zaterdag, december 27

Ik zal zingen!

Ik las gisteren een tekst uit de Bijbel, die me uitdaagde om verder te lezen. Ik wilde zo graag weten wat er voor dit vers stond en of er nog meer verzen achteraan kwamen dat ik er echt even voor ging zitten.  Psalm 16:6 hieronder

Ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is.
WAAROM?

Waarom wil David zo graag zingen voor de HEERE? Hij geeft zelf het antwoord: Omdat Hij goed voor mij geweest is.


NIET BLIJ

Ik lees de psalm vanaf het allereerste begin. Ik ontdek dat David helemaal niet blij is, eerder wanhopig en heel erg bang. Hij zegt: Hoelang nog, HEERE? Zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult U Uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart dag na dag? Hoelang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? (Psalm 16:2-3)


DAVID BIDT
In zijn wanhoop roept Hij de HEERE aan. Hij smeekt of God tussenbeide wil komen.

Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn God! Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand: Ik heb overwonnen, en verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel (psalm 16: 4-5)

ER GEBEURT IETS

Tussen vers 5 en 6 gebeurt er iets in Davids innerlijk. God verandert Davids visie op de omstandigheden. Ik lees niet dat er directe verlossing is gekomen, ik ontdek wel een nieuwe bevestiging van vertrouwen op God. Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is

šŸ‘‰ Vertrouwen op de goedertierenheid van God leidt tot vertrouwend wachten op heil en op Gods onbegrensde betrokkenheid.

EXODUS 34

In mijn Bijbel staat een tekst-verwijzing naar Exodus 34:6 Daar ligt het accent op Gods barmhartigheid en dat Hij genadig is (zie Exodus 33:19). Goedertierenheid? Dat wijst erop dat Hij vergeving schenkt aan duizenden. Aan duizenden generaties zelfs. Zodra Mozes dat hoorde, knielde hij op de aarde en smeekte God om genade voor het volk, dat hij door de woestijn leidde. En ik deed hetzelfde als hem. Ik knielde ook om Gods genade af te smeken voor mensen om mij heen, die net zo halsstarrig lijken als het volk van God in de woestijn ( Exodus 34:9).

Ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is!

woensdag, december 24

IK HEB HEM GEZIEN

"Ik heb Hem gezien!", zegt Johannes. "Ik heb zelfs Zijn stem gehoord met mijn oren en ik heb Hem met mijn handen aangeraakt. 
Want wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens - want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard - wat wij hebben gezien, verkondigen wij u. (1 Johannes 1:1-2)


OOGGETUIGE

Johannes' boodschap rust niet op een visioen of godsdienstig waanidee. Hij schrijft zijn brief als ooggetuige van Jezus' leven op aarde en benadrukt dat Christus door God is gezonden en geopenbaard.

Waarom schrijf Johannes deze dingen?
 • opdat u gemeenschap met ons hebt (onderlinge liefdeband tussen christenen)
 • opdat u gemeenschap hebt met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus (persoonlijke  verhouding/relatie door bemiddeling van de Zoon)
 • opdat uw blijdschap volkomen is

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. ( 1 Johannes 1:5)Ik ben het licht der wereld; Wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Als ik beweer ik dat ik geloof maar ondertussen duistere dingen toelaat in mijn leven... dan ben ik geen echte christen. Leven in de duisternis past niet bij het leven van een christen. Johannes koppelt Johannes deze ernstige boodschap een heel mooie Bijbeltekst: Maar het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. (1 Johannes 1:7)

MIJN MESSIAS

Ooit was Jezus Christus een kind in de voerbak. Eeuwen later leg ik mijn hand op het getuigenis van Zijn ooggetuige Johannes. Amen, zeg ik, Hij is de Messias, die komen zou. Mijn Messias en ik weet dat ik niet door vergankelijke dingen als zilver en goud vrijgekocht ben van mijn zinloze levenswandel. Maar met het kostbare bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

Ik wens je toe dat elke dag een Christus-feest is. Dat kan, want we hebben lege kribbe, een leeg kruis en een Voorbidder in de hemel, die alles, alles volbracht heeft. Ere zij God!

donderdag, december 18

Doorn in het vlees (2)

Ik schreef vorige week een blog over Paulus doorn. Dat was het eerste deel en vandaag schrijf ik een kort stukje over het gebed van Paulus.

Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. (2 Korinthe 12:9)

DRIE KEER

De doorn van Paulus was zo pijnlijk en zwaar dat hij de Heere vroeg om hem te verwijderen. Ik heb de Heere driemaal gesmeekt schrijft hij in zijn brief aan de gemeente van Korinthe. Twee keer ontvang hij geen antwoord. Driemaal wijst erop dat hij daarna niet meer bad om het wegnemen van de doorn omdat hij van Christus een antwoord ontvangen had (vers 9).

GEBED VAN JEZUS

Bijzonder vind ik ook de link naar het gebed van Jezus in GetsƩmanƩ. Hij bad net als Paulus drie keer en ook Zijn gebed werd niet verhoord (Markus 14:32-41)

Ik leer:
 • dat ik een specifiek gebed mag bidden: volhardend en ernstig.
 • dat God weet wat het beste voor mij is.
 • dat de Heere er kan kiezen mijn gebed niet te verhoren.
 • dat Hij mij dan kracht en genade wil geven om de doorn te verdragen.

Volgende keer: Paulus over Gods genade

dinsdag, december 16

Geef mij een klein Pniƫl

Bij de doorwaadbare plaats staat Jacob. De inktzwarte duisternis van de nacht benauwt hem. Iedereen heeft hij in veiligheid kunnen brengen; de rivier over. Maar hijzelf? Hijzelf blijft achter. En hij is erg bang.
Hij bedroog zijn oude vader en zijn broer Ezau. Hij trok op een oneerlijk manier de zegen naar zich toe. Die zonde kwelt hem. Hoe kan hij ooit Ezau onder ogen komen? Hij is schuldig.

Maar Jacob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak (Genesis 32:24)

WORSTELEN

In het donker verschijnt een Man aan Jacob. Zijn komst is onverwacht en plotseling en Jacob worstelt met Hem. Het is zowel een lichamelijk als een geestelijk worstelen en als de worsteling bijna ten einde komt, is Jacob ervan overtuigd dat Hij met God Zelf strijd (vers 30).

In zijn kracht streed Jacob met God. Hij streed met de Engel en overwon; wenend vroeg hij Hem om genade. (Hosea 12:4)

Jacobs worsteling met God heeft mij altijd geĆÆntrigeerd. Jacob, die zijn vader en broer bedroog, vind genade tijdens de ontmoeting met de Engel van het verbond. Ik laat u niet gaan, tenzij U mij zegent!  


GOD ONTMOETEN

Ik verlang naar een nieuwe ontmoeting met Hem! Dat ik Hem mag zien en Zijn stem mag horen: Zie het Lam van God, dat de zonden der wereld wegdraagt. Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem! Hoe kan dat nou? Hoe is het mogelijk dat ik vrede met God ervaar en Zijn genade ontvang, net als Jacob bij de Jabbok?

Hierom:

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. (Galaten 3:13)

Lieve God, geef mij een klein Pniƫl!

vrijdag, december 12

Doorn in het vlees (1)

Heb je ooit in een doorn getrapt? Dat doet ongelofelijk pijn. Snel eruit, die doorn! Paulus had ook last van een doorn. In figuurlijk zin. Hij schrijft erover in zijn tweede brief aan de gemeenteleden van Korinthe

Opdat ik mij door alles overtreffende karakter van de openbaring niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, op dat ik mij niet zou verheffen. (2 Korinthe 12:7)

OPGETROKKEN

Paulus schrijft dat hij een unieke ervaring onderging. Veertien jaar geleden werd hij tot in het onzichtbare gebied opgetrokken: de plaats van Gods directe aanwezigheid. Dat was ergens tussen 42-44 na Christus, in de omgeving van Tarsis of Antiochiƫ voorafgaand aan zijn eerste zendingsreis.

Of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het.


EEN DOORN

Paulus heeft al moeilijke dingen meegemaakt: benauwdheden, slagen, gevangenschap, moeiten, nachten zonder slaap en dagen zonder eten (Kor 6:4-5). Maar deze ene doorn bezorgt hem meer pijn en ellende dan al het andere. Hij ziet het als een aanval van de boze, toegelaten door de God die hij liefhad. Hij ervaart het als iets dat een belemmering vormt voor zijn bediening.
WAAROM DIE DOORN?

God heeft het beste met Paulus voor als Hij hem deze doorn geeft, via het instrument van satan. Gods doel is duidelijk. Paulus zegt  het zelf:

Opdat ik mij niet zou verheffen. (2 Kor 12:7)

Satan heeft er geen belang bij om Paulus' trots in te dammen. Maar Paulus' God weet dat de trots van zijn apostel het verspreiden van de blijde boodschap in de weg zou staan. Hij laat deze doorn meewerken ten goede in het leven van Paulus. En in de verkondiging van het Evangelie.

Het kan zijn dat God iets toelaat in mijn leven dat me bang maakt, dat pijn doet. Niet als een wrede dictator, maar als mijn liefdevolle Vader, die mij bij de hand neemt en mij er doorheen helpt. Soms zie ik het doel niet, ik begrijp niet waarom, maar Hij weet al dingen. Ik vertrouw op Hem.

BEMOEDIGING

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken te goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. (Romeinen 8: 28)


Volgende week: Paulus' gebed

dinsdag, december 9

Een brief van Petrus (5)

Heb je de andere blogs gemist waarin ik schreef over Petrus' instructies? Je kunt ze vinden door op de onderstaande linkjes te klikken.
 1. Wees een ijveraar van het goede
 2. Wees vereerd als u voor de Heer moet lijden
 3. Wijd u volledig aan Christus
 4. Wees altijd bereid uitleg te geven over de hoop die in je is.

Zorg voor een goed geweten!

En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd worden die u goede wandel in Christus belasteren. (1 Petrus 3:16)


HEB EEN GOED GEWETEN

Als je zo corrupt bent als ZacheĆ¼s voor zijn bekering, hebben mensen die je kwaad van je spreken gewoon gelijk. Petrus zegt daarom: Heb een goed geweten.

Wat is een goed geweten?
 1. Het is een geweten dat gereinigd is van dode werken (Hebreeƫn 9:14)
 2. Het is besprenkeld met het bloed van Jezus Christus. (HebreeĆ«n 10:24/ 1 Petrus 1:2)

Wees er zeker van zijn dat er een onbewolkte hemel tussen jou en God is.

Als zij kwaad van je spreken en ze zien je geduldige en vriendelijke gedrag tegenover hen, dan kan het zijn dat ze beschaamd worden over hun roddels. Het kan zelfs zijn dat ze tot inkeer komen.

TERWIJL U GOED DOET

In Petrus tijd volgen de gelovigen zijn raad op. Maar helaas ... in veel gevallen deden zij goed maar leden kwaad. Daarom laat Petrus erop volgen: "Het is beter te lijden - als God het wil - terwijl u goed doet dan terwijl u kwaad doet!"

De God nu van alle genade, Die ons heeft geroepen tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u - na een korte tijd van lijden - toerusten, bevestigen, versterken en funderen. (1 Petrus 5:10)

donderdag, december 4

Hij heeft gedacht aan Zijn genade

Ik vergeet wel eens iets! Vanmorgen vergat ik iets mee te nemen uit de winkel: koekjes. Ook ben ik wel eens door de stress een afspraak helemaal vergeten. Nog erger, ik beloof wel eens wat in mijn enthousiasme, terwijl ik die belofte niet na kan komen omdat ik mezelf overschatte.

God is zo niet.
Hij is getrouw.
Zijn plannen falen niet.
Hij houdt Zich aan Zijn Woord

Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israƫl; alle einden van de aarde hebben gezien het heil van onze God. psalm 89:3a

HE HAS REMEMBERED

Hij gedacht aan Zijn goedertierenheid. In het Engels staat er: He has remembered His mercy. Maria noemt deze woorden gedeeltelijk in haar lofzang en koppelt die aan de gebeurtenissen rondom de komst van de Jezus Christus.

God beloofde een Verlosser en gaf Hem ook.


... alle einden van de aarde hebben gezien het heil van onze God. psalm 89:3b

OOK DE HEIDENEN


Psalm 98 is verbonden met Jesaja 52:10b En alle einden van de aarde zien het heil van onze God. Gods verlossingskracht (Zijn heil) strekt Zich uit naar de einden der aarde. Want er staat geschreven: Ik heb U ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken.

HIJ HEEFT GEDACHT AAN ZIJN GENADE

Daarom mag ik me nu verheugen in Hem, die ooit op het tempelplein zei: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. God beloofde een Verlosser en gaf Hem ook. Hoe groot is Zijn genade!

maandag, december 1

Onze Vader ...

Ik ging moe naar bed. Met hoofdpijn en een beetje down. Ik had het gevoel dat ik teveel tijd besteed aan dingen die geen prioriteit hadden. Ik voelde me schuldig, ook om een paar andere dingen. Mijn avondgebed was geen goed gebed. Ik probeerde te bidden maar mijn woorden waren leeg en koud. Daar was ik er verdrietig van.


ONZE VADER

Midden in de nacht schrok ik wakker met de gedacht dat Iemand mij stimuleerde om te bidden. Niet zomaar een gebed maar het Onze Vader.

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
(Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid).
Amen.

WANHOOP NIET

Hoe verademend is het om het Onze Vader te bidden en elke bede aan te vullen met je eigen woorden en je eigen persoonlijke omstandigheden. Wanhoop niet als je niet weet hoe je moet bidden. God weet er echt raad mee! 

Ik begon heel anders aan de volgende dag. Met nieuwe moed.

vrijdag, november 28

Davids psalm: een stimulans voor mij

David was doodsbang. Zijn hart klopte als een razende in zin keel. Wat moest hij doen? Hij wist maar Ć©Ć©n uitweg: doen als hij gek was. En dat deed hij. Met zijn vingers krabbelde hij op de deuren van de poort. Hij liet zijn speeksel uit zijn mond in zijn baard druipen.

KRANKZINNIG

De Filistijnse koning keek naar hem en zei huiverig tegen zijn knechten: "Zien jullie niet dat die man krankzinnig is? Waarom hebben jullie hem bij mij gebracht?"

Mensen die geen volledige beschikking meer hadden over hun verstand werden in de oudheid gezien als personen die bezeten waren door een bepaalde godheid. Je mocht hen niet storen. En zeker niet van hun vrijheid beroven. Anders maakte je kans dat de godheid zich tegen jou zou keren want deze persoon stond onder bescherming van de godheid. De koning was vreselijk bang voor persoonlijk schade en wilde deze rare figuur weg hebben uit zijn aanwezigheid.OP GOD VERTROUWEN

Tijdens mijn persoonlijk Bijbelstudie naar aanleiding van Psalm 34:5 kwam ik bovenstaande geschiedenis tegen (zie vers 1 van psalm). Ik denk dat er tussen 1 Samuel 21 en Psalm 34 een behoorlijke tijd verstreken is. David is beschaamd geweest over hoe hij handelde. Gezien zijn getuigenis heeft hij zich van zijn verkeerde keus afgekeerd en ervoor gekozen voortaan op God te vertrouwen.

DAVIDS IS DANKBAAR

Psalm 34 is een uiting van dankbaarheid voor Gods bescherming. Het was voor David op het nippertje en voor hem echt geen verdienste. Maar hij zegt:

Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees. Psalm 34:5

Ik heb het opnieuw gedaan, lijkt David hier te zeggen. Ondanks mijn fout, heb ik opnieuw mijn vertrouwen op God alleen gesteld en Hij heeft mij gered uit al mijn vrees. Hij verloste mij uit al mijn benauwdheden.

MOOI GETUIGENIS

Deze psalm is voor mij zo'n mooi getuigenis! David die ooit in zijn doodsangst de toevlucht nam tot een sluwe list schrijft hier over hoe mooi het is om op alleen op God te vertrouwen.

Een echte stimulans!

dinsdag, november 25

Wachter, hoe lang duurt de nacht?

Het is aardedonker in de vallei en er heerst doodse stilte. Opeens wordt die stilte verbroken door een wanhopige kreet van de vijand: Wachter! Hoe staat het met de nacht? Hoeveel duisternis moet ik nog doorworstelen voordat het dag wordt? Hoelang duurt het nog?

Wachter, hoe staat met de nacht? Jesaja 21:11


IS ER HOOP?

Wat moet Jesaja zijn vijand antwoorden? Is er hoop voor de Edomieten die genoten van totale vernietiging van Jeruzalem? Is er wel een lichtpuntje voor de andere heidenen rondom Israƫl, die nog in diepe duisternis leven?


Jesaja kijkt om zich heen als een wachter op de muur. Hij tuurt door het donker en legt zijn hand boven de ogen om beter te kunnen zien. Daar ... heel ver boven de horizon van de wereldgeschiedenis ontdekt hij het eerste licht van de morgenschemer.

De morgenstond is gekomen maar het wordt ook nacht.   Jesaja 22:12

Morgenstond voor de Joden, die de Messias omarmen. Nacht voor heidenen die IsraĆ«ls God niet willen aanvaarden. Jesaja kon niet verder zien dan God hem licht gaf over de profetie. Hij heeft niet geweten wanneer het Licht komen zou. En dat er ooit een wrede vazalkoning op de troon van Palestina zou komen, een Edomiet die het Licht uit wilde doven was voor hem onbekend. 

HELDER LICHT

Licht en duisternis - dag en nacht, daar lees ik over in de Bijbel. Hoe meer ik lees en onderzoek hoe helderder het Licht ook voor mij gaat schijnen. Ik ben zo blij met de Bijbel in mijn handen. 

šŸ‘‰ Petrus, een ooggetuige, schreef: 

En daarom .... omdat we het profetische woord hebben, dat vast en zeker is, doen we er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in onze harten. (2 Petrus 1:19).

BIJBELTEKSTEN

Ik lees in Jesaja 49:6 God de Heere Jezus ook gegeven heeft tot een Licht voor de heidenen, om Zijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En Simeon jubelt het in Lukas 2: 29-32 uit, met het Kind Jezus in Zijn armen: "Nu laat U, Heere. uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israƫl te verheerlijken."

  
Deze wereld is een donkere plaats. Er zijn veel stemmen die in vertwijfeling uitroepen: Wachter, hoe staat het met de nacht?
šŸ‘‰ Jezus heeft het antwoord op die vraag. Hij is het antwoord en Hij zegt: 

Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Johannes 8:12

HOOFD OMHOOG!

De eeuwige morgen komt er aan. Hef dan je hoofd omhoog, want je verlossing is nabij!

zaterdag, november 22

HOE LIEF HEB IK JOU!

Soms merk ik dat mijn kind een aarzelende houding tegen mij aanneemt als ik hem een berisping gegeven heb. Ik zie aan zijn houding dat hij denkt: vindt mama mij nog wel lief? Dan leg ik mijn hand onder zijn kin en zeg: Kijk me eens aan. Zie je niet hoeveel ik van je houd?

HOE LIEF HEB IK JOU!

Een paar weken geleden hoorde ik een voorganger zeggen dat God door middel van Zijn woorden op dezelfde manier ook Zijn hand onder je kin kan leggen. Dan zegt Hij: Zie je niet hoe lief Ik jou heb! Zie je niet hoe Ik er naar verlang om je in Mijn armen te kunnen sluiten. Ik heb je voor eeuwig lief! Kijk eens wat Ik daarvoor gegeven heb: Mijn eniggeboren Zoon.


GOD GAF

God was bereid om het Liefste dat Hij kende te over te geven tot in de diepten van de dood. En van het graf. Opdat ik (en jij) eeuwig leven zou kennen. Zelfs de dood kan ons niet scheiden van de liefde in Jezus Christus.

Ziet hoe groot is de liefde die ons de Vader gegeven ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. 1 Johannes 3:1

GEFELICITEERD!

Ben jij dat ook, door het geloof? Dan ben je te feliciteren. Zalig (ongelofelijk gelukkig) ben jij, want weet je wat je in de Heere Jezus allemaal mag hebben?
 
 • Vergeving van zonde 
 • Vrede met God 
 • Gerechtigheid 
 • Eeuwig Leven 

ALS EEN KIND ZO BLIJ

De Heere ziet ernaar uit dat wij als Zijn (blije) kinderen leven. Met een hart vol dankbaarheid over wat Hij ons geeft. Over wie we in Hem, Jezus Christus, mogen zijn. Er kan heel wat gebeuren in ons leven. Maar ...wat je ook ontvalt en wat je ook los moet laten, dit is wat blijft:
Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

donderdag, november 20

Onvoorstelbare genade (1)

Betrap jij jezelf op wettische gedachten? Dat je de neiging hebt om te denken dat bepaalde handelingen die je doet gevolgd moeten worden door een bepaalde hoeveelheid zegen van God. Ik heb daar jarenlang erg veel last van gehad. En het zit nog in me.


Ontredderd
Begon ik mijn dag bijvoorbeeld goed (met gebed) dan verwachtte ik Zijn nabijheid als beloning. Dat zei ik niet zo hard op maar ik voelde me erg tevreden over mezelf. Ging ik echter geestelijk onderuit of viel ik in een oude zonde dan voelde ik me ontredderd. Gods liefde had ik dan voor een tijd verspeeld. Ik moest eerst een poosje boeten voordat Hij weer in contact met mij wilde treden.

Pure genade: rechtvaardiging en heiligmaking
Het was voor mij duidelijk dat het genade was, dat God mijn zonden vergaf had toen ik voor het eerst tot Hem kwam. Maar het is jarenlang onduidelijk geweest dat mijn heiligmaking ook op genade gebaseerd is.

Onderstaand stukje van Jerry Bridges haalde bij mij de kramp er af:

We worden geheiligd door genade; we ontvangen zowel materiƫle als geestelijke zegeningen door Zijn genade. We worden gemotiveerd om te gehoorzamen door Zijn genade; we worden geroepen om te dienen en we worden in staat gesteld om te dienen door genade; en tenslotte worden we door Zijn genade verheerlijkt. Het hele leven als christen wordt bepaald door de heerschappij van Gods genade.

Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.  Filippenzen 1:6

Het offer van Christus
God zegent mij, niet ondanks mijn zonden, maar zonder acht te slaan op mijn zonden. De genade kijkt niet naar mijn zonden en evenmin naar mijn goede werken maar alleen naar het offer van Christus.

Wat een onvoorstelbare genade!

zaterdag, november 15

Een brief van Petrus (14)

Heb je de andere blogs gemist waarin ik schreef over Petrus' instructies? Ze gingen hierover:
 1. Wees een ijveraar van het goede
 2. Wees vereerd als u voor de Heer moet lijden
 3. Wijd u volledig aan Christus

Wees altijd bereid uitleg te geven over de hoop die in je leeft.

Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is. Wees dan steeds bereid u te verantwoorden. Doe dat vooral zachtmoedig en met respect.  (1 Petrus 3:15b - 16a) HOOP

In Petrus tijd zouden heidense slavenhouders aan hun gelovige slaven kunnen vragen wat voor hoop ze eigenlijk koesterden (lees Petrus 1:3). Of heidense mannen aan hun gelovige vrouwen. Of collega's aan andere medewerkers.

Petrus zegt: Als iemand je dat vraagt, verstop je dan niet maar geef een eerlijk getuigenis. Schiet niet in de verdediging niet maar vertel eenvoudig iets over de christelijke hoop, die in je is. De hoop die deze vervolgde christenen met zich meedroegen, was een intieme, levende werkelijkheid.

GEGRONDE HOOP

Waar was hun hoop op gegrond? Op de opstandig van Jezus Christus uit de dood. En op wat God op grond daarvan beloofde: "Vergeving, opstanding uit de dood, eeuwig leven in de hemel en op de nieuwe aarde, eeuwige vrede."

Vraag om kracht. Onderschat de werking van de Heilige Geest niet want Hij wil je de woorden geven die je nodig hebt. Respecteer de ander. Gebruik geen verbaal geweld. Wees er klaar voor om uitleg te geven over de hoop die in je is. Doe dat op een zachtmoedige manier.

TIJD EN WIJZE KENNEN

In mijn studieboek staat: "Overigens moet je ook hierbij tijd en wijze kennen. Het steeds bereid zijn hoef je niet te forceren. Wordt er op een spottend naar je christelijk hoop gevraagd, hoef je er niet op in te gaan. Toen de hogepriester Jezus naar Zijn leer vroeg, weigerde Hij hem daarover opheldering te geven ( Joh 18:19,20) "

donderdag, november 13

In zee geworpen

De vorig keer schreef ik over een bekende tekst uit het Oude Testament. Gods vergeving wordt daar zo mooi voorgesteld! In het Micha 7:19b vond ik nog zo'n metafoor.

Ja, U zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee.


ZONDEN OVERBOORD

God werpt ze overboord; in de diepten van de zee. Wat gooit Hij in de diepten van de zee? Onze zonden. Hij gooit ze daar zodat ze nooit meer tegen ons gebruikt kunnen worden. Nooit worden ze meer teruggevonden.

Ik ontdek al lezend in mijn boekje dat God ze niet zo maar per ongeluk over boord vallen. Nee, God werpt ze heel bewust in de diepten van de zee. Hij wil dat ze voor eeuwig verdwijnen!

 • Waarom? 
 • Hoe kan Hij dat doen? 
 • Moet ik dan niet eerst boete doen om vergeving te krijgen? 
 • Moet ik niet eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen om Gods zegen te krijgen? 

ER IS AL AFGEREKEND

Er hoeft helemaal niets meer bij. God heeft via Zijn Zoon Jezus Christus definitief afgerekend met de zonden. Zo kan Hij genade aan mij geven terwijl ik eigenlijk alleen maar Zijn toorn verdien. Hij roept mij vanuit de duisternis tot Zijn licht en zegt: "Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen." En als ik kom ervaar ik dat Hij al mijn zonden in de diepte van de zee geworpen heeft. Ver weg.

Wat een hartverwarmende liefde!

Geschreven naar aanleiding boekje: Genade

dinsdag, november 11

Zover het oosten is van het westen

Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. (psalm 103: 12)

Zo ver als het oosten verwijderd is van het westen. Hoever is dat? Oost en west ontmoeten elkaar eigenlijk nooit. Beide windrichtingen zijn in zekere zin oneindig ver van elkaar verwijder volgens het boekje dat ik lees (Genade, Jerry Bridges)

ONVOORWAARDELIJK

Deze Bijbelwoorden heb ik zo vaak gehoord dat ik er helemaal niet meer verbaasd door opkijk. Maar als ik het echt tot me laat doordringen wat er voor dieps en moois staat, ben ik helemaal verwonderd. God laat mij zien dat Zijn vergeving onvoorwaardelijk en totaal is.
 • Hoe kan God dit doen? 
 • Hoe kan Hij mijn zonden zo ver wegdoen? 

ALS EEN LAM

Het antwoord is: Omdat Hij mijn zonden op Christus legde. Jezus onderging als het Lam van God de straf die ik moest ondergaan. Daarom kan Hij mij vergeven. Hij verwijderde al mijn zonden, zodat ze geen invloed meer zouden hebben op Zijn relatie met mij.

Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. Dit is echt een van de mooiste beschrijving van de mate van Gods vergeving die ik in het Oude Testament gevonden heb.

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet van Zijn weldaden!

Geschreven naar aanleiding van het boekje: Genade.

maandag, november 10

Zoeken naar God de Vader (2)

Uit mijn dagboek:

Gisteravond las ik iets moois in het boek Genade, van Jerry Bridge. Hij schrijft over zichzelf:

Op bepaalde momenten vond de Heer het beter mijn zienswijze op bepaalde aspecten van Zijn waarheid plotseling van nieuw licht te voorzien, zoals het geval is wanneer in een donkere kamer opeens het licht wordt aangedaan. Ik leerde dan niet een nieuwe grondwaarheid, maar ik zag op zo'n moment dan bepaalde waarheden ineens op een nieuwe Bijbelse wijze.


VERKEERD VERTAALD
Dit is precies hoe God mij leidde. Op 30 oktober las een citaat van John Owen. In mijn haast vertaalde ik het verkeerd: Je mag de grootste zorg en last neerleggen bij de Vader. Het is de grootste onvriendelijkheid en gebrek aan liefde om dat niet te doen. Ik wil meer van deze schrijver lezen, dacht ik. Misschien heeft mijn vader een boek van John Owen.

BOEK JOHN OWEN

Mijn vader had inderdaad een boekje van John Owen (communion with God) en ik nam het mee om te lezen. Wat ontdekte ik toen ik hetzelfde citaat tegenkwam in dit boek? Mijn foutieve vertaling. Verrast las ik wat er in het echt stond in mijn moedertaal:
U kunt de Vader geen groter verdriet aandoen, geen zwaardere last opleggen en niet ongenamer treffen dan door niet te geloven dat Hij u liefheeft.

LICHT GING AAN

Hier stonden mijn onbijbelse gedachten over God de Vader zomaar zwart op wit! Op dat moment leek het net of het Licht werd aangedaan. Precies zoals Jerry Bridges het omschrijft boven de foto in mijn blog. Ik leerde niet iets nieuws maar het leek of er een verblindende sluier weggetrokken werd. Een nieuwe wereld ging voor mij open. Bijbelteksten die ik nooit begreep, vielen opeens keurig op hun plek.

Zoals Johannes 16 vers 26 en 27


In dien dag zult gij in Mijn Naam bidden; en Ik zeg u niet, dat Ik den Vader voor u bidden zal; Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat Ik van God ben uitgegaan.

donderdag, november 6

Brief van Petrus (13)

Heb je de andere blogs gemist waarin ik schreef over Petrus' instructies? Je kunt ze vinden door op de onderstaande linkjes te klikken.
 1. Wees een ijveraar van het goede
 2. Wees vereerd als u voor de Heer moet lijden

Wijd u volledig aan Christus

En wees niet bevreesd voor hun terreur, laat u niet in verwarring brengen,

maar heilig God, de Heere, in uw hart.

1 Petrus 3: 14b en 15a


Wees niet bang
Petrus raakte in paniek toen Jezus gevangen was genomen. Hij was bang voor twee dienstmeisjes en verloochende Hem. (MattheĆ¼s 26:69-72). God vergaf hem deze zonde. Later was het andersom en kon Petrus rustig slapen in de dodencel. Iets verder in zijn brief zal hij uitleggen wat het geheim van het lijden voor Christus is (1 Petrus 4:16,19)  Maar nu zegt hij: Raak niet in paniek. Wees niet bang voor je vervolgers en hun terreuracties. Vlucht met je angst naar Jezus toe maar laat je niet in verwarring brengen. Vergeet niet Wie er achter je staat!

Heilig Hem in je hart
In de oudste handschriften lees ik: Heilig Christus als Heer. Heilig Hem in je hart als jouw Meester en Messias. Behalve in het Onze Vader kom je in het Nieuwe Testament nergens deze term tegen ( heilig Hem) Wel in Jesaja 29:23 en  EzechiĆ«l 28:23. Het betekent zoiets als Erken in je hart Zijn glorieuze volmaaktheden: Zijn rechtvaardigheid, Zijn volle heiligheid. Prijs hem ervoor.  Gods aanwezigheid hoeven we niet meer te zoeken in de tempel of op de heilige berg, zoals vroeger. Door Zijn offer als het Lam van God kan Hij nu in ieder van ons wonen. Heilig Hem in je hart. Hij is de Enige die onze liefde, ons vertrouwen en onze gehoorzaamheid waard is. Hij is erbij als de slagen vallen. Hij vangt je op en neemt je mee naar Huis.

 • Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of zwaard? ... Maar in dit alles zijn we meer dan Overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. (Romeinen 8: 35, 37)
 • Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (Psalm 23: 4)
 • En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam ten gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op aarde vallen buiten de wil van uw Vader om. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. ( Mattheus 10:28-33)

dinsdag, november 4

Ik heb voor je gebeden

Het kan echt zo zijn! Je kunt in groot gevaar zijn en het niet in de gaten hebben. Dat las ik gisteren in mijn Bijbel in Lukas 22:31 Jezus waarschuwt zijn discipel indringend. Hij noemt hem twee keer bij zijn naam om Zijn verdriet en pijn uit te drukken voor wat komen gaat. Zo laat hij Petrus voelen dat het van levensbelang is wat hij Hem zegt.

Simon, Simon, zie de satan heeft u opgeƫist om te ziften als de tarwe.


SATAN EIST JE OP

Satan heeft je voor zich opgeĆ«ist, Simon. Hij verlangt er naar jou in Zijn macht te hebben en daar zal hij alles aan doen. De satan heeft Mij permissie gevraagd om jou te ziften als de tarwe. Ik verzeker je Simon dat een uur van vreselijk beproeving nabij is. Satan wil, net als hij ooit bij Job deed, je trouw aan Mij tot verval brengen.

Ik denk dat deze gebeurtenis vast in Petrus' gedachten was, toen hij zijn brief aan de vervolgde christenen schreef: "Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartijder, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden."

Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.

JEZUS' VOORBEDE

'Ik heb voor je gebeden!', zegt Jezus. Deze voorbede is nog specifieker dan die te lezen is in Johannes 17:5. Jezus bad niet of Simon mocht ontsnappen aan de intense verzoekingen maar hij streed in het gebed voor Simon dat hij niet totaal ontrouw zou worden en afvallen van zijn geloof. Jezus gebed was al verhoord toen Jezus Petrus waarschuwde, zoals je kunt afleiden uit de rest van de tekst. Jezus geeft Simon alvast instructies hoe hij later handelen moest als hij opnieuw bevestigd was.

En als je eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.

CHRISTUS BID NIET TEVERGEEFS

Heeft Petrus geloof gefaald? Is het bezweken? Kijk ik naar zijn verloochening dan zeg ik: ja. Maar als ik het vervolg van zijn leven zie zeg ik: nee. Net zoals bij een eclips de zon niet verdwijnt of sterft, is Simons kortstondige leugen over zijn diepste overtuiging geen vernietiging van zijn geloof. Christus gebeden zijn nooit tevergeefs. Petrus viel maar hij bleef niet in de modder van zijn zonden liggen. Hij stond op en had berouw omdat Hij zijn Meester verloochend had. Jezus vergaf Hem zijn zonde volledig. De twee brieven van Peter aan de vervolgde christenen in Klein Aziƫ laten zien dat hij de opdracht, die Christus hem gaf uiterst serieus nam.

Wanhoop niet als je Hem hebt verloochend. Keer terug naar Degene die je van binnen zo liefhebt en belijdt Hem je zonde en zwakheid. Hij heeft gebeden dat je geloof niet ophoud. Kijk naar Simon. Hij werd alsnog gebruikt om vele zondaren tot Jezus te leiden.

maandag, november 3

Zoeken naar God de Vader (1)

Uit mijn dagboek:

Ik groeide op in een christelijk gezin. De Heere kwam in mijn leven toen ik zeventien jaar was. Bijbelteksten die eerst ABACADABRA voor me waren kregen opeens zeggingskracht. Ik kon niet meer om Gods heen. Mijn hart raakte vol verdriet en pijn omdat ik tegen Hem had gezondigd.  Ik kreeg berouw over mijn egocentrische leven. Zou God mij willen redden? Ik kon het op geen enkele manier geloven.

ONBEREIKBARE JEZUS

God was in mijn kerk  de Heilige. De Rechtvaardige. De Heere Jezus was een verborgen Persoon. Daardoor leek het Lam van God voor mij onbereikbaar.


GELEENDE BOEKEN

Gelukkig was er een ouderling in onze kerk die me uitnodigde om naar zijn bibliotheek te komen. Daar gaf hij me twee boeken uit zijn collectie. God gebruikte die boeken.

God vond een weg om Zijn licht helder te laten schijnen in mijn leven.

Door die boeken kreeg ik een beter beeld van Jezus Christus. Tijdens het lezen van Ć©Ć©n van die boeken vluchtte ik in gebed tot Jezus, omdat ik niet langer bij Hem weg kon blijven. Zijn liefde werd mij te sterk.

BEPERKT GODSBEELD

Maar mijn Godsbeeld bleef ondanks dat zo beperkt. Nog steeds zag ik God de Vader als de onbewogen Heilige. De Rechtvaardige. Niet meer dan dat. Niet minder ook. Wanneer ik goede leefde was Hij me goedgezind. Maar wanneer ik zondigde veranderde Hij in een vertoornd Rechter. Dat oude denkbeeld uit mijn kerk zat diep in mijn genen. God de Vader? Een onbewogen, strenge Monarch.

 • Hoe mijn denkbeeld verrassend veranderde vertel ik HIER.

zaterdag, november 1

Een brief van Petrus (12)

Ik schreef al een keer eerder over Petrus' instructies voor als we lijden moeten om ons geloof. Toen schreef ik over de eerste instructie: Wees een ijveraar van het goede ( 1 Petrus 3 : 13) Nu is de tweede instructie van Petrus aan de beurt.

Wees vereerd als u voor de Heer moet lijden!

Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. (1 Petrus 3:14a)


Hoe zou ik als vrije christen iets schrijven over hoe je je moet gedragen als je moet lijden om Christus wil? Gelukkig hoef ik het niet te doen. Petrus deed het. En hij wist uit eigen ervaring waar hij het over had. Zelf zat hij ooit in de dodencel (Handelingen 8:1).

GELUKKIG BEN JIJ!

Petrus troost de vervolgde christenen.

Gelukkig ben je als je vanwege de gerechtigheid vervolgd wordt, want voor jou is het koninkrijk van de hemelen!

Ze kunnen je uitschelden, uitsluiten, verbannen, beschuldigen van kwaad. Maar jouw God denkt daar anders over. Je bent onsterfelijk gelukkig. Ik omsluit je met mijn liefde. You will be blessed, staat er in het Engels. Hij laat jou zijn vrede na. Die vrede kennen je vervolgers niet, daarom zijn ze diep te betreuren. Maar jij? Je bent gezegend. En dankzij Jezus wordt je straks rijk beloond in de hemel.

U BENT VAN GOD

Een Bijbeltekst die je hier goed bij kun lezen is 1 Johannes 1:4: Lieve kinderen, u bent van God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

donderdag, oktober 30

Hoe leef ik zuiver? (3)

Na een drukke dag zoals vandaag ben ik geneigd om in mineur te eindigen. Ik ben zo druk bezig geweest met van alles en nog wat! Mijn vaders verjaardag, mijn kinderen, eten koken, gezellig maken in huis. En ik was zo druk met me klaar maken om naar de verjaardag van mijn vader te gaan vanmorgen vroeg, dat ik mijn gebed afraffelde. Terwijl ik wel tijd nam voor mijn make-up ... Dat slordige gebed achtervolgde me de hele dag. Ik wordt er verdrietig van dat ik vaak ongedisciplineerd ben.

ALLES DRAAIT OM...

Ik las mijn vorige blog nog een keer door. Daar schreef ik: Deze oefening om heilig voor God te leven is een proces dat een heel leven duurt. Mijn zondige gewoontes worden niet van de Ć©Ć©n op de andere dag doorbroken. Alles draait daarom om volharding en genade.

EN OM DISCIPLINE!


2 BIJBELTEKSTEN

Op mijn prikbord heb ik twee inspiratiekaarten hangen, die me ieder keer weer helpen als het draait om volharding en discipline. Twee Bijbelteksten staan erop.
 1. Want gij hebt volharding nodig, om de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. HebreeĆ«n 10:36 
 2. Gij dan, weest sterk, laat uw handen niet verslappen, want uw werk zal beloond worden. 2 Kronieken 15:7 

STIMULANS 

Iedere keer als ik ga bidden, zie ik die twee kaartjes boven mijn bid-plek hangen. Een stimulans om doelgericht te leven. Ik gebruik deze twee teksten in mijn gebed om volharding. En ik weet dat Hij me hoort! Ik ben zwak maar Jezus, mijn Leidsman, is sterk! Volharding is een gave. God zorgt er zelf voor dat ik het volhoud. Maar volharding is ook een opgave. De heilige Geest betrekt mij (ons) er helemaal bij. Op een rustbankje zitten en denken: alles komt goed is geen Bijbels houding. Weest sterk, laat je handen niet slap worden. Je werk zal beloond worden.

GEEF NIET OP!

Geef het niet op! zeg ik tegen mezelf. Je bent slordig geweest maar bij God mag je elke keer opnieuw beginnen. Je hoeft niet te boeten. God is genadig.

dinsdag, oktober 28

Hoe leef ik zuiver? (2)

Wat is de praktijk van meditatie? Het is nadenken over wat je leest of hoort. Wat is het doel van meditatie? De toepassing van wat je leest of hoort. Dus gehoorzaamheid aan wat God van je vraagt in de Bijbel.3 VRAGEN AAN MEZELF

Als ik de Bijbel lees of bestudeer en er over mediteer is er gelukkig een handig hulpmiddel. Dat bestaat uit: drie vragen aan mezelf.

 1. Wat leert dit gedeelte me over Gods wil voor mijn leven? 
 2. In hoever beantwoord ik aan de maatstaf die de Bijbel me voorhoudt? 
 3. Waar en hoe schiet ik tekort (benoem het en generaliseer niet). 

Welke stappen kan ik nemen om te gehoorzamen?

EEN PROCES
Deze oefening om puur of heilig voor God te leven is een proces dat een heel leven duurt want mijn zondige gewoontes worden niet van de Ć©Ć©n op de andere dag doorbroken. Alles draait daarom om volharding en genade.

šŸ‘‰ deel 3

zaterdag, oktober 25

Werp je net uit om te vangen

Vanmorgen, tijdens mijn stille tijd met God, las ik een gedeelte uit het Lukas-evangelie. Hij schrijft in hoofdstuk 5 over de wonderbare visvangst. Wat mij vooral raakte was de woordenwisseling tussen van Jezus en Simon.
Jezus zegt: Vaar af naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. ( vers 4b)
Simon zegt: Meester, wij hebben de hele nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen. (vers 5)


Voel jij je ook wel eens moedeloos als Simon? Ik kan het me goed voorstellen. Als ik kijk naar mijn kinderen en hun keuzes op geestelijk vlak voel ik gedeprimeerd. Ik heb met zoveel liefde en energie de weg naar Jezus gewezen. Ik heb de hele nacht gewerkt en niet gevangen ... Geen teken van leven. Niets.

Maar God zegt: Vaar opnieuw af en werp je net uit om te vangen.

Ik wel net zo "handelen" als Simon en zeggen: Amen, Meester. Ik ben somber, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.

 • Meester (Lukas 5:5) In deze titel klinkt door dat Simon het gezag van Jezus erkent.
 • Ik lees verder in hoofdstuk 5. Wat is Jezus machtig. Het is niet eens nacht. Toch vangt Simon veel vis. Hij beseft dat Jezus goddelijke macht heeft. Ik ook?

vrijdag, oktober 24

Hoe leef ik zuiver? (1)

Heb ik Christus leren kennen? Wat wil Hij eigenlijk van mij? Hij wil dat ik vernieuwd wordt in de geest van mijn denken. Hij wil dat ik de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in echte rechtvaardigheid en heiligheid. ( Ef 4:22-24)

HOE?

Mijn oude levenswandel trekt zo aan me. Hoe vernieuw ik mijn denken? Om me heen zie ik niets van zuiver leven! Waar leer ik die dingen dan wel?

Zuiver leven leer je vanuit de Bijbel


NEEM, LEES!

Zuiver leven leer je vanuit de Bijbel. Tolle lege: Neem en lees, neem en lees. Maak dagelijks tijd vrij voor je Bijbel. Een andere manier om zuiver te leren leven is er niet. Als je in staat bent, door de werking van de Heilige Geest, om Zijn Woord toe te passen in je dagelijkse situaties, zal Hij in je werken om me kracht te geven. Kracht om verzoekingen te weerstaan. Kracht om je kruis te dragen. Kracht om te doen wat Hij van je vraagt.

Er zijn vier manieren om met de gedisciplineerd de Bijbel ter harte te nemen:

 1. Het Woord horen uitleggen door je voorganger ( Jeremia 3:15) 
 2. Zelf de Bijbel lezen (Deuteronomium. 17:19) 
 3. De Bijbel intensief bestuderen (Spreuken. 2:1-5) 
 4. Belangrijke verzen uit het hoofd leren (Psalm 119:11) 

MEDITEER

Voeg er nog bij: Mediteer over wat je leest of hoort!

Overpeins het! Dat is niet alleen iets voor monniken in een klooster. Of voor nonnen. God vraagt het van iedereen. Er zijn momenten dat we er gelegenheid voor hebben. Zoek er naar. Creƫer die momenten. Misschien tijdens het ritje naar je werk, tijdens het vouwen van de was, in de pauze, voordat je naar bed gaat.

šŸ‘‰ deel 2

donderdag, oktober 23

God en jouw tuin

Vanmorgen las ik een stukje in een boek, terwijl ik aan de rand van het zwembad op mijn kinderen lette. Het ging over God in de tuin.

JOUW TUIN

Wat betekenen tuinen voor jou? Is het een plaats waar de zon schijnt en bloemen bloeien? Of denk je aan zwaar werk en een zere rug van het onkruid trekken?


In het boekje staan dat allebei deze dingen deel uitmaken van de tuin van je hart en dat God in ieder aspect aanwezig wil zijn. Tekst bij dit onderwerp was Johannes 20:11-17.

Hier een paar vragen uit het boekje:
 • Met welk onkruid wil je afrekenen? 
 • In welk seizoen is de tuin van je hart op dit moment? 
 • Wat voor rol heeft de hemelse Tuinman in jouw tuintje? 

Het is tijd om je tuin te verzorgen!

woensdag, oktober 22

Een brief van Petrus (11)

Ik ben ondertussen met mijn eigen Bijbelstudie al veel verder gekomen in de eerste brief van Petrus. Ik ben bij hoofdstuk 3 aangekomen. Petrus geeft in dit hoofdstuk 5 instructies hoe je staande kan blijven als je moet lijden om Christus' wil. 

 • Wees een ijveraar van het goede (vers 13) 
 • Wees vereerd als u voor de Heer moet lijden (vers 14a) 
 • Wijd u volledig aan Christus (14b en 15a) 
 • Altijd bereid het geloof te verdedigen (15b en 16a) 
 • Zorg voor een goed geweten (16b)EEN IJVERAAR VAN HET GOEDE

Een ijveraar zijn van het goede? Wat helpt me dat als ik oneerlijk behandeld word? Misschien heeft het niet gelijk een goed effect. Misschien verbeteren je omstandigheden niet al la minute. Maar jouw gedrag kan zorgen voor een positieve wending in wat je overkomt. Kijk eens naar Jozef, hoe hij was als slaaf. Hij leefde als eenling in een heidense omgeving. Hij leverde uitstekend werk en werd daarvoor later gepromoveerd. God gebruikt hem zelfs om een heel vol van de hongerdood te redden.


ONTWAPEN JE VIJAND

Nog een reden: door te streven naar een goede levenswandel zullen degenen die kwaad over je spreken, beschaamd worden. Jouw goeddoen kan je vijanden ontwapenen. Als je vijand honger of dorst lijdt, koester dan geen leedvermaak maar geef hem te eten of te drinken. (Spreuken 25:21, Romeinen 12:20) 

maandag, oktober 20

RECEPT VOOR GOED EN KWAAD

In mijn vorige blog schreef ik over heiligmaking. Ben jij zo waakzaam als een wachter op een oude stadsmuur? Wees heilig, uit dankbaarheid. Er zijn heel veel dingen waarover de Bijbel duidelijk is. Over eerlijkheid bijvoorbeeld.
 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder met onze naaste, omdat wij leden zijn van elkaar ...

Bijbels recept voor Halloween

HALLOWEEN

Maar niet alle dingen staan expliciet in de Bijbel. Neem de viering van Halloween. Waar kiest je voor als volgeling van Jezus Christus voor? Meedoen of niet ...

RECEPT

Hoe bepaal je Gods wil? Ik ben aan het lezen in een boekje van Jerry Bridges en hij vertelt dat zijn vriend hem het 'Recept voor goed en kwaad' gaf. Ik wil dit recept graag delen op deze blog. Vier vragen gebaseerd op drie verzen van 1 Corinthiƫrs:

 1. Alles is mijn geoorloofd, maar niet alles is nuttig (1 Cor. 6:12). Vraag 1: Helpt het mij - lichamelijk en geestelijk?
 2. Alles is mij geoorloofd, maar... ik zal mij door niets laten knechten. (1 Cor. 6:12). Vraag 2: Brengt het mij onder zijn macht? 
 3. Daarom, indien wat ik eet, mijn broeder aanstoot geeft, wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, om mijn broeder geen aanstoot te geven. (1 Cor. 8:31). Vraag 3: Geef ik anderen aanstoot? 
 4. Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het ter ere Gods (1 Cor. 10:31). Vraag 4: Is het tot Gods eer?

Simpel maar goed recept voor Haloween!

donderdag, oktober 16

Een brief van Petrus (9)

Daarom opschortende de lendenen van uw verstand, wees waakzaam en hoop tot het einde op de genade, die u toegebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. (1 Petrus 1: 13)

HARDER LOPEN

Als je niet opgegroeid bent met de oude Bijbeltaal begrijp je misschien niet wat Petrus in vers 13 zegt. Kijk naar het plaatje hierboven kijkt. Lange kleren. Trek je die omhoog en stop je die tussen je gordel dan noemde je dat: opschorten of omgorden. Je kwam harder vooruit!


Adeldom verplicht. Heeft Christus jouw zonden vergeven? Leef dan een heilig of rein leven uit liefde. Het opschorten van je verstand betekent: Kijk goed uit voor struikblokken op je pad. Breng je geest in staat van hoogste paraatheid want er zijn uitdagingen en verleidingen op je pad die je van Hem af trekken. Maak gebruik van Zijn Licht (de Bijbel). Houdt Zijn hand vast door te leunen op Zijn beloften.

WAAKZAAM

Wees nuchter (of waakzaam) als een wachter op een oude stadsmuur, zegt Petrus. Maar blijf vooral ook vol goede moed en hoopvol.Vestig al je hoop op de verlossing, die je nu al in belofte bezit. Naar Zijn belofte mag je vanuit dit aardse leven vol zorgen overgaan in het eeuwige leven met Hem, die jou kocht met Zijn bloed. Wat een mooi vooruitzicht.

Straks zal er geen gat in de ozonlaag meer zijn, geen bodemverzuring en bossterfte. Geen moordende mensen en besmettelijke ziektes. Er zal een nieuwe aarde zijn en een nieuwe hemel waarop gerechtigheid woont.

dinsdag, oktober 14

Een brief van Petrus (8)

Ik schreef in een eerdere blogpost dat Petrus in zijn brief een loflied zingt. Hij prijst de God en Vader van Jezus Christus voor de bijzondere dingen die Hij aan de vervolgde christenen gegeven heeft. Al zijn ze in heel veel opzichten beklagenswaardig, er is iets dat Petrus met bewondering vervuld. Wat precies?


1 Petrus 1:10-12:

Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Lijdende gelovigen in de verstrooiing, toen en nu, wees blij dat je in dit tijdperk van de openbaringsgeschiedenis leeft en dat je de einden der eeuwen beleeft ( 1 Kor 10:11) Wees blij met je Bijbel waarop alle profeten en psalmisten jaloers zouden zijn. Wat zouden ze graag gehoord hebben wat jullie hebben gehoord. (citaat F. van Deursen)

EIGEN BIJBEL!

Het schilderij van Harry Anderson hierboven vind ik mooi bij deze blog passen. Jesaja profeteert de geboorte van de Messias, Zijn lijden, sterven en opstanding. Ik denk dat hij hartstochtelijk verlangde naar de vervulling ( zie vers 11). Jesaja mocht de Hem aankondigen. Maar Johannes de Doper wees Hem aan. En later heeft Gods Geest heeft er voor gezorgd dat ik hier in het Europa eeuwen later Zijn boodschap in handen heb. Ik heb mijn eigen Bijbel. Ik beleef de vervulling en mag de gekomen Messias door het geloof omhelzen.

maandag, oktober 13

Gelukkig! Hij sluimert niet!

Vanmorgen werd ik geraakt door een stukje tekst uit een prachtig, oud pelgrimslied: psalm 121

Hij zal je voet niet laten wankelen, je Bewaarder zal niet sluimeren.


Dat raakte me omdat ik zo bezorgd was over mezelf. Vorige week heb ik God ontmoet als mijn Rechtvaardige Vader, tijdens het lezen van een boekje. Hij wees mij op mijn manier van leven. Opeens zag ik allerlei vlekken, bijvoorbeeld mijn leugentjes om bestwil. Tegelijk mocht ik opnieuw schuilen bij Jezus, ons Lam van God dat de zonden van de wereld weg gedragen heeft. God is veel groter en heiliger dan ik dacht. Hij is majestueus. Hoe kon ik ongemerkt zo terugvallen in mijn oude gedragspatroon?


HOE LEEF IK HEILIG?

Hoe nu verder? Ik wil heilig leven uit dankbaarheid voor de onvoorstelbaar hoge losprijs die God voor mij betaalde. Maar hoe? Ik ben een mens. Ik voel in mij een neiging tot egoĆÆsme. Ik zal opnieuw struikelen.


HIJ SLUIMERT NIET

Daarom ben ik zo blij met psalm 121. Hij zegt daar: Ik zal je voet niet laten wankelen. Er zal hier op aarde altijd een soort gevarenzone zijn. Maar mijn hemelse Lijfwacht sluimert niet, staat er in dit Bijbelvers. Waakzaam houdt Hij mij in de gaten. Ik voel me rustig worden van binnen. Hij zal mij geleiden. Hij zal mij ondersteunen. Ik ben diep van Hem onder de indruk. Ik houd van Hem.

En daarom: Sursum corda! (verheft uw hart)


LEES:

zaterdag, oktober 11

Een brief van Petrus (7)

Petrus schrijft verder aan zijn brief. Hij die de Jezus Christus met zijn eigen ogen gezien heeft en drie jaar met Hem omging, beseft opeens dat de mensen aan wie hij schrijft, Hem nog nooit gezien hebben.
Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Johannes 20:29


Verwonderd schrijft hij :

Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. (1 Petrus 1: 8-9)

NIET ZIEN, TOCH GELOVEN

Ondanks lijden en lastering, focusten zowel jonge als oudere christenen gefocust op Jezus Christus. Vol vreugde, zegt vers 6. Ze waren ervan overtuigd dat Hij hen tot het einddoel van hun geloof zou brengen, dwars door alle moeiten heen. Welk einddoel? De grote geluk van hun totale mens. God zal Zijn beloftes vervullen. Hij zal alles nieuw zal maken: hun lichamen gelijk aan Zijn verheerlijkt lichaam. (Fil. 3:21) 


Christus prijst de gelovige die zich op de Onzienlijke focust: zalig ben jij die niet gezien en toch geloofd hebt.

woensdag, oktober 8

Pracht van een erfenis

Sombere dag vandaag. Ik keek een paar keer naar buiten en vond het echt niet leuk. De grijze, vochtige atmosfeer trok mijn humeur naar beneden. Toen ik later al die bruine blaadjes op het trottoir zag, dacht aan de cyclus van het bestaan: opgaan, blinken en verzinken. Daar werd ik een beetje down van. Hoe verlang ik naar iets moois dat blijvend is!


 • naar bloemen die nooit door gaan
 • naar bomen die voor altijd groen zijn
 • naar schoonheid die niet verwelkt
 • naar huizen die niet afgebroken worden
 • naar vlinders die altijd blijven leven
 • naar rust, geluk, leven, eeuwig leven


HIJ IS MIJN BRON

Ik spreek mezelf toe. Ho, wacht eens even jij! Je hoef helemaal niet zo neerslachtig te zijn! Je bent opnieuw geboren! Jezus Christus is opgestaan uit de dood als Eersteling. En jij mĆØt Hem. Hij is je Bron en Hij helpt je. Hij geeft je kracht en genade voor het leven van alle dag. En daarbij ... er wacht een pracht van een erfenis op je!
Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. (1 Petrus 1:3-4)

PRACHT VAN EEN ERFENIS

Mijn erfenis wordt bewaard in de hemel. Ze ligt vast in Jezus Christus. Ooit zal ik met Hem de aarde beƫrven. Petrus beschrijft de erfenis in beeldspraak:
 • Ze kan niet vergaan 
 • Ze is ongerept 
 • Ze zal nooit verwelken

HIJ ZAL!

Dit staat mij te wachten als de wereldgeschiedenis definitief afloopt. Nu zijn er nog grijze dagen. Tranen. Verlies. Terreur. Liefdeloosheid. Verwelking van schoonheid. Maar God komt Zijn belofte na. Hij zal alle tranen van onze wangen afvegen, en de dood zal niet meer bestaan. Zelfs geen rouw meer. Geen gehuil, geen smart zal er zijn, want al het oude is dan voorbij.

Ik voel hoe mijn hart zich vult met hoop!

Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete. Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal het, verheugt u!

dinsdag, oktober 7

Een brief van Petrus (5)

Wat een prachtig begin heeft de eerste brief van Petrus. Hij blijft niet staan bij de moeilijkheden die de gelovigen ondervonden maar breekt uit in een loflied.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. (1 Petrus 1)


Petrus prijst hier de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij roemt Hem om de bijzondere dingen die Hij aan hen heeft gegeven. 
 1. Hoop op de onbevlekte en onverwelkbare erfenis (vers 3-5)
 2. De vreugde die zij van binnen voelden, hoewel ze hun Redder Jezus Christus nog nooit gezien hadden (vers 6-9
 3. De vervulling van de Schriften, die profeten zelf nooit zo begrepen hadden als zij nu deden (vers 10-12)

PSALM IN DE NACHT

Ik ben helemaal verrast door deze lofzang. Eigenlijk las ik er overheen. Is dit nu het psalmen zingen in de nacht, waar David het over heeft? Het lijkt er wel op en het heeft mij echt iets te zeggen. God loven, een loflied zingen, bevrijdt mij van alles wat me kwelt en naar beneden trekt. Het tilt me op en ik krijg Hem weer in het oog: mijn Verlosser en Zaligmaker.


Ik kan hier op aarde moeilijke dingen mee moeten maken. Maar als ik op die dingen ga letten die God aan mij gegeven heeft voel ik me getroost en blij. Hij is mijn Hoop!