9 mrt. 2020

JEZUS EN DE TIEN GEBODEN

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)


We zeggen over het algemeen dat we niet meer onder de wetten van Mozes vallen, maar hoe zit het met de 10 geboden? Wat zegt Jezus erover?

En een leidinggevende vroeg Hem en zei: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?

Deze vraag is te vinden in Lucas 18:18.  Als iemand jou vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te erven, wat zeg jij? 

Dit is Yeshua's antwoord: 

U kent de geboden: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder.

Dit  antwoord klinkt een beetje raar in onze oren.
 • wij  hebben de neiging om te denken dat eeuwig leven een kwestie van berouw en vergeving is in plaats van geboden te gehoorzamen. 
 • Jezus somt slechts de helft van de tien geboden op en laat een aantal belangrijke geboden weg. Waarom? 

DE 10 GEBODEN

Om je geheugen op te frisse deel ik de volledige lijst uit Exodus 20 en deze wordt opnieuw herhaald in Deuteronomium 5

 1. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
 2. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten; maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. 
 3. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. 
 4. Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw rund, noch uw ezel, noch enig vee van u, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag van de sabbat te houden. 
 5. Eer uw vader en uw moeder, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. 
 6. U zult niet doodslaan. 
 7. En u zult geen overspel plegen. 
 8. En u zult niet stelen. 
 9. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste 
 10. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn dienaar, noch op zijn dienares, noch op zijn rund, noch op zijn ezel, noch op iets wat van uw naaste is. 


    Welke geboden liet Yeshua WEG liet uit de lijst die Hij opsomde in Lukas 18? 
 • Geen andere goden hebben (eerste gebod)
 • Geen afgoderij plegen (tweede gebod)
 • Gods naam in ere houden (derde gebod) 
 • De sabbat (vierde gebod)
 • Niet begeren (tiende gebod)

De rijke jongeman
Van deze jonge religieuze leider is bekend dat hij extreem rijk was. Na het noemen van de vijf geboden in vers 19 die hij wel had weten te houden, daagt Jezus hem uit om zijn rijkdom weg te schenken. 

Yeshua zegt hier niet dat het slecht is om rijk te zijn. Ook niet dat iedereen al zijn bezittingen moet verkopen. Wat Hij wel zegt is dat rijkdom een negatief effect op ons hart en leven kan hebben.* Hij vertelt deze specifieke jongeman dat hij zijn afgod vaarwel moest zeggen en God op de eerste plaats moest zetten door terug te komen en Hem te volgen.

Lukas 18:22 Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u: Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij.

Gefaald
Hij moest terug naar het gehoorzamen van het eerst gebod. Maar hij faalde want rijkdom was zijn afgod geworden. Hij diende een andere god en brak daarmee het tweede gebod. Hij besefte dat hij God niet kon (of liever niet wilde) kiezen en ging verdrietig weg. Als religieus leider haalde Hij  hiermee de naam van God omlaag en overtrad het derde gebod. Zullen degenen die de god van het geld dienen zich aan het tiende gebod houden om niet te begeren? En wat te denken van echte sabbatrust? De rijke jongeman maakte zich schuldig aan het verbreken van al Gods goede geboden. De discipelen waren geschokt toen ze hierdoor de ernst van de uitdaging èn de onmogelijkheid ontdekten om aan de eis van alle geboden te voldoen. 

WIJ FALEN ALLEMAAL 

Wij falen ook. Check bovenstaande lijst. Wij  allemaal hebben allemaal gebieden waarop we Gods meest basale geboden overtreden, gezien Yeshua's waarschuwing:

Mattheüs 5:21-22 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.
U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. (Mattheüs 5:27-29)

Wees dan volmaakt!
De wet is volmaakt, omdat het onze volmaakte Vader weerspiegelt. Hij is volkomen zuiver, volkomen liefhebbend, volkomen heilig, volkomen trouw, respectvol, loyaal, rechtvaardig en waarachtig, niet afgunstig, niet zelfzuchtig en Hij belichaamt de volmaakte rust.

"Wees dan volmaakt!" vatte Jezus samen, ‘zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is” (Mattheüs 5:48)

WIE KAN DAN ZALIG WORDEN?

Wat een opgave. Wie zal hieraan kunnen voldoen? Wie kan Gods straf ontvluchten als er zulke hoge eisen gesteld worden? Niemand! In Lukas 18 staat dat zij die Jezus woorden hoorden, zeiden: 'Wie kan dan zalig worden?' 

Goed nieuws!
Jezus nam de tijd om Zijn ontstelde volgelingen te bemoedigde. Hij ontkende niet dat het er slecht voorstond met de mensheid maar er was ook goed nieuws. Hij zei: 

Wat onmogelijk is met mensen, is mogelijk met God. (Lukas 18:27)

We kunnen gered worden door God Zelf, die dat mogelijk maakte door Jezus. Wij kunnen de wet niet houden, maar Hij deed het volmaakt. Wij kunnen onszelf niet in de recht positie brengen met God om eeuwige leven te erven, maar Hij deed het plaatsvervangend.

De Golgotha-gebeurtenis
Lukas 18:27 bevat de gebeurtenis op Golgotha, de gebeurtenis die door God Zelf uitgewerkt werd. De gebeurtenis die ons in staat stelt het eeuwige leven te erven, ondanks onze onmacht om Zijn geboden te onderhouden. Met een moed die moeilijk te doorgronden is, sprak Jezus met volledig begrip èn instemming over wat Hem spoedig zou overkomen: 

En Hij nam de twaalf bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden. Want Hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden. En zij zullen Hem doden, nadat zij Hem gegeseld hebben en op de derde dag zal Hij weer opstaan.' (Luke 18: 31-33)DE STRAF VOOR ONZE ONZE WERD BETAALD

Door de uitstorting van het onschuldige bloed van Yeshua en Zijn overwinning van de dood verdiende Hij onze redding. Geloof in Zijn plaatsvervangende offer maakt ons heilig in Gods ogen. Door het geloof in Hem hebben we het recht om kinderen van God te worden genoemd en zullen we voor altijd met Hem te leven.

Gods Geest leert ons
Dankzij Zijn offer worden wij ook tot geschikte vaten gemaakt, waarin Gods Geest tabernakelt. Hij leert ons Zijn geboden te gehoorzamen. De goede geboden zijn niet alleen moreel noodzakelijk, maar weerspiegelen ook Wie de God is, die we boven alles liefhebben. Door het geloof in Zijn offer en werk, kunnen ieder dag meer en meer gelijkvormig worden aan Zijn beeld. 

2 Korinthe 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

Door de kracht van God wordt het onmogelijke mogelijk.


* Mattheüs 6:24 
=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

6 opmerkingen:

 1. Aritha this post serves to remind me of how great God's love and grace abounds in Jesus our Lord. "He who began a good work in You...will complete it." Phil. 1:6 Have a blessed day friend. Hugs!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooi stukje, waarin Yeshua/Jezus centraal gehouden wordt. Toen ik de titel las, dacht ik ineens aan het huwelijksverbond, wat de Vader bij de berg Sinai gaf, welke het volk brak. Dit weekend een preek (Messiaanse Gemeente Zeeland 8 februari W.Dane) gehoord waarin de rol van Yeshua/Jezus weer zo duidelijk werd verkondigd inzake het opnieuw aanbieden van dat huwelijksverbond aan Zijn volgelingen, de verloren schapen, dat na Zijn dood en opstanding niet teniet was gedaan, maar juist voor 'n ieder die naar Zijn Naam genoemd wordt. "Alzo lief...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mooi blog, ik ben hier de laatste tijd ook vaak mee bezig, Hij scherpte de wet zelfs aan.
  Bewust in Hem blijven, en Hem alle ruimte geven om het werk dat Hij begon af te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mooi leerzaam stukje. Ik heb er nog nooit bij stilgestaan dat de jongeman 5 geboden noemde en de andere 5 niet. Maar wat ik wel weet is dat wij onmogelijk die geboden kunnen houden en daar eerlijk over mogen zijn. Zo kan God Zijn werk in ons doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Thank you Aritha. We cannot be saved by commandments, but they are the way of life that God gives to us to follow for sure, as Jesus is the living Word and the word is what we read in all the Scriptures. what I have found through my own testimony and how God leads thru the Holy Spirit, is that once saved, it becomes a delight to observe His commandments. ♡

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Romans 6:14: For sin shall not have dominion over you, for ye are not under law but under grace.
  Romans 8:3-4: For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God, having sent his own Son, in likeness of flesh of sin, and for sin, has condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law should be fulfilled in us, who do not walk according to flesh but according to Spirit.
  We are not under law but as we walk by the Spirit we will necessarily fulfil the law.

  BeantwoordenVerwijderen