29 okt. 2019

MAARTEN LUTHER, ISRAEL EN HET JOODSE VOLK

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)


We linken de vermaarde Maarten Luther niet alleen de Hervorming van de Kerk maar ook aan vernietigende antisemitische geschriften, die Hitler inspireerden. Was Luther een geloofsheld of een antisemiet? 

Op 31 oktober 1517 sloeg Luthers zijn 95 stellingen aan de deur van de kerk in Wittenberg als reactie op de aflaatverkoop van Johann Tetzel, een Dominicanenpriester. In deze stellingen kwamen twee centrale overtuigingen naar voren.
 1. Enkel de Bijbel is de autoriteit en de bron van de geloofsleer.
 2. Redding wordt ontvangen door geloof alleen, niet door eigen inspanning.

CHRISTENEN INSPIREREN HUN BIJBEL TE BESTUDEREN

De Reformatie bracht iets ten goede teweeg in het lichaam van de Messias. Een van de zegeningen, was dat (mede dankzij de uitvinding van de drukpers en de vertaling van de Bijbel) mensen  zelf de Bijbel gingen lezen. Ze konden op de pagina's van hun eigen Bijbel in hun eigen taal, lezen dat er veel beloften waren dat Israël opnieuw in hun land zou worden verzameld vóór Yeshua's terugkeer. Dit leidde in latere eeuwen tot een groot ontwaken van eschatologisch belang en studie van Bijbelse profetieën, met name in de 17e, 18e en 19e eeuw. Als gevolg daarvan ontstond er een hernieuwde belangstelling in kerken en bij individuele christenen voor Israël en voor het delen van het evangelie met Joodse mensen zowel in Israël als in het buitenland. 

Luther liet zien dat het bestuderen van de Bijbel met een bereidheid om on-Bijbelse veronderstellingen in de kerk in twijfel te trekken een goede en juiste zaak was. 


AANMOEDIGING JODEN TE RESPECTEREN

Luther was ervan overtuigd dat de reden dat het Joodse volk Yeshua niet had aanvaard als Messias, te wijten was aan het falen van de kerk om de waarheid adequaat te presenteren. In 1523 schreef hij het boek Dat Jezus Christus een geboren Jood is, waarin hij christenen aangemoedigde een meer vriendelijke houding aan te nemen ten opzichte van hun Joodse broeders: 

Ze (de katholiek kerk) zijn met de Joden omgegaan alsof ze honden waren in plaats van mensen; ze hebben weinig meer gedaan dan hen bespotten en hun eigendom in beslag nemen ... Ik hoop dat als we op een vriendelijke manier met de Joden omgaan en hen zorgvuldig uit de Heilige Schrift instrueren, velen van hen echte christenen zullen worden en zich weer tot het geloof van hun vaders, de profeten en patriarchen zullen wenden. Als de apostelen, die ook Joden waren, met ons heidenen hadden omgegaan zoals wij heidenen met de Joden omgaan, zou er nooit een christen onder de heidenen zijn geweest. Omdat ze met heidenen op zo'n broederlijke manier omgingen, zouden we op onze beurt de Joden op een broederlijke manier moeten behandelen. Maarten Luther, Dat Jezus Christus een Jood werd geboren", 1523 

Maarten Luther toonde op dit punt een groot respect voor het Joodse volk en moedigde zijn medechristenen aan om hetzelfde te doen. Hij wijst op de ereplaats die aan het Joodse volk in de Bijbel is gegeven: 

Wanneer we geneigd zijn om op te scheppen over onze positie, moeten we bedenken dat we slechts heidenen zijn, terwijl de Joden uit de lijn van Christus zijn. Zijn zijn bloedverwanten, neven en broers van onze Heere. Daarom, als iemand moet opscheppen over vlees en bloed, zijn de Joden eigenlijk dichter bij Christus dan wij, zoals Paulus zegt in Romeinen 9. God heeft dit ook aangetoond door Zijn daden, want aan geen enkel volk onder de heidenen heeft hij een zo hoge eer verleend als aan de Joden. Want uit de heidenen zijn geen patriarchen, geen apostelen, geen profeten grootgebracht, en ook zeer weinig echte christenen. En hoewel het evangelie aan de hele wereld is verkondigd, heeft Hij de Heilige Geschriften, dat wil zeggen de wet en de profeten, aan geen enkele natie behalve de Joden opgedragen, zoals Paulus zegt in Romeinen 3 en Psalm 147: “Hij verklaart zijn woord aan Jacob, zijn inzettingen en verordeningen aan Israël. Hij heeft zo niet met een andere natie gehandeld; noch zijn verordeningen aan hen geopenbaard.

Hij stond te popelen om een ​​nieuw hoofdstuk in de kerkgeschiedenis te beginnen waarin christenen de Joden als hun "oudere broer" zouden respecteren.’

VAN HATER VAN CORRUPTIE TOT EEN CORRUPTE HATER

Maar toen de decennia verstreken en het Luther duidelijk werd dat de spirituele blindheid van het Joodse volk niet alleen te wijten was aan misbruik door de kerk, veranderde zijn houding. Luther was een gepassioneerde en onstuimige man, gevoelig voor stemmingen en depressies. In zijn frustratie schreef Luther Over de Joden en hun leugens in 1543, waarin hij de Duitse vorsten adviseerde om synagogen te vernietigen, hun boeken te verbranden en hun huizen te plunderen. Hij wilde de Joodse praktijk en het onderwijs verbieden, en beschouwde het Joodse volk als "gewoon duivels en niets meer". Hij schreef oander andere: 

Voorwaar, een hopeloos, goddeloos, giftig en duivels iets is het bestaan ​​van deze Joden die veertienhonderd jaar lang onze kwelling en ongeluk zijn geweest en nog steeds zijn ... Weet, christen, dat u naast de duivel geen vijand meer hebt wreed, giftiger en gewelddadiger dan een echte Jood. Er kunnen wellicht onder hen zijn, die zo onnozel zijn, dat zij geloven wat een koe en een gans geloven, dat neemt echter niet weg, dat zij toch alleen hun bloed en besnijdenis blijven toegedaan. Zij zijn in de geschiedenis om die reden vaak beschuldigd bronnen te hebben vergiftigd, kinderen te hebben gestolen en doorstoken, zoals in Trente en Weissensee. Zij ontkennen dat wel, maar waar of niet waar, wel weet ik zeker dat het hen niet aan de innige wil daartoe ontbreekt waar ze daartoe, heimelijk of in het openbaar de gelegenheid zouden hebben. Wees daarop verdacht en houd daarmee rekening!  ... Wij moeten middels gebed en godsvrucht een grote barmhartigheid oefenen. Wreken mogen wij ons niet, zij hebben de wraak reeds duizendmaal erger op de hals, dan wij hen mogen wensen. Ik wil u mijn getrouwe raad geven. In de eerste plaats dienen hun scholen en synagogen in brand gestoken en wat niet branden wil met aarde overgooid en bedekt te worden, zodat geen mens in der eeuwigheid nog een steen of sintel er van te zien krijgt. Dit moet geschieden ter ere Gods en der christenheid, opdat God zal kunnen aanschouwen, dat wij christenen zijn en zulk openlijk liegen en vloeken en lasteren van Zijn Zoon en Zijn christenen bewust niet geduld en toegestaan hebben; want wat wij tot dusver uit onwetendheid geduld hebben, ik heb het zelf ook niet geweten, moge God ons vergeven. Ook hun huizen moeten worden vernietigd en afgebroken, want ook hierin bedrijven zij hetzelfde als in hun scholen. In de plaats daarvan zou men ze wellicht onder een dak of in een stal kunnen huisvesten, gelijk de zigeuners, opdat zij beseffen, dat zij in ons vaderland niet onze meesters zijn, waarop zij zich laten voorstaan, maar dat zij in de vreemde gevangen zijn zoals zij zelf zonder ophouden voor God over ons moord en brand schreeuwen en zich beklagen. Maarten Luther, De Joden en hun leugens, 1543 

Dit boek was zo antisemitisch dat velen het toen al verwierpen. Veel Lutheranen verkozen de benadering van Luthers eerdere boek boven de brandende haat van zijn laatste werk. Zelfs zijn Latijnse vertaler veranderde het, maar Adolf Hitler omarmde het en beschouwde Luther als een groot man, een reus.

Adolf Hitler: Luther was een groot man, een reus. Met een ruk doorbrak hij de schemering en zag de Joden zoals wij ze thans pas beginnen te zien!

Daarom was het ook geen toeval dat de Kristallnacht op Luthers verjaardag plaatsvond. Als wij terugkijken op de kwaadaardige vooruitgang van de nazi's en de stappen tegen het Joodse volk, hoe ze de synagogen verbranden en huizen verwoesten, is het moeilijk om het feit te negeren dat Hitler het advies opvolgde dat Luther al die jaren geleden aan de Duitse vorsten had gegeven. Hitler gebruikte de woorden van Luther om zijn acties als 'christen' te rechtvaardigen en verklaarde dat Luther de grootste genie van het Duitse volk was tegen de Joden. 

WAT IS DE ERFENIS VAN MAARTEN LUTHER?

Het Holocaust herdenkingsmuseum in Jeruzalem, Yad Vashem, laat de afdaling naar de hel van propaganda naar vernietigingskampen zien. Het creëert een reis door de gruwelijke realiteit van de geschiedenis en leidt naar een panoramisch uitzicht op het moderne Jeruzalem. Luther speelde helaas een rol in deze Holocaust, hoewel hij dit nooit heeft geweten.

Maar Luther moedigde christenen ooit ook aan hun Bijbel opnieuw te lezen en zelf te na te denken. Dat heeft ertoe geleid dat vele christenen in latere tijden gingen beseffen dat God op geen enkele manier klaar is met Israël. De vele profetieën over Gods bedoeling om het volk naar het land terug te brengen, werden duidelijk voor veel invloedrijke christenen, zonder wiens hulp Israël na de oorlog niet gekund had.

Misschien moeten we in plaats van Luthers goede boeken in de prullenbak te gooien, nuchter opmerken dat prominente gelovigen ernstig kunnen dwalen (net als wij) en dat de gevolgen daarvan soms niet te overzien zijn. 

LUTHERS DWALING EEN LES VOOR IEDEREEN

Het is God die dit alles aan het einde van de tijd zal moeten oplossen, niet jij of ik. We kunnen moeilijk zeggen zeggen dat Maarten Luther geen christen was. Hij was een christen. Toch dwaalde hij weg bij het Woord wat de Joden betreft.Uit het verhaal van Luther kunnen zien hoe onze woorden kracht en invloed hebben die veel verder kunnen gaan dan we ons ooit kunnen voorstellen. Ik vraag me af wat Luther zelf zou doen aan de uitwerking van zijn woorden, als hij de invloed kon traceren die ze hebben gehad op de kerk.

Aritha: bidden met Psalm 51:

Red ons van bloedschulden, o God, God van ons heil, dan zal onze tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid. Was ons, dan zullen we witter zijn dan sneeuw. Verberg Uw aangezicht voor onze zonden; delg al onze ongerechtigheden uit. Schep een rein hart in ons, o God,en vernieuw in ons binnenste een standvastige geest.

 ---------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

3 opmerkingen:

 1. Inderdaad, woorden hebben kracht, ja Heer schep in mij een rein hart en vernieuw in mijn binneste een vaste geest.
  Dank je wel voor dit leerzame blog.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Thank you for the thought-provoking post! God bless.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Interesting; Luther was helped in advancing into some truths - justification by faith especially - and needed other to build on his work. He did allow the state too much scope in the church, and that underlies the problem here. God's issue with His earthly people as a nation we leave to God, while thankful that they may come to the Saviour and be justified through faith in His work like the Gentiles.
  My thoughts on Luther - after reading a biography - are at https://dcbverse.blogspot.com/2017/10/martin-luther.html

  BeantwoordenVerwijderen