vrijdag, november 28

Davids psalm: een stimulans voor mij

David was doodsbang. Zijn hart klopte als een razende in zin keel. Wat moest hij doen? Hij wist maar één uitweg: doen als hij gek was. En dat deed hij. Met zijn vingers krabbelde hij op de deuren van de poort. Hij liet zijn speeksel uit zijn mond in zijn baard druipen.

KRANKZINNIG

De Filistijnse koning keek naar hem en zei huiverig tegen zijn knechten: "Zien jullie niet dat die man krankzinnig is? Waarom hebben jullie hem bij mij gebracht?"

Mensen die geen volledige beschikking meer hadden over hun verstand werden in de oudheid gezien als personen die bezeten waren door een bepaalde godheid. Je mocht hen niet storen. En zeker niet van hun vrijheid beroven. Anders maakte je kans dat de godheid zich tegen jou zou keren want deze persoon stond onder bescherming van de godheid. De koning was vreselijk bang voor persoonlijk schade en wilde deze rare figuur weg hebben uit zijn aanwezigheid.OP GOD VERTROUWEN

Tijdens mijn persoonlijk Bijbelstudie naar aanleiding van Psalm 34:5 kwam ik bovenstaande geschiedenis tegen (zie vers 1 van psalm). Ik denk dat er tussen 1 Samuel 21 en Psalm 34 een behoorlijke tijd verstreken is. David is beschaamd geweest over hoe hij handelde. Gezien zijn getuigenis heeft hij zich van zijn verkeerde keus afgekeerd en ervoor gekozen voortaan op God te vertrouwen.

DAVIDS IS DANKBAAR

Psalm 34 is een uiting van dankbaarheid voor Gods bescherming. Het was voor David op het nippertje en voor hem echt geen verdienste. Maar hij zegt:

Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees. Psalm 34:5

Ik heb het opnieuw gedaan, lijkt David hier te zeggen. Ondanks mijn fout, heb ik opnieuw mijn vertrouwen op God alleen gesteld en Hij heeft mij gered uit al mijn vrees. Hij verloste mij uit al mijn benauwdheden.

MOOI GETUIGENIS

Deze psalm is voor mij zo'n mooi getuigenis! David die ooit in zijn doodsangst de toevlucht nam tot een sluwe list schrijft hier over hoe mooi het is om op alleen op God te vertrouwen.

Een echte stimulans!

dinsdag, november 25

Wachter, hoe lang duurt de nacht?

Het is aardedonker in de vallei en er heerst doodse stilte. Opeens wordt die stilte verbroken door een wanhopige kreet van de vijand: Wachter! Hoe staat het met de nacht? Hoeveel duisternis moet ik nog doorworstelen voordat het dag wordt? Hoelang duurt het nog?

Wachter, hoe staat met de nacht? Jesaja 21:11


IS ER HOOP?

Wat moet Jesaja zijn vijand antwoorden? Is er hoop voor de Edomieten die genoten van totale vernietiging van Jeruzalem? Is er wel een lichtpuntje voor de andere heidenen rondom Israël, die nog in diepe duisternis leven?


Jesaja kijkt om zich heen als een wachter op de muur. Hij tuurt door het donker en legt zijn hand boven de ogen om beter te kunnen zien. Daar ... heel ver boven de horizon van de wereldgeschiedenis ontdekt hij het eerste licht van de morgenschemer.

De morgenstond is gekomen maar het wordt ook nacht.   Jesaja 22:12

Morgenstond voor de Joden, die de Messias omarmen. Nacht voor heidenen die Israëls God niet willen aanvaarden. Jesaja kon niet verder zien dan God hem licht gaf over de profetie. Hij heeft niet geweten wanneer het Licht komen zou. En dat er ooit een wrede vazalkoning op de troon van Palestina zou komen, een Edomiet die het Licht uit wilde doven was voor hem onbekend. 

HELDER LICHT

Licht en duisternis - dag en nacht, daar lees ik over in de Bijbel. Hoe meer ik lees en onderzoek hoe helderder het Licht ook voor mij gaat schijnen. Ik ben zo blij met de Bijbel in mijn handen. 

👉 Petrus, een ooggetuige, schreef: 

En daarom .... omdat we het profetische woord hebben, dat vast en zeker is, doen we er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in onze harten. (2 Petrus 1:19).

BIJBELTEKSTEN

Ik lees in Jesaja 49:6 God de Heere Jezus ook gegeven heeft tot een Licht voor de heidenen, om Zijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En Simeon jubelt het in Lukas 2: 29-32 uit, met het Kind Jezus in Zijn armen: "Nu laat U, Heere. uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken."

  
Deze wereld is een donkere plaats. Er zijn veel stemmen die in vertwijfeling uitroepen: Wachter, hoe staat het met de nacht?
👉 Jezus heeft het antwoord op die vraag. Hij is het antwoord en Hij zegt: 

Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Johannes 8:12

HOOFD OMHOOG!

De eeuwige morgen komt er aan. Hef dan je hoofd omhoog, want je verlossing is nabij!

zaterdag, november 22

HOE LIEF HEB IK JOU!

Soms merk ik dat mijn kind een aarzelende houding tegen mij aanneemt als ik hem een berisping gegeven heb. Ik zie aan zijn houding dat hij denkt: vindt mama mij nog wel lief? Dan leg ik mijn hand onder zijn kin en zeg: Kijk me eens aan. Zie je niet hoeveel ik van je houd?

HOE LIEF HEB IK JOU!

Een paar weken geleden hoorde ik een voorganger zeggen dat God door middel van Zijn woorden op dezelfde manier ook Zijn hand onder je kin kan leggen. Dan zegt Hij: Zie je niet hoe lief Ik jou heb! Zie je niet hoe Ik er naar verlang om je in Mijn armen te kunnen sluiten. Ik heb je voor eeuwig lief! Kijk eens wat Ik daarvoor gegeven heb: Mijn eniggeboren Zoon.


GOD GAF

God was bereid om het Liefste dat Hij kende te over te geven tot in de diepten van de dood. En van het graf. Opdat ik (en jij) eeuwig leven zou kennen. Zelfs de dood kan ons niet scheiden van de liefde in Jezus Christus.

Ziet hoe groot is de liefde die ons de Vader gegeven ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. 1 Johannes 3:1

GEFELICITEERD!

Ben jij dat ook, door het geloof? Dan ben je te feliciteren. Zalig (ongelofelijk gelukkig) ben jij, want weet je wat je in de Heere Jezus allemaal mag hebben?
 
 • Vergeving van zonde 
 • Vrede met God 
 • Gerechtigheid 
 • Eeuwig Leven 

ALS EEN KIND ZO BLIJ

De Heere ziet ernaar uit dat wij als Zijn (blije) kinderen leven. Met een hart vol dankbaarheid over wat Hij ons geeft. Over wie we in Hem, Jezus Christus, mogen zijn. Er kan heel wat gebeuren in ons leven. Maar ...wat je ook ontvalt en wat je ook los moet laten, dit is wat blijft:
Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

donderdag, november 20

Onvoorstelbare genade (1)

Betrap jij jezelf op wettische gedachten? Dat je de neiging hebt om te denken dat bepaalde handelingen die je doet gevolgd moeten worden door een bepaalde hoeveelheid zegen van God. Ik heb daar jarenlang erg veel last van gehad. En het zit nog in me.


Ontredderd
Begon ik mijn dag bijvoorbeeld goed (met gebed) dan verwachtte ik Zijn nabijheid als beloning. Dat zei ik niet zo hard op maar ik voelde me erg tevreden over mezelf. Ging ik echter geestelijk onderuit of viel ik in een oude zonde dan voelde ik me ontredderd. Gods liefde had ik dan voor een tijd verspeeld. Ik moest eerst een poosje boeten voordat Hij weer in contact met mij wilde treden.

Pure genade: rechtvaardiging en heiligmaking
Het was voor mij duidelijk dat het genade was, dat God mijn zonden vergaf had toen ik voor het eerst tot Hem kwam. Maar het is jarenlang onduidelijk geweest dat mijn heiligmaking ook op genade gebaseerd is.

Onderstaand stukje van Jerry Bridges haalde bij mij de kramp er af:

We worden geheiligd door genade; we ontvangen zowel materiële als geestelijke zegeningen door Zijn genade. We worden gemotiveerd om te gehoorzamen door Zijn genade; we worden geroepen om te dienen en we worden in staat gesteld om te dienen door genade; en tenslotte worden we door Zijn genade verheerlijkt. Het hele leven als christen wordt bepaald door de heerschappij van Gods genade.

Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.  Filippenzen 1:6

Het offer van Christus
God zegent mij, niet ondanks mijn zonden, maar zonder acht te slaan op mijn zonden. De genade kijkt niet naar mijn zonden en evenmin naar mijn goede werken maar alleen naar het offer van Christus.

Wat een onvoorstelbare genade!

zaterdag, november 15

Een brief van Petrus (14)

Heb je de andere blogs gemist waarin ik schreef over Petrus' instructies? Ze gingen hierover:
 1. Wees een ijveraar van het goede
 2. Wees vereerd als u voor de Heer moet lijden
 3. Wijd u volledig aan Christus

Wees altijd bereid uitleg te geven over de hoop die in je leeft.

Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is. Wees dan steeds bereid u te verantwoorden. Doe dat vooral zachtmoedig en met respect.  (1 Petrus 3:15b - 16a) HOOP

In Petrus tijd zouden heidense slavenhouders aan hun gelovige slaven kunnen vragen wat voor hoop ze eigenlijk koesterden (lees Petrus 1:3). Of heidense mannen aan hun gelovige vrouwen. Of collega's aan andere medewerkers.

Petrus zegt: Als iemand je dat vraagt, verstop je dan niet maar geef een eerlijk getuigenis. Schiet niet in de verdediging niet maar vertel eenvoudig iets over de christelijke hoop, die in je is. De hoop die deze vervolgde christenen met zich meedroegen, was een intieme, levende werkelijkheid.

GEGRONDE HOOP

Waar was hun hoop op gegrond? Op de opstandig van Jezus Christus uit de dood. En op wat God op grond daarvan beloofde: "Vergeving, opstanding uit de dood, eeuwig leven in de hemel en op de nieuwe aarde, eeuwige vrede."

Vraag om kracht. Onderschat de werking van de Heilige Geest niet want Hij wil je de woorden geven die je nodig hebt. Respecteer de ander. Gebruik geen verbaal geweld. Wees er klaar voor om uitleg te geven over de hoop die in je is. Doe dat op een zachtmoedige manier.

TIJD EN WIJZE KENNEN

In mijn studieboek staat: "Overigens moet je ook hierbij tijd en wijze kennen. Het steeds bereid zijn hoef je niet te forceren. Wordt er op een spottend naar je christelijk hoop gevraagd, hoef je er niet op in te gaan. Toen de hogepriester Jezus naar Zijn leer vroeg, weigerde Hij hem daarover opheldering te geven ( Joh 18:19,20) "

donderdag, november 13

In zee geworpen

De vorig keer schreef ik over een bekende tekst uit het Oude Testament. Gods vergeving wordt daar zo mooi voorgesteld! In het Micha 7:19b vond ik nog zo'n metafoor.

Ja, U zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee.


ZONDEN OVERBOORD

God werpt ze overboord; in de diepten van de zee. Wat gooit Hij in de diepten van de zee? Onze zonden. Hij gooit ze daar zodat ze nooit meer tegen ons gebruikt kunnen worden. Nooit worden ze meer teruggevonden.

Ik ontdek al lezend in mijn boekje dat God ze niet zo maar per ongeluk over boord vallen. Nee, God werpt ze heel bewust in de diepten van de zee. Hij wil dat ze voor eeuwig verdwijnen!

 • Waarom? 
 • Hoe kan Hij dat doen? 
 • Moet ik dan niet eerst boete doen om vergeving te krijgen? 
 • Moet ik niet eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen om Gods zegen te krijgen? 

ER IS AL AFGEREKEND

Er hoeft helemaal niets meer bij. God heeft via Zijn Zoon Jezus Christus definitief afgerekend met de zonden. Zo kan Hij genade aan mij geven terwijl ik eigenlijk alleen maar Zijn toorn verdien. Hij roept mij vanuit de duisternis tot Zijn licht en zegt: "Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen." En als ik kom ervaar ik dat Hij al mijn zonden in de diepte van de zee geworpen heeft. Ver weg.

Wat een hartverwarmende liefde!

Geschreven naar aanleiding boekje: Genade

dinsdag, november 11

Zover het oosten is van het westen

Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. (psalm 103: 12)

Zo ver als het oosten verwijderd is van het westen. Hoever is dat? Oost en west ontmoeten elkaar eigenlijk nooit. Beide windrichtingen zijn in zekere zin oneindig ver van elkaar verwijder volgens het boekje dat ik lees (Genade, Jerry Bridges)

ONVOORWAARDELIJK

Deze Bijbelwoorden heb ik zo vaak gehoord dat ik er helemaal niet meer verbaasd door opkijk. Maar als ik het echt tot me laat doordringen wat er voor dieps en moois staat, ben ik helemaal verwonderd. God laat mij zien dat Zijn vergeving onvoorwaardelijk en totaal is.
 • Hoe kan God dit doen? 
 • Hoe kan Hij mijn zonden zo ver wegdoen? 

ALS EEN LAM

Het antwoord is: Omdat Hij mijn zonden op Christus legde. Jezus onderging als het Lam van God de straf die ik moest ondergaan. Daarom kan Hij mij vergeven. Hij verwijderde al mijn zonden, zodat ze geen invloed meer zouden hebben op Zijn relatie met mij.

Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. Dit is echt een van de mooiste beschrijving van de mate van Gods vergeving die ik in het Oude Testament gevonden heb.

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet van Zijn weldaden!

Geschreven naar aanleiding van het boekje: Genade.

maandag, november 10

Zoeken naar God de Vader (2)

Uit mijn dagboek:

Gisteravond las ik iets moois in het boek Genade, van Jerry Bridge. Hij schrijft over zichzelf:

Op bepaalde momenten vond de Heer het beter mijn zienswijze op bepaalde aspecten van Zijn waarheid plotseling van nieuw licht te voorzien, zoals het geval is wanneer in een donkere kamer opeens het licht wordt aangedaan. Ik leerde dan niet een nieuwe grondwaarheid, maar ik zag op zo'n moment dan bepaalde waarheden ineens op een nieuwe Bijbelse wijze.


VERKEERD VERTAALD
Dit is precies hoe God mij leidde. Op 30 oktober las een citaat van John Owen. In mijn haast vertaalde ik het verkeerd: Je mag de grootste zorg en last neerleggen bij de Vader. Het is de grootste onvriendelijkheid en gebrek aan liefde om dat niet te doen. Ik wil meer van deze schrijver lezen, dacht ik. Misschien heeft mijn vader een boek van John Owen.

BOEK JOHN OWEN

Mijn vader had inderdaad een boekje van John Owen (communion with God) en ik nam het mee om te lezen. Wat ontdekte ik toen ik hetzelfde citaat tegenkwam in dit boek? Mijn foutieve vertaling. Verrast las ik wat er in het echt stond in mijn moedertaal:
U kunt de Vader geen groter verdriet aandoen, geen zwaardere last opleggen en niet ongenamer treffen dan door niet te geloven dat Hij u liefheeft.

LICHT GING AAN

Hier stonden mijn onbijbelse gedachten over God de Vader zomaar zwart op wit! Op dat moment leek het net of het Licht werd aangedaan. Precies zoals Jerry Bridges het omschrijft boven de foto in mijn blog. Ik leerde niet iets nieuws maar het leek of er een verblindende sluier weggetrokken werd. Een nieuwe wereld ging voor mij open. Bijbelteksten die ik nooit begreep, vielen opeens keurig op hun plek.

Zoals Johannes 16 vers 26 en 27


In dien dag zult gij in Mijn Naam bidden; en Ik zeg u niet, dat Ik den Vader voor u bidden zal; Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat Ik van God ben uitgegaan.

donderdag, november 6

Brief van Petrus (13)

Heb je de andere blogs gemist waarin ik schreef over Petrus' instructies? Je kunt ze vinden door op de onderstaande linkjes te klikken.
 1. Wees een ijveraar van het goede
 2. Wees vereerd als u voor de Heer moet lijden

Wijd u volledig aan Christus

En wees niet bevreesd voor hun terreur, laat u niet in verwarring brengen,

maar heilig God, de Heere, in uw hart.

1 Petrus 3: 14b en 15a


Wees niet bang
Petrus raakte in paniek toen Jezus gevangen was genomen. Hij was bang voor twee dienstmeisjes en verloochende Hem. (Mattheüs 26:69-72). God vergaf hem deze zonde. Later was het andersom en kon Petrus rustig slapen in de dodencel. Iets verder in zijn brief zal hij uitleggen wat het geheim van het lijden voor Christus is (1 Petrus 4:16,19)  Maar nu zegt hij: Raak niet in paniek. Wees niet bang voor je vervolgers en hun terreuracties. Vlucht met je angst naar Jezus toe maar laat je niet in verwarring brengen. Vergeet niet Wie er achter je staat!

Heilig Hem in je hart
In de oudste handschriften lees ik: Heilig Christus als Heer. Heilig Hem in je hart als jouw Meester en Messias. Behalve in het Onze Vader kom je in het Nieuwe Testament nergens deze term tegen ( heilig Hem) Wel in Jesaja 29:23 en  Ezechiël 28:23. Het betekent zoiets als Erken in je hart Zijn glorieuze volmaaktheden: Zijn rechtvaardigheid, Zijn volle heiligheid. Prijs hem ervoor.  Gods aanwezigheid hoeven we niet meer te zoeken in de tempel of op de heilige berg, zoals vroeger. Door Zijn offer als het Lam van God kan Hij nu in ieder van ons wonen. Heilig Hem in je hart. Hij is de Enige die onze liefde, ons vertrouwen en onze gehoorzaamheid waard is. Hij is erbij als de slagen vallen. Hij vangt je op en neemt je mee naar Huis.

 • Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of zwaard? ... Maar in dit alles zijn we meer dan Overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. (Romeinen 8: 35, 37)
 • Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (Psalm 23: 4)
 • En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam ten gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op aarde vallen buiten de wil van uw Vader om. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. ( Mattheus 10:28-33)

dinsdag, november 4

Ik heb voor je gebeden

Het kan echt zo zijn! Je kunt in groot gevaar zijn en het niet in de gaten hebben. Dat las ik gisteren in mijn Bijbel in Lukas 22:31 Jezus waarschuwt zijn discipel indringend. Hij noemt hem twee keer bij zijn naam om Zijn verdriet en pijn uit te drukken voor wat komen gaat. Zo laat hij Petrus voelen dat het van levensbelang is wat hij Hem zegt.

Simon, Simon, zie de satan heeft u opgeëist om te ziften als de tarwe.


SATAN EIST JE OP

Satan heeft je voor zich opgeëist, Simon. Hij verlangt er naar jou in Zijn macht te hebben en daar zal hij alles aan doen. De satan heeft Mij permissie gevraagd om jou te ziften als de tarwe. Ik verzeker je Simon dat een uur van vreselijk beproeving nabij is. Satan wil, net als hij ooit bij Job deed, je trouw aan Mij tot verval brengen.

Ik denk dat deze gebeurtenis vast in Petrus' gedachten was, toen hij zijn brief aan de vervolgde christenen schreef: "Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartijder, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden."

Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.

JEZUS' VOORBEDE

'Ik heb voor je gebeden!', zegt Jezus. Deze voorbede is nog specifieker dan die te lezen is in Johannes 17:5. Jezus bad niet of Simon mocht ontsnappen aan de intense verzoekingen maar hij streed in het gebed voor Simon dat hij niet totaal ontrouw zou worden en afvallen van zijn geloof. Jezus gebed was al verhoord toen Jezus Petrus waarschuwde, zoals je kunt afleiden uit de rest van de tekst. Jezus geeft Simon alvast instructies hoe hij later handelen moest als hij opnieuw bevestigd was.

En als je eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.

CHRISTUS BID NIET TEVERGEEFS

Heeft Petrus geloof gefaald? Is het bezweken? Kijk ik naar zijn verloochening dan zeg ik: ja. Maar als ik het vervolg van zijn leven zie zeg ik: nee. Net zoals bij een eclips de zon niet verdwijnt of sterft, is Simons kortstondige leugen over zijn diepste overtuiging geen vernietiging van zijn geloof. Christus gebeden zijn nooit tevergeefs. Petrus viel maar hij bleef niet in de modder van zijn zonden liggen. Hij stond op en had berouw omdat Hij zijn Meester verloochend had. Jezus vergaf Hem zijn zonde volledig. De twee brieven van Peter aan de vervolgde christenen in Klein Azië laten zien dat hij de opdracht, die Christus hem gaf uiterst serieus nam.

Wanhoop niet als je Hem hebt verloochend. Keer terug naar Degene die je van binnen zo liefhebt en belijdt Hem je zonde en zwakheid. Hij heeft gebeden dat je geloof niet ophoud. Kijk naar Simon. Hij werd alsnog gebruikt om vele zondaren tot Jezus te leiden.

maandag, november 3

Zoeken naar God de Vader (1)

Uit mijn dagboek:

Ik groeide op in een christelijk gezin. De Heere kwam in mijn leven toen ik zeventien jaar was. Bijbelteksten die eerst ABACADABRA voor me waren kregen opeens zeggingskracht. Ik kon niet meer om Gods heen. Mijn hart raakte vol verdriet en pijn omdat ik tegen Hem had gezondigd.  Ik kreeg berouw over mijn egocentrische leven. Zou God mij willen redden? Ik kon het op geen enkele manier geloven.

ONBEREIKBARE JEZUS

God was in mijn kerk  de Heilige. De Rechtvaardige. De Heere Jezus was een verborgen Persoon. Daardoor leek het Lam van God voor mij onbereikbaar.


GELEENDE BOEKEN

Gelukkig was er een ouderling in onze kerk die me uitnodigde om naar zijn bibliotheek te komen. Daar gaf hij me twee boeken uit zijn collectie. God gebruikte die boeken.

God vond een weg om Zijn licht helder te laten schijnen in mijn leven.

Door die boeken kreeg ik een beter beeld van Jezus Christus. Tijdens het lezen van één van die boeken vluchtte ik in gebed tot Jezus, omdat ik niet langer bij Hem weg kon blijven. Zijn liefde werd mij te sterk.

BEPERKT GODSBEELD

Maar mijn Godsbeeld bleef ondanks dat zo beperkt. Nog steeds zag ik God de Vader als de onbewogen Heilige. De Rechtvaardige. Niet meer dan dat. Niet minder ook. Wanneer ik goede leefde was Hij me goedgezind. Maar wanneer ik zondigde veranderde Hij in een vertoornd Rechter. Dat oude denkbeeld uit mijn kerk zat diep in mijn genen. God de Vader? Een onbewogen, strenge Monarch.

 • Hoe mijn denkbeeld verrassend veranderde vertel ik HIER.

zaterdag, november 1

Een brief van Petrus (12)

Ik schreef al een keer eerder over Petrus' instructies voor als we lijden moeten om ons geloof. Toen schreef ik over de eerste instructie: Wees een ijveraar van het goede ( 1 Petrus 3 : 13) Nu is de tweede instructie van Petrus aan de beurt.

Wees vereerd als u voor de Heer moet lijden!

Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. (1 Petrus 3:14a)


Hoe zou ik als vrije christen iets schrijven over hoe je je moet gedragen als je moet lijden om Christus wil? Gelukkig hoef ik het niet te doen. Petrus deed het. En hij wist uit eigen ervaring waar hij het over had. Zelf zat hij ooit in de dodencel (Handelingen 8:1).

GELUKKIG BEN JIJ!

Petrus troost de vervolgde christenen.

Gelukkig ben je als je vanwege de gerechtigheid vervolgd wordt, want voor jou is het koninkrijk van de hemelen!

Ze kunnen je uitschelden, uitsluiten, verbannen, beschuldigen van kwaad. Maar jouw God denkt daar anders over. Je bent onsterfelijk gelukkig. Ik omsluit je met mijn liefde. You will be blessed, staat er in het Engels. Hij laat jou zijn vrede na. Die vrede kennen je vervolgers niet, daarom zijn ze diep te betreuren. Maar jij? Je bent gezegend. En dankzij Jezus wordt je straks rijk beloond in de hemel.

U BENT VAN GOD

Een Bijbeltekst die je hier goed bij kun lezen is 1 Johannes 1:4: Lieve kinderen, u bent van God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.