maandag, december 10

WACHT OP HEM!

Uit mijn dagboek

Zou er iets te moeilijk zijn voor God? Hij weet echt wel waarom jij je zo onrustig voelt. De kronkelpaden van je gedachten liggen open voor Hem en hij weet precies hoe Hij je angstige hart kalmeren kan. Dat ook. Hij KAN het. Vertrouw op Hem.


God zal een weg maken, zelfs als het lijkt alsof er geen weg is. Nu is het misschien donker in je leven. Maar Hij zal het licht door laten breken. Wacht op Hem! Hij zal zeker komen.

Sommigen van ons weten wat het is om verleid te worden tot ernstige twijfel. Sommigen weten wat het is om gekweld te worden met vreselijke verzoekingen, waar we (nog steeds) weerstand tegen moeten bieden. In zulke conflicten voelen we ons zo alleen. Je kunt je gevoelens niet vertellen, dat durf je niet. En als je het wel doet kan het zo maar gebeuren dat je broeder of zuster je berispt. De meeste volgers van Jezus zouden zelfs niet begrijpen wat jij meemaakt. Zelfs degenen die moeilijke wegen hebben bewandeld, antwoorden: Dit zijn dingen waarin ik je niet kan volgen. Ik snap je niet." Alleen Christus is in alles verzocht geweest, maar zonder zonde. Hij alleen kent de kronkelpaden van onze angst en ons verdriet om de aanvallen van de satan in ons leven. Maar zelfs op die afgelegen weggetjes is de Vader bij ons, om ons te helpen, te ondersteunen en ons genade te verlenen om tenslotte te overwinnen. Wanhoop niet! (Vrij naar C.H. Spurgeon)

Psalm 27 Verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn, U bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan, o God van mijn heil.Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja wacht op de HEERE.

Psalm 62 Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.


 Micha 7 Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen.Verblijd u niet over mij, mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan, als ik in duisternis zit, is de HEERE mij een licht.

If the Lord Jehovah makes us wait, let us do so with our whole hearts; for blessed are all they that wait for Him. He is worth waiting for. The waiting itself is beneficial to us: it tries faith, exercises patience, trains submission, and endears the blessing when it comes. The Lord’s people have always been a waiting people.

donderdag, december 6

ANDERE TAAL || BIJBELLEESTIP (7)

Vandaag las ik ik een stukje uit de Bijbel. Omdat ik er tijd voor had, las ik het gedeelte ook in de Engelse versie. Dat was echt verrassend. 

PSALM 137 IN TWEE TALEN

Ik las Psalm 137 en ik merkte dat ik tijdens mijn tweede lezing de "diepte" van de tekst beter oppikte dan tijdens de eerste keer. En zo vond ik mijn zevende Bijbelleestip.


BIJBELLEESSTIP: LEES DE BIJBEL IN EEN ANDERE TAAL

Spreek jij meerdere talen? Lees dan een bepaald Bijbelgedeelte ook eens in andere taal.  Soms ontdek je iets dat in je eigen taal niet zo naar voren kwam.

HERZIENE VERTALING EN KING JAMES VERSION

Qua Nederlands gebruik ik meestal de HSV vertaling (studiebijbel). Ook wel eens Editie 1977, zoals vandaag. In mijn kast heb ik ook een Parallelbijbel staan: Statenvertaling & Het Boek. Wat betreft een anderstalige Bijbel gebruik ik de King James, waarbij de woorden die Jezus rood zijn en de Bijbel die je op de eerste foto ziet.

  • Lees jij een Bijbel in een andere taal dan het Nederlands?
  • Ben je geen talenwonder? Dan heb je niets aan deze Bijbelleestip, sorry 😥 Niet getreurd, in plaats van een andere taal is het ook goed om meerdere vertalingen te lezen naast je eigen vertrouwde Bijbel. Misschien iets voor jou?


👉 HIER 👈 zijn de eerdere tips te vinden.

dinsdag, december 4

5 CITATEN UIT BOEK VAN LOIS TVERBERG

Ik schreef op mijn Instagram:

Nu heb ik alle vier de boeken van Lois Tverberg. Ze zijn zo mooi ... ik kocht deze twee van de boekenbonnen die ik voor mijn verjaardag kreeg. Er gaat een wereld voor je open als je de Joodse achtergrond van de Bijbel beter begrijpt 📚🌟

EYEOPENER

Ontzettend leerzaam. Goede boeken, die van Lois Tverberg. Ze fungeren voor mij als een eyeopener. Ik ontdek mooie inzichten uit de tijd van Jezus. Wat ik lees geeft me een andere kijk op de Bijbelverhalen. Het helpt me ook om vast te houden dat Jezus echt de Messias is.


ZITTEND AAN DE VOETEN VAN RABBI JEZUS

Ik deel vijf citaten (en mijn reactie erop)

1. "Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf ." (Johannes 12:3). Wat we hier niet zien is dat wat de discipelen zich onmiddellijk hebben gerealiseerd; iets dat zo overduidelijk was dat Jezus het niet hoefde te noemen. Door Hem te zalven met dure geuren zou Maria een getuigenis gegeven hebben van haar geloof dat Jezus de Messias was. In feite is het Hebreeuwse woord van Messias Mashiach en dat betekent letterlijk de Gezalfde. Let op de woorden in het bruiloftslied van koning David (Psalm 45:8-9). De geur van Maria's parfumolie bleef dagen hangen. Overal waar Jezus in de laatste dagen van Zijn leven verscheen, hing deze koninklijke geur om hem heen. De geur van Jezus was die van een koning.


👉 Toen ik dit las herinnerde ik me een preek waarin werd gezegd dat Maria dit deed voor Zijn begrafenis, zoals de tekst aangeeft.  De voorganger zei daarna dat Maria meer kennis had dan de discipelen. Ze hechtte waarde aan Zijn woorden dat Hij zou sterven en begraven worden. Past mooi bij elkaar. In het boek Van Lois Tverberg staat hierbij ook nog een link naar 2 Korinthe 2:14-16. Wat houdt de geur van Christus in? Verspreid ik ook die geur, overal waar ik kom?

2. "Heere hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal." We missen de clue als we denken aan de grootte van het getal. Afhankelijk van de gebruikte vertaling vind je de term zeventigmaal zevenmaal op één plaats in de hele Bijbel terug: in het lied van Lamech in Genesis 4:24 In de Bijbel is zeven een belangrijk getal. Het is het symbool van de volheid. De wraak van Lamech ging ver boven die volheid uit. Zodra je de Schriftverwijzing naar Lamech kent, begrijp je het contrast dat Jezus schildert. Hij zegt dat Zijn volgelingen er net zo op gebrand moeten zijn om te vergeven als Lamech gebrand was op wraak.

👉 Serieus? Nooit aan gedacht. Als ik die link leg wordt was deze Bijbeltekst minder zweverig. Verbazingwekkend wat je van zo'n citaat kunt leren.

3. Een van de meest raadselachtige uitspraken van Jezus is dat Hij Zichzelf de Zoon des mensen noemt. De Mensenzoon. Veel christenen denken dat Hij laat zien hoe nederig Hij was. Maar wat zij niet weten: meestal gebruikte Hij deze titel om stoutmoedig Zijn messiaanse roeping te proclameren. Om dat te begrijpen moeten we weten hoe de Joden in de tijd van Jezus een sleutelprofetie over de Messias in het boek Daniël verklaarden, waarin een raadselachtige verschijning staat met de aanduiding Mensenzoon (Lees Daniël 7:13-14 HSV). Volgens de Joodse wetenschapper David Flusser beschouwde men deze passage destijds als de krachtigste profetie van de hele Bijbel over de Messias. Deze persoon leek op een mens maar was in feite veel meer dan dat. Jezus spreekt over Zichzelf als Hij zegt: "Dan zal men de Mensenzoon zien op de wolken, bekleed met grote macht en luister." (Markus 12:26 en Lukas 21:27 en ook vóór het Sanhedrin Markus 14:62) Voor Zijn toehoorders was dat een onmiskenbare verwijzing naar Daniël 7; ze wisten precies wat Hij bedoelde."

👉 Ik nu ook. Wat ben ik hier blij mee. Het versterkt mijn geloof in Hem, dat Hij echt de Messias van Israel is en ook die van mij. Lees ook mijn blogpost: Doe de lampen van vroeger aan

4. Toen Jezus op de nacht voor Zijn dood het brood omhooghield en zei 'dit is Mijn lichaam', gebruikte Hij een ongezuurd brood, niet verontreinigd en  niet aan het bederf blootgesteld. In tegenstelling tot alle mensen was Jezus niet besmet met de 'rotheid' die in alle andere mensen zit. Alleen Hij was een geschikt offer voor onze zonden ... Toen Jezus dat speciale stuk (afikoman) omhoog hield en zei 'dit is mijn lichaam' maakt Hij op een schokkende manier duidelijk dat Hij de Messias was. 

👉 Voor mij verhelderend. Ook wat er verder gezegd wordt in dit hoofdstuk. Over dat de betekenis van dit brood meerdere lagen kent. Ik lees bepaalde teksten nu heel anders. 

5. Na de tweede wereldoorlog begon bij christelijke theologen het besef door te dringen, dat de monsterlijke tragedie van de Holocaust het gevolg was van de het antisemitisme dat dor de eeuwen heen in de kerken in Europa heerste. Na de oorlog kwam er ruimte voor het onderzoek naar de Joodse wortels van Jezus en van het Nieuwe Testament. Sommige christelijke wetenschappers gingen bij Joodse geleerden studeren om meer te weten te komen over de tradities waaruit de Bijbel voortkwam. Terwijl we weer aansluiten bij de Joodse achtergrond van ons geloof moeten we beseffen dat ook wij onze ziel moeten onderzoeken en berouw moeten hebben over de zonden van onze voorouders. In plaats van de schuld te leggen bij 'die mensen van toen' is het beter voor ons om ons af te vragen wat in deze tijd ónze verantwoordelijkheid is.

👉 Amen!  Daar blijf ik voor bidden


Heb jij één van deze boeken gelezen?

vrijdag, november 30

🕯️ CHANOEKA VIERENEn het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Johannes 10:22-23

Johannes was de meest intieme vriend van Jezus en hij vertelt dat Jezus in Jeruzalem was voor Chanoeka; het feest van de inwijding (toewijding) van de Tempel. Waarom vieren Zijn volgelingen het dan niet? Sommigen misschien wel maar de meerderheid niet. Wat houdt dit feest in?

Chanoeka is een Joods feest, maar geen verplicht feest zoals de grote feesten. Het is beroemd om zijn kandelaar met negen armen (in plaats van de zevenarmige die in Exodus wordt genoemd) en donuts!


🕯️ Wortels van het feest meer Bijbels dan meeste mensen beseffen.


HET VERHAAL VAN CHANOEKA
Het gebruikelijke verhaal dat verteld wordt is het verhaal over het wonder van een kleine hoeveelheid lampolie, dat op bovennatuurlijke wijze zorgde dat de menora in de tempel acht keer zo lang brandde dan voor mogelijk werd gehouden. Hoe en waarom? De Joodse Makkabeeën heroverden de heilige tempel in 165 voor Christus van de wrede Grieks-Syrische koning Antiochus IV Epiphanes. Deze tiran had bepaald dat alles wat niet paste in de Griekse cultuur verboden was. Het lezen en bestuderen van de Thorah werd verboden evenals de besnijdenis. Ook mocht er geen ander vlees geofferd worden dan onrein varkensvlees. Op een gegeven moment werden de Joden gedwongen om het vlees van een varken te eten. Dit bleek een stap te ver. Onder leiding van de Makkabee-familie werd de macht van de Grieken gebroken. De tempel - verontreinigd met Griekse beelden en slechte praktijken - moest opnieuw toegewijd worden aan God. De zevenarmige menora aangestoken  moest aangestoken worden en er was ritueel zuivere olie nodig om deze kandelaar "eeuwig" te laten branden maar.... men vond slechts één kruik met daarin olie voor één dag. Op de nieuwe olijfolie moesten ze 8 dagen wachten, daarom namen ze het besluit om de vlam toch aan te steken. Wonder boven wonder vulde de oliekruik zich steeds met genoeg olie om de grote menora brandend te houden. Dit ging 7 dagen door. Precies het aantal dagen dat nodig was om de nieuwe olie te maken. Zo werd de tempel werd opnieuw gewijd aan de God van Israël.

In Joodse gemeenschappen over de hele wereld wordt komende week het olie-wonder gevierd met veel voedsel dat in olie is gebakken, zoals donuts (sufganiot) en gebakken aardappel latkes. Kinderen spelen met een vierkant tolletje (een dreidel) met op elke zijde de eerste letters van de woorden: "een groot wonder gebeurde daar" (in Israël de eerste letters van: "een groot wonder is hier gebeurd). Het festival duurt acht dagen en elke dag wordt er een volgende kaars aan de chanoeka-kandelaar toegevoegd, totdat alle acht kaarslichtjes aangestoken zijn en goed zichtbaar branden voor het raam. Aan het einde van de negende maand van Kislev zijn er spelletjes, traktaties en geschenken voor kinderen en veel soefganiot! Maar de oorsprong van het feest van de toewijding lijkt nog verder terug te gaan.Daarom heeft de Chanoeka-kandelaar negen armen in plaats van de gebruikelijke zeven van de menora. Het is om ons Joden te herinneren aan het achtdaagse wonder en het ene 'dienende licht' waaruit alle anderen werden aangestoken. 

Er liggen voor ons als volgelingen van Jezus mooie thema's voor het oprapen bijvoorbeeld: ons dienende licht, het Licht van de wereld - en dit feest van toewijding kan een geweldige tijd zijn om onszelf opnieuw aan Hem (toe) te wijden. 

🕯️ Gaat oorsprong Chanoeka nog verder terug?


In Haggai 2 staat geschreven dat God rond de tijd van de wederopbouw van de tweede tempel Zijn volk oproept om aandacht te geven aan een bepaalde datum. Die datum is de 24e dag van de negende maand, de Joodse maand van Kislev. Hij zegt het driemaal, in dit hoofdstuk (vers 11, 19 en 21)
Let toch aandachtig op, vanaf deze dag en daarna, vanaf de vierentwintigste dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de HEERE gegrondvest is; let aandachtig op...
Het is interessant dat dit slechts één dag voor de dag dat Chanoeka is, zoals het vandaag wordt gevierd, en dat dit ook gericht is op het thema van het toewijden van de tempel aan God en opnieuw beginnen.

God belooft in vers 10:

De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de legermachten.

GOD IS TROUW

God stelt zijn profeet Haggaï vragen over wat dingen onrein maakt. Haggai beantwoordt de vragen van God correct en dan vertelt God hem het slechte nieuws: Zo is dit volk, zo is deze natie voor Mijn aangezicht en zo is al het werk van hun handen; ja, wat zij daar aanbieden, onrein is het!  Gelukkig blijft het daar niet bij. God brengt ook een goede boodschap. Hij belooft dat Hij vanaf deze datum overvloed en zegen over hen uit zal storten. Het eerste hoofdstuk van Haggaï vertelt ons dat degenen die uit de ballingschap teruggekeerd waren, afgeleid werden van de herbouw van de tempel en in plaats daarvan hun eigen huis gingen bouwen. Gods huis was vergeten en verwaarloosd. Maar toen de tempel wordt gebouwd, verlangde God ernaar om Zijn zegen te brengen - Hij is trouw zelfs als wij dat niet zijn.


NIEUWE TOEWIJDING

Hoe goed is God! Hoe genadig is Hij en mild om te vergeven! Hij is krachtig genoeg om al onze onreinheid en bezoedeling weg te dragen en verlangt ernaar om ons overvloedig te zegenen. Die tweede tempel was inderdaad groter dan de vorige, want Jezus liep rond in de zuilengalerijen, zelfs op de vierentwintigste dag van de negende maand op het feest van de inwijding. Er was geen onreinheid in Hem en dat is de reden waarom wij door Zijn bloed rein gemaakt kunnen worden. Hij was daar om Chanoeka te vieren en wij kunnen het ook vieren. Hoe? Door de tempel van ons leven opnieuw te wijden aan de God van Israël en Zijn Messias.

Kom, Heere Jezus, en vul de tempel van ons leven! We wijden ons opnieuw aan U, in deze speciale tijd van Chanoeka - het feest van toewijding.

=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site) 
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL 
INSTAGRAM 
TWITTER

dinsdag, november 27

DON'T HIDE YOUR FACE

My friend Avis shared this little story on her Facebook. I really love it:

Robert Lewis Stevenson, best known for his adventure story Treasure Island, was in poor health during much of his childhood and youth. One night his parents found him with his nose pressed against the frosty pane of his bedroom window. Child, come away from there. You'll catch your death of cold, his mother fussed.


But young Robert wouldn't budge. He sat, mesmerized, as he watched an old lamplighter slowly working his way through the black night, lighting each street lamp along his route. Pointing, Robert exclaimed: See; look there; there's a man poking holes in the darkness. (Peter James Flamming)

🙏 My Prayer  

Dear heavenly Father, today I feel so oppressed by the powers of this broken world. Hold me fast, Lord and poke holes in my darkness. Shine upon me. Don't hide your face from me. Give me strength to deal with the difficulties on my path and with my doubts. Help me in Jesus name. Amen.

Psalm 143
Don’t hide your face from me,
or I’ll be like those who drop down into a pit.
Make me hear of your love in the morning,
because I rely on you.
Make me know the way I should walk,
because I entrust myself to you.
Adonai, rescue me from my enemies;
I have hidden myself with you.
Teach me to do your will,
because you are my God;
Let your good Spirit guide me
on ground that is level.


  •  Marty Goetz and his daughter Misha singing the Aaronic Benediction. 🎼 

JOHN PIPER

What feels like darkness to you is not darkness to God. He’s in the bright light, and he knows how to take care of you. 

If I say, Surely the darkness shall cover me;
Even the night shall be light about me.
Yea, the darkness hideth not from thee;
But the night shineth as the day:
The darkness and the light are both alike to thee.