13 feb. 2020

REININGING DOOR JEZUS (4)

Iets op papier zetten over wat dat ik ontdek tijdens mijn Bijbelstudie is voor mij belangrijk. Omdat ik in dagboekvorm schrijf lukt het me om dicht bij mezelf te blijven. Regelmatig zijn het momenten van reflectie en gebed. Soms alleen maar maar wat krabbels, die ik moeilijk kan ontcijferen later.

Met ons lot bewogen?
Voordat ik mijn dagboekstukje deel vertel ik dat ik groot geworden ben met de gedachte dat God niet met ons lot bewogen is. Niet met ons. Niet met de wereld. Onderstaande lofzang werd zelden gezongen omdat het niet als Bijbels werd gezien.
Die, met ons lot bewogen,
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,
Een ster in Jakob op doet gaan,
De zon des heils doet aan de kimmen staan.

Uit mijn dagboek (1 februari)

Vandaag heb ik (nog een keer) geluisterd naar een uitleg van Leviticus 14 en 15. Het ging over melaatsheid en spirituele onreinheid. Aan het eind werd er dit gezegd: "Is er enige hoop? God zij geprezen! Paulus schrijft in 2 Korinthiërs 5:21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem."

 Check mijn Nederlandse vertaling van bovenstaande link.

Context
Ik wilde meer weten over die tekst en besloot mijn Bijbel erbij te pakken. Een tekst komt zoveel beter tot zijn recht in de context

En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Bewijs van Zijn liefde
In het boek 2 Korinthiërs, door Dr. T. E. van Spanje (zie plaatje hieronder) las ik vandaag ik veel mooie dingen. Ik leerde dat het initiatief tot verzoening komt bij Hem vandaan kwam èn dat Zijn verzoeningsdaad een bewijs van Zijn liefde is.

Een bewijs.
Van Zijn LIEFDE!


Ik zeg het hardop tegen mezelf:
Jezus offer aan het kruis is een bewijs van Gods liefde. Ook voor mij!
3 verrassend punten:

 1. Sinds de verzoening door de dood van Christus is niet de houding van God tegenover de mensenwereld veranderd
 2. Gods houding was zowel vóór, tijdens en ná deze verzoening er één van eeuwige liefde
 3. Wel is de manier veranderd waarop God met de zonde van de mensenwereld omgaat. De zonde is niet meer de oorzaak van Zijn toorn.
Het laat me niet los en ik geloof met heel mijn hart dar hierin de liefde van God aan ons geopenbaard, is, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. (1 Johannes 4:9) 

➖➖➖

Ik luisterde vorige week naar een uitleg van John F. MacArthur over 2 Korinthe 5:21. Hij omschrijft deze bijbeltekst als: Fifteen words of hope

🎧 Link: HIER. (Warm aanbevolen)


De God van de Bijbel
Heel het Evangelie kwam tot leven! Langzaam maar zeker maakt het godsbeeld uit mijn jeugd plaats voor de God van de Bijbel. 

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.(Efeze 2)
➖➖➖
 • Volgende keer: link tussen Leviticus en  2 Korinthe 5 
 • Een bloemengroet op mijn fotoblog

8 feb. 2020

REINIGING DOOR JEZUS (3)

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)EEN LEVENDE DOOD
De eerste hoofdstukken van Genesis vertellen ons dat we zijn geschapen om als aanbidders te leven in Gods aanwezigheid. Adams dienst in de hof, een plaats waar God met hen wandelde en met hen sprak, werd het sjabloon voor de priesterlijke dienst in de tabernakel.

Zonde resulteerde echter in verontreiniging. Adam werd verbannen om buiten de tuin te leven. Hij moest weg uit Gods speciale aanwezigheid en zo werd het leven een levende dood!


GOD KIEST ZIJN ISRAEL
Gods keuze voor Israël was bedoeld om deze scheiding te op te heffen. Dat is de reden waarom God Mozes de opdracht gaf om een ​​tabernakel te bouwen waar Hij opnieuw met zijn volk zou wandelen te midden van de cherubijnen. Gods heilige aanwezigheid in de tabernakel vereiste dan wel dat Israël een heilig en rein volk was, een koninkrijk van priesters. Daarom koos God priesters om de zuiverheid van de tabernakel te bewaken door het onreine zo ver mogelijk weg te houden van de tabernakel (Levitucus 15:31). 

De hoofdstukken 11 tot 15 van Leviticus staan ​​bekend als de Wetten van Zuiverheid, speciale instructies voor de priesters om onderscheid te maken tussen het reine en het onreine (Leviticus 10:10). Na een zorgvuldige lezing van deze hoofdstukken kunnen we eerlijk zeggen dat Leviticus 11 - 15 een van de smerigste plekken in de hele Bijbel is. Het woord "onrein" verschijnt 64 keer. Het woord "melaatsheid" verschijnt 29 keer."UIT" OF "BUITEN"
Wie ook onrein is, hij of zij moet worden uitgesloten van de gemeenschap van aanbidders, weg uit Gods aanwezigheid. Zo vinden we de herhaling van de woorden "uit" of "buiten" steeds opnieuw (Lev 13:46; 14: 3, 8, 40-41, 45, 53).

De kleren van de melaatse bij wie de ziekte is vastgesteld, moeten ingescheurd worden, zijn hoofdhaar moet hij los laten hangen, hij moet zijn baard en snor bedekken en hij moet roepen: Onrein, onrein! Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn. (Lev 13:45-46).

ADAM EN EVA ONREIN
Leviticus 10: 6 en Ezechiël 24: 15-18 impliceren dat dit (cursief hierboven) de traditie was om te rouwen over de doden. Onrein zijn omvatte een leven buiten de God aanbiddende gemeenschap, ver weg van Gods aanwezigheid. In dit licht kunnen we echt zeggen dat Adam en Eva op de dag dat ze uit de Paradijs (de tuin-tempel) werden verbannen stierven. Ze waren onrein en werden uitgesloten van Gods heerlijke aanwezigheid! 

ALLEMAAL ONREIN
De Bijbel verklaart niet alleen Adam en Evan onrein. De Bijbel leert dat we allemaal onrein zijn!

Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind.” (Jes 64:6).

https://www.oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/video/weekly-torah-portion/is-life-without-god-a-living-hell/

VERBANNEN
Vanwege onze zonde zijn we allemaal geestelijke melaats. We lezen in Openbaring 21: 22-27 dat onreine mensen gedoemd zijn tot de eeuwige dood buiten het nieuwe Jeruzalem. Wij verdienen het allemaal om verbannen te worden naar de Eeuwige Spirituele Leprakolonie genaamd hel!


HOOP DOOR YESHUA
Is er nog hoop? Ja, God zij geprezen! Paulus schrijft in 2 Korinthiërs 5:21:

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
DOOR GELOOF IN HEM 
Halleluja! Yeshua is nog steeds bereid om het onreine schoon te maken. Hij raakt nog steeds melaatsen aan. Door geloof in Yeshua, besprenkelt God ons met schoon water en reinigt ons van al onze onreinheid.

En zoals Hij beloofde door de profeten Ezechiël en Zacharia, zal hij in de toekomst ook hetzelfde doen voor Israël (Ezechiël 36:25), wanneer zij Hem zullen zien die zij hebben doorstoken (Zach 12:10)!

 • Bid dat meer en meer mensen van over de hele wereld, zowel uit Israël als de naties, hun eigen spirituele melaatsheid zullen (h)erkennen - of zonde, zoals het gewoonlijk wordt genoemd - en genezing zoeken bij de Grote Arts: Yeshua.
 • Bid om ootmoed en berouw in de kerken. Dat we als christenen de plaats van Israël zullen erkennen en Israël willen zegenen.


=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

6 feb. 2020

REINIGING DOOR JEZUS (2)

Door ONE FOR ISRAEL (Messiaanse Joden in Israël)


DE MELAATSE MESSIAS

Soms gebruiken we het woord 'melaatsheid' gebruiken om een persona non-grata te beschrijven. Iemand die door de meerderheid is afgewezen. We hebben allemaal dat gevoel wel eens. Het is een ervaring die Yeshua begrijpt. Hij wordt beschreven in de profetieën als een geplaagde (melaatse).

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. (Jesjaja 53)

DE TALMOED
De Talmoed* beschrijft een 'Melaatse Messias'. Hij zou herkenbaar zou zijn door zijn zorg voor de melaatsen:

Zijn naam is 'de melaatse rabbi', zoals geschreven staat: "Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde (melaatse), door God geslagen en verdrukt."
Wanneer zal de Messias komen? 
Ga het hem zelf vragen.
Waar zit hij?
Bij de ingang.
En aan welk teken kan ik hem herkennen?
Hij zit tussen de arme melaatsen ...

DETAILS IN GODS WET

Soms kunnen de boeken van Gods wet aan het begin van de Bijbel ons verbijsteren vooral als ze ingaan op allerlei details over schimmels, vlekken en haargroei. Maar er ontstaat een interessant patroon wanneer we enkele van zulke geboden nemen en ze doorvoeren naar het leven en de bediening van Yeshua.

 • Leviticus vertelt ons dat mensen met een besmettelijke ziekte (vertaald als melaatsheid) buiten het kamp moeten worden gebracht en als onrein moeten worden gezien. De Talmoed gaat nog verder en legitimeert de praktijk van het gooien van stenen naar melaatsen.
 • We leren ook dat vrouwen onrein zijn tijdens de menstruatie - deze wet is een ramp voor iedere vrouw die lijdt aan abnormale bloedingen.
 • We leren dat mensen met blindheid, de lammen en mensen met andere gebreken uit bepaalde delen van de tempel verbannen zijn. 
 • De tempel is een no-go gebied voor de heidenen.


TOTALE OMKERING
Ontdek de totale omkering van het systeem die plaats vindt wanneer Yeshua de Messias al deze onzuiverheden overwint: Hij geneest melaatsen, een blindgeboren man en verlost de vrouw die last heeft van jarenlang bloedverlies. Naamloze outcasts kregen plotseling nieuw leven en een nieuw begin.

Bijbelse melaatsheid wordt gezien als een symbool voor zonde en ziekte in het algemeen - het resultaat van de val op de mensheid.

Yeshua toonde dat Hij de macht en autoriteit heeft om met al onze kwalen om te gaan, die ons verlammen en tegenhouden - zowel geestelijk en lichamelijk. In Yeshua zien we een omkering van de wetten van rein en onrein. In plaats van bezoedeld te raken door de verschoppelingen, bracht Zijn macht over zonde en dood  reinheid, leven en gezondheid voor alles wat Hij aanraakte.

4 MESSIAANSE WONDERTEKENEN 
Er waren 4 specifieke wondertekenen die de rabbijnen van de Messias verwachtten:
 1. Hij zou een ​​melaatse te genezen
 2. Hij zou iemand genezen die vanaf zijn geboorte blind is
 3. Hij zou stomme demon uitwerpen
 4. Hij zou iemand uit de dood op wekken die minstens vier dagen dood werd geacht

We kunnen hiervoor ook steun vinden in traktaat Nedarim in de Babylonische Talmoed, evenals in de Qumran Scrolls (4Q521) die ruim vóór de tijd van Jezus werden geschreven. De Joodse Essenen die de rollen schreven, brachten deze vier wonderen in verband met de Messias.


Gedeeltelijk komt deze reeks kwalificaties terug op Jesaja 35:5-6, een Messiaanse profetie.

Dan zullen de ogen van de blinden worden geopend en de oren van de doven ononderbroken; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zingen van vreugde.

MOZAÏSCHE WET
Sinds de voltooiing van de Pentateuch en tot de tijd van Jezus, is er geen enkel historisch document of stukje bewijs van een Jood geweest die ooit van melaatsheid was genezen. Miriam, de profetes, was genezen vóór de voltooiing van de Pentateuch, en Naaman was geen Jood. Nooit was er een geval geweest onder de Mozaïsche wet die de procedure moest volgen die is vastgelegd in Leviticus 14: "Dit zal de wet van de melaatse zijn op de dag van zijn reiniging: hij zal tot de priester worden gebracht ..."

Dat betekent dat op de dag dat Yeshua de eerste genezen melaatse naar de tempel stuurde om door de priester te worden gecontroleerd, het de eerste keer was geweest dat deze priester die boekrol moest raadplegen om in te zien wat hij moest doen. Wat een gedenkwaardige gebeurtenis.

Leviticus 13 en 14 werden voor dat moment geschreven om te helpen vaststellen dat de Messias gekomen was.Yeshua's antwoord dat op de vraag van de discipelen van Johannes de Doper was dan ook glashelder: Zijn werk was het bewijs dat Hij het was Die komen zou.

Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen, en zei tegen Hem: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt. (Mattheüs 11: 4-6)

VOLLEDIGE OMKERING DOOR YESHUA
Wanneer God de profeet Haggai vertelt om de priesters te ondervragen over hoe dingen onrein worden, benadrukt hij dat de onreine gewoonlijk de reine onrein maakt, niet andersom. Maar Yeshua bracht een volledige omkering teweeg van alles wat daarvoor was geweest. Zijn heiligheid is zo krachtig en onvergankelijk dat Hij nooit onrein kan worden gemaakt, en zelfs de dood kan Hem niet in het graf houden.

Yeshua was en is de Beloofde.


*Talmoed (Sanhedrin 98a en 98b)

=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER