6 jun. 2020

OPENBARING 3 IN CORONATIJD (1)

Er doorheen zitten. Ontmoedigd zijn. Terugdeinzen. Bezorgd. Zo zat ik achter mijn bureau, op een avond aan het begin van de coronacrisis. Opeens herinnerde ik me opeens een bepaald gedeelte uit de Bijbel, waarvan ik alleen de eerste zinnen echt uit mijn hoofd kende:

Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.(Openbaring 3:7-13).


Ik zocht ernaar want ik wilde graag weten wat dat nou betekende: houd vast wat u hebt ...

šŸ“– Lees: Openbaring 3:7-13
šŸ¦»  Listen: The Lord’s Word to His Church: Philadelphia

Context
Afgelopen weken bestudeerde ik bovenstaande tekst in de context. Ik had vooral veel aan het boek Openbaring, profetie op Patmos. Het is een deel uit een serie en een echte aanrader! Maar wel vrij prijzig. Misschien kan je er tweedehands eentje op de kop tikken. Of van iemand lenen.

Dit is wat ik leerde over Fildelfia:
 • De verzen (boven het plaatje) zijn gericht zijn aan de gemeenteleden van de stad Filadelfia.
 • Filadelfia was erg gevoelig voor aardbevingen. 17 na Christus werd de stad getroffen door een grote aardbeving. Daarna had de stad veel beschadigde delen en de bewoners waren altijd aan het bouwen. 
 • In 92 werd de economie ernstig getroffen door het edict van keizer Domitianus. De helft van de wijngaarden in de provincie moest worden gerooid. Er mocht geen nieuwe aanplant komen. Omdat wijnstokken jaren nodig hebben om te rijpen betekende deze verordening een ernstige schade.
 • Er staat: u hebt weinig kracht. Dat betekent dat de invloed van de kleine gemeente en haar economische en maatschappelijke positie gering was. het wijst op kleinheid in vergelijking tot rijkere gemeenschappen, zoals die toentertijd van de Joden.


  De Naam van de Afzender
  Het raakte me dat de brief zo begint:

  Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft ...

  Toen ik de namen onderzocht kwam ik erachter dat deze namen in het Oude Testament exclusief voor God zijn bestemd. De Heilige is een benaming van God die aangeeft dat Hij uniek is, verheven. De Waarachtige is een naam die Gods diepste zijn en wat Hij doet (al Zijn werken) als betrouwbaar karakteriseert.

  Ook voor Christus
  Allebei de namen blijken nu ook voor Christus te gelden. Hij wordt ergens anders in het nieuwe testament ook de Heilige genoemd (Markus 1:24). Tip: check ook 1 Petrus 1:15. De tweede benaming "de Waarachtige" zie ik als een verklaring dat Hij echt de Messias is. En dit alles geldt als een garantie voor ons dat Zijn woorden betrouwbaar zijn. Je kunt er van op aan.

  Mooie gedachte (bemoediging): Hij is de Geloofwaardige en de Betrouwbare. Hij doet wat Hij belooft. Als Hij zegt: ik geef jou het eeuwige leven, doet Hij dat ook. Als Hij zegt: jij zult niet verloren gaan in der eeuwigheid, dan ligt jouw leven veilig in Zijn hand. Hij is betrouwbaar! Hij zal niet loslaten wat Zijn hand begon. Hij blijft trouw aan het woord dat Hij gesproken heeft. 


  Wat God zegt
  1. Ik ken uw werkende Heere getuigt dat alles Hem bekend is waarmee de kerk in haar huidige leven bezig is. Hij ken hen op een intieme persoonlijke manier.Voor de gelovigen in Philadelphia is dit een lof - en troostwoord. 
  2. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegevenhoeveel deuren er op aarde ook voor de gelovigen dichtgaan werden, de toegang tot het hemelse koninkrijk stond wijd voor hen open en die toegang werd aan hen gegeven door Christus, die de hoogste macht van God heeft.
  3. GegevenIk heb "gegeven"; het is Mijn genadige geschenk aan jullie.
  4. Deze tekst staat tegen de achtergrond van dreigende excommunicatie door de Joodse gemeenschap. God laat vroegere heidenen toe.

  Tekstverwijzingen
  Dr. H.R. van de Kamp (zie bovengenoemd boek) geeft twee tekstverwijzingen bij de gedachte dat Christus de gelovigen een ruime toegang geeft tot het eeuwige vredesrijk van God.

  Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. Allen die vĆ³Ć³r Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Johannes 10:7-9

  En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mattheus 28:16-18

  Plaatsje in gebed
  Voor mezelf heb ik een paar puntjes verzameld, die ik een plaatsje geef in mijn gebed. Misschien heb jij daar wat aan.

  Iedereen is anders (gelukkig maar) en daarom ben ik zo benieuwd wat jij uit de tekst zou halen, qua gedachten, bidpunten en dergelijke. Wil je dat delen?

  Dit zijn mijn dank en gebedspunten:

  • Jezus is de Messias. Ik wil Hem erkennen en belijden als de Heilige en Waarachtige. Geen ruimte geven aan twijfel maar er tegen strijden. Ik leg alles ieder dag in Zijn handen. Mijn onzekerheid in coronatijd. Hij is de Heilige, Hij is de Waarachtige.
  • Ik wil de Heere danken voor de bemoediging in de verzen die ik vond in Openbaring 3:7-13. Deze gemeente was niet groots. Ze hadden weinig kracht. Toch waren zij trouw en bewaarden Gods Woord. Dit wil ik gebruiken in mijn gebed en smeek God intens om trouw, dat ik Zijn Woord mag bewaren en Hem niet zal verloochenen. 
  • Die geopende deur. Een geopende deur, in Christus Jezus. Iets om dagelijks voor te danken. Iets om meer gebruik van te maken. Dagelijks, in gebed (zie tekst onder plaatje).


   Hebreeƫn 10:29-22
   Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.


   ⏳ Wordt vervolgd ...

   1 mei 2020

   10 BEMOEDIGINGEN UIT OPENBARING


   Verwarrend dat er juist in deze spannende tijd onheilsprofeten opstaan. Ze ontpoppen zich als wachters die willen waarschuwen voor de gevaren van de eindtijd.

   Boek Openbaring 
   Het Bijbelboek Openbaring is vaak onderdeel van hun uiteenzetting en dat vind ik jammer omdat de openbaring aan Johannes vooral een boek is om ons, gelovigen, te troosten. Johannes bemoedigde er in zijn tijd de vervolgde christenen mee.

   Het is niet de bedoeling dat we ons verliezen in details zoals getallen en symbolen want het is vooral openbaring van Jezus Christus en niet (alleen) een  openbaring van toekomstige gebeurtenissen. Warren Wiersbe

   Citaat J.E. van den Brink
   Het boek der Openbaring is het troostboek voor de eindtijdgemeente, die zich gaat toebereiden om een stralende bruid zonder vlek of rimpel te worden ... zij worden getroost, aangespoord en bemoedigd. Voor hen staat er zelfs geen Ć©Ć©n angstaanjagend woord in het gehele boek


   Vandaag wil ik 10 bemoedigingen delen uit het boek Openbaring


   10 bemoedigingen uit de Openbaring van Johannes


   1. Openbaring 1:8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.
   2. Openbaring 2:10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.
   3. Openbaring 3:12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam
   4. Openbaring 3:18-19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
   5. Openbaring 5:5 En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.
   6. Openbaring 11:15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.
   7. Openbaring 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
   8. Openbaring 21:5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
   9. Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.
   10. Openbaring 22:21 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

   Welke les leerde jij als als gelovige uit dit Bijbelboek?

   8 apr. 2020

   DE KRACHT VAN PESACH (3)

   Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

   Wat ik geschreven heb over Pesach is slechts het topje van de ijsberg. Je kunt het teruglezen via de linkjes die onder het plaatje staan.   Denk na over het verhaal van Pascha en de vervulling ervan in Yeshua, onze Messias. Als je dat doet begrijp je beter waarom deze gebeurtenis zo cruciaal is en zo'n perfecte voorafschaduwing van ons heilsverhaal. 

   God herinnert Israƫl eraan wie Hij is: "Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft." Maar er komt nog iets bij! Let daar op. Jeremia schrijft iets heel merkwaardigs over deze beschrijving van God:

   Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israƫlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israƫlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.' Jeremia 16:14-16 (23:7-8 zegt vrijwel hetzelfde).

   God brengt terug
   Dat is wat er nu aan de hand is. God brengt de Israƫlieten inderdaad terug uit het land van het noorden (Rusland en het omliggende gebied) en uit alle landen waar ze voor bijna tweeduizend jaar naar verbannen waren. Hij wordt nog steeds niet overal erkend voor deze actie maar die dagen zullen komen...

   Geestelijk herstel
   De daadwerkelijke restauratie van IsraĆ«l vond plaats in de vorige eeuw plaats. Nu wachtten we biddend op wat komen gaat en leven toe naar het geestelijke herstel van IsraĆ«l. 

   Jij ook?


   Happy Passover
   Ik wens jullie Gods rijkste zegeningen toe voor het Paasfeest als we de opstanding van ons Offerlam zullen vieren. 

   Happy Passover!

   =======================================================

   ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
   Wij zijn een Israƫlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israƫl tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israƫl. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

   ONE FOR ISRAEL (site)
   FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
   INSTAGRAM
   TWITTER