit was Jezus Christus een kind in de voerbak. Eeuwen later leg ik mijn hand op het getuigenis van Zijn ooggetuige Johannes. Amen, zeg ik, Hij is de Messias, die komen zou. Mijn Messias en ik weet dat ik niet door vergankelijke dingen als zilver en goud vrijgekocht ben van mijn zinloze levenswandel. Maar met het kostbare bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

Ik wens je toe dat elke dag een Christus-feest is. Dat kan, want we hebben lege kribbe, een leeg kruis en een Voorbidder in de hemel, die alles, alles volbracht heeft. Ere zij God!

donderdag, december 18

Doorn in het vlees (2)

Ik schreef vorige week een blog over Paulus doorn. Dat was het eerste deel en vandaag schrijf ik een kort stukje over het gebed van Paulus.

Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. (2 Korinthe 12:9)

DRIE KEER

De doorn van Paulus was zo pijnlijk en zwaar dat hij de Heere vroeg om hem te verwijderen. Ik heb de Heere driemaal gesmeekt schrijft hij in zijn brief aan de gemeente van Korinthe. Twee keer ontvang hij geen antwoord. Driemaal wijst erop dat hij daarna niet meer bad om het wegnemen van de doorn omdat hij van Christus een antwoord ontvangen had (vers 9).

GEBED VAN JEZUS

Bijzonder vind ik ook de link naar het gebed van Jezus in GetsƩmanƩ. Hij bad net als Paulus drie keer en ook Zijn gebed werd niet verhoord (Markus 14:32-41)

Ik leer:
 • dat ik een specifiek gebed mag bidden: volhardend en ernstig.
 • dat God weet wat het beste voor mij is.
 • dat de Heere er kan kiezen mijn gebed niet te verhoren.
 • dat Hij mij dan kracht en genade wil geven om de doorn te verdragen.

Volgende keer: Paulus over Gods genade

dinsdag, december 16

Geef mij een klein Pniƫl

Bij de doorwaadbare plaats staat Jacob. De inktzwarte duisternis van de nacht benauwt hem. Iedereen heeft hij in veiligheid kunnen brengen; de rivier over. Maar hijzelf? Hijzelf blijft achter. En hij is erg bang.
Hij bedroog zijn oude vader en zijn broer Ezau. Hij trok op een oneerlijk manier de zegen naar zich toe. Die zonde kwelt hem. Hoe kan hij ooit Ezau onder ogen komen? Hij is schuldig.

Maar Jacob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak (Genesis 32:24)

WORSTELEN

In het donker verschijnt een Man aan Jacob. Zijn komst is onverwacht en plotseling en Jacob worstelt met Hem. Het is zowel een lichamelijk als een geestelijk worstelen en als de worsteling bijna ten einde komt, is Jacob ervan overtuigd dat Hij met God Zelf strijd (vers 30).

In zijn kracht streed Jacob met God. Hij streed met de Engel en overwon; wenend vroeg hij Hem om genade. (Hosea 12:4)

Jacobs worsteling met God heeft mij altijd geĆÆntrigeerd. Jacob, die zijn vader en broer bedroog, vind genade tijdens de ontmoeting met de Engel van het verbond. Ik laat u niet gaan, tenzij U mij zegent!  


GOD ONTMOETEN

Ik verlang naar een nieuwe ontmoeting met Hem! Dat ik Hem mag zien en Zijn stem mag horen: Zie het Lam van God, dat de zonden der wereld wegdraagt. Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem! Hoe kan dat nou? Hoe is het mogelijk dat ik vrede met God ervaar en Zijn genade ontvang, net als Jacob bij de Jabbok?

Hierom:

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. (Galaten 3:13)

Lieve God, geef mij een klein Pniƫl!

vrijdag, december 12

Doorn in het vlees (1)

Heb je ooit in een doorn getrapt? Dat doet ongelofelijk pijn. Snel eruit, die doorn! Paulus had ook last van een doorn. In figuurlijk zin. Hij schrijft erover in zijn tweede brief aan de gemeenteleden van Korinthe

Opdat ik mij door alles overtreffende karakter van de openbaring niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, op dat ik mij niet zou verheffen. (2 Korinthe 12:7)

OPGETROKKEN

Paulus schrijft dat hij een unieke ervaring onderging. Veertien jaar geleden werd hij tot in het onzichtbare gebied opgetrokken: de plaats van Gods directe aanwezigheid. Dat was ergens tussen 42-44 na Christus, in de omgeving van Tarsis of Antiochiƫ voorafgaand aan zijn eerste zendingsreis.

Of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het.


EEN DOORN

Paulus heeft al moeilijke dingen meegemaakt: benauwdheden, slagen, gevangenschap, moeiten, nachten zonder slaap en dagen zonder eten (Kor 6:4-5). Maar deze ene doorn bezorgt hem meer pijn en ellende dan al het andere. Hij ziet het als een aanval van de boze, toegelaten door de God die hij liefhad. Hij ervaart het als iets dat een belemmering vormt voor zijn bediening.
WAAROM DIE DOORN?

God heeft het beste met Paulus voor als Hij hem deze doorn geeft, via het instrument van satan. Gods doel is duidelijk. Paulus zegt  het zelf:

Opdat ik mij niet zou verheffen. (2 Kor 12:7)

Satan heeft er geen belang bij om Paulus' trots in te dammen. Maar Paulus' God weet dat de trots van zijn apostel het verspreiden van de blijde boodschap in de weg zou staan. Hij laat deze doorn meewerken ten goede in het leven van Paulus. En in de verkondiging van het Evangelie.

Het kan zijn dat God iets toelaat in mijn leven dat me bang maakt, dat pijn doet. Niet als een wrede dictator, maar als mijn liefdevolle Vader, die mij bij de hand neemt en mij er doorheen helpt. Soms zie ik het doel niet, ik begrijp niet waarom, maar Hij weet al dingen. Ik vertrouw op Hem.

BEMOEDIGING

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken te goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. (Romeinen 8: 28)


Volgende week: Paulus' gebed

dinsdag, december 9

Een brief van Petrus (5)

Heb je de andere blogs gemist waarin ik schreef over Petrus' instructies? Je kunt ze vinden door op de onderstaande linkjes te klikken.
 1. Wees een ijveraar van het goede
 2. Wees vereerd als u voor de Heer moet lijden
 3. Wijd u volledig aan Christus
 4. Wees altijd bereid uitleg te geven over de hoop die in je is.

Zorg voor een goed geweten!

En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd worden die u goede wandel in Christus belasteren. (1 Petrus 3:16)


HEB EEN GOED GEWETEN

Als je zo corrupt bent als ZacheĆ¼s voor zijn bekering, hebben mensen die je kwaad van je spreken gewoon gelijk. Petrus zegt daarom: Heb een goed geweten.

Wat is een goed geweten?
 1. Het is een geweten dat gereinigd is van dode werken (Hebreeƫn 9:14)
 2. Het is besprenkeld met het bloed van Jezus Christus. (HebreeĆ«n 10:24/ 1 Petrus 1:2)

Wees er zeker van zijn dat er een onbewolkte hemel tussen jou en God is.

Als zij kwaad van je spreken en ze zien je geduldige en vriendelijke gedrag tegenover hen, dan kan het zijn dat ze beschaamd worden over hun roddels. Het kan zelfs zijn dat ze tot inkeer komen.

TERWIJL U GOED DOET

In Petrus tijd volgen de gelovigen zijn raad op. Maar helaas ... in veel gevallen deden zij goed maar leden kwaad. Daarom laat Petrus erop volgen: "Het is beter te lijden - als God het wil - terwijl u goed doet dan terwijl u kwaad doet!"

De God nu van alle genade, Die ons heeft geroepen tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u - na een korte tijd van lijden - toerusten, bevestigen, versterken en funderen. (1 Petrus 5:10)

donderdag, december 4

Hij heeft gedacht aan Zijn genade

Ik vergeet wel eens iets! Vanmorgen vergat ik iets mee te nemen uit de winkel: koekjes. Ook ben ik wel eens door de stress een afspraak helemaal vergeten. Nog erger, ik beloof wel eens wat in mijn enthousiasme, terwijl ik die belofte niet na kan komen omdat ik mezelf overschatte.

God is zo niet.
Hij is getrouw.
Zijn plannen falen niet.
Hij houdt Zich aan Zijn Woord

Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israƫl; alle einden van de aarde hebben gezien het heil van onze God. psalm 89:3a

HE HAS REMEMBERED

Hij gedacht aan Zijn goedertierenheid. In het Engels staat er: He has remembered His mercy. Maria noemt deze woorden gedeeltelijk in haar lofzang en koppelt die aan de gebeurtenissen rondom de komst van de Jezus Christus.

God beloofde een Verlosser en gaf Hem ook.


... alle einden van de aarde hebben gezien het heil van onze God. psalm 89:3b

OOK DE HEIDENEN


Psalm 98 is verbonden met Jesaja 52:10b En alle einden van de aarde zien het heil van onze God. Gods verlossingskracht (Zijn heil) strekt Zich uit naar de einden der aarde. Want er staat geschreven: Ik heb U ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken.

HIJ HEEFT GEDACHT AAN ZIJN GENADE

Daarom mag ik me nu verheugen in Hem, die ooit op het tempelplein zei: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. God beloofde een Verlosser en gaf Hem ook. Hoe groot is Zijn genade!

maandag, december 1

Onze Vader ...

Ik ging moe naar bed. Met hoofdpijn en een beetje down. Ik had het gevoel dat ik teveel tijd besteed aan dingen die geen prioriteit hadden. Ik voelde me schuldig, ook om een paar andere dingen. Mijn avondgebed was geen goed gebed. Ik probeerde te bidden maar mijn woorden waren leeg en koud. Daar was ik er verdrietig van.


ONZE VADER

Midden in de nacht schrok ik wakker met de gedacht dat Iemand mij stimuleerde om te bidden. Niet zomaar een gebed maar het Onze Vader.

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
(Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid).
Amen.

WANHOOP NIET

Hoe verademend is het om het Onze Vader te bidden en elke bede aan te vullen met je eigen woorden en je eigen persoonlijke omstandigheden. Wanhoop niet als je niet weet hoe je moet bidden. God weet er echt raad mee! 

Ik begon heel anders aan de volgende dag. Met nieuwe moed.