5 sep. 2019

DE JOODSE WORTELS VAN DE DOOP

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Een Joodse man genaamd Yochanan, doopte mensen in de Jordaan, inclusief zijn neef die later wereldberoemd zou worden: Yeshua van Nazareth. Velen reageerden op de oproep van deze Joodse man, die een komende vergeving proclameerde van zonden. Ook sommigen uit Farizeeën lieten zich door Yochanan onderdompelen als teken van berouw en verlangen om hun leven op orde te krijgen.

  • Vond Yochanan deze doop uit? 
  • Of maakte de doop al langer deel uit van de Joodse traditie?


Mikveh
Het Hebreeuwse woord voor een ritueel gebouwde bad gebouwd voor onderdompeling, "mikveh", wijst in de juiste richting om de diepere betekenis van deze praktijk te begrijpen.

Onderdompeling is een Joodse traditie
De Joodse wetten, mondeling doorgegeven van generatie op generatie, zeggen verschillende dingen over de noodzaak van ritueel reinigen en de meest wenselijke plaatsen om dat te doen. [1] 

Er worden zes verschillende opties voorgesteld die aan de vereisten voldoen. Te beginnen met het minst wenselijke: een waterbak met stilstaand water. Levenden water en (zoals gevonden in natuurlijke meren en rivieren) worden beschouwd als de beste situatie.

Yochanan die mensen onderdompelde in de 'levende wateren' van de rivier de Jordaan, doopte destijds volkomen binnen de Joodse wet en praktijk.


Exodus 30

Maar waarom dompelden Joodse mensen zich eigenlijk onder in water? Staat dat ook in de Joodse Geschriften? Inderdaad is dat het geval.

En de HEERE sprak tot Mozes: U moet vervolgens een koperen wasvat maken, met een bijbehorend koperen voetstuk, voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van ontmoeting en het altaar, en er water in doen, zodat Aäron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. Wanneer zij de tent van ontmoeting binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij tot het altaar naderen om dienst te doen door een vuuroffer voor de HEERE in rook te laten opgaan, moeten zij hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. Dit is een eeuwige verordening voor hen, voor Aäron en zijn nageslacht, al hun generaties door. (Exodus 30:17-21)

Ritueel rein zijn
De priesters moesten ritueel rein zijn (tahor) om in de tabernakel te dienen, en Israëlieten die ritueel onrein waren geworden (tamay) moesten zich met het verstrijken van de tijd reinigen door hun hele lichaam te baden (onder te dompelen) in ritueel schoon (tahor) water, volgens Leviticus 15. Later, toen de tempel was gebouwd, moest iedereen ondergedompeld worden in een mikveh om ritueel schoon te worden voordat hij de tempel binnenging. 

Het woord "Mikveh"
Het Hebreeuwse zelfstandig naamwoord voor een ritueel bad (mikveh) helpt om de dingen nog beter te begrijpen. Het woord mikveh deelt namelijk dezelfde wortel als het woord voor hoop (tikvah), voor lijn (kav) èn het concept van de hoop of het wachten op God (kiviti l'Adonai).


Dit is wat Strong's Lexicon over het woord te zeggen heeft:

מִקְוֶה miqveh, mik-veh ';
iets om op te wachten, d.w.z. vertrouwen (objectief of subjectief); ook een verzameling, dat wil zeggen (van water) een vijver, of (van mannen en paarden) een karavaan: - verblijven, samenkomen, hoop, linnen garen, overvloed ( van water), bassin.

en hetzelfde grondwoord:

קָוָה qâvâh, kaw-vaw '; aan elkaar verbinden (door te draaien), d.w.z. verzamelen/ophalen; (figuurlijk) verwachten: - verzamelen (samen), kijken, geduldig wachten, wacht op.

Het van het aan elkaar verbinden van garen geeft ons een goed geestelijk beeld van wat het betekent om onszelf aan God te verbinden en op Hem te wachten. We verzamelen ons en binden ons aan Zijn Woord en aan Hem, we stellen ons op één lijn met Hem en wachten op Hem in vertrouwen en hoop. Wanneer je leest dat de psalmist zegt dat hij op de Heere wacht, gebruikt hij meestal dit woord.

Het voorbeeld van Jeremia 17
De aan elkaar gekoppelde concepten van mikvah (verzamelde plas water) en tikvah (hoop, vertrouwen) komen duidelijk naar voren in  Jeremia 17. 

HEERE, Hoop (mikveh) van Israël, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden (Hebr. uitdrogen). Wie zich van Mij afkeren, zullen in het stof  worden geschreven, omdat zij hebben de bron van het levende water, de HEERE, verlaten. (vers 13)

Pelgrim uit Ethiopië
Onderdompeling in een mikveh was dus heel gebruikelijk in de tijd van Yeshua. Maar het Nieuwe Testament beschrijft ook het dopen dat niet alleen in rivieren plaatsvond, maar in elk beschikbaar waterlichaam. In Handelingen 8 lezen we over een pelgrim uit Ethiopië die in Yeshua ging geloven toen hij de profeet Jesaja las, op weg naar huis:

En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.

Er staan nog meer voorbeelden in het Nieuwe Testament.

Yeshua als Messias aanvaarden
Op dit punt aangekomen was de doop een ritueel geworden om een ​​beslissing aan te duiden dat men Yeshua aanvaardde als Messias en Heer. Een 'Mikveh' van levend water, gelinkt aan de overvloed van het nieuwe leven dat we in God mogen genieten. Degenen die hun hoop op Hem als de Messias stellen zullen nooit uitdrogen, maar leven hebben in Hem. 

De volgende keer als je iemand gedoopt ziet worden als teken van het geloof in Yeshua, de mikveh (hoop) van Israël ... roep dan alles in herinnering wat Hij gezegd heeft over levend water en de bron die opspringt (of opwelt) tot in het eeuwige leven. Want dat is precies wie Hij is!

[1] Tractate Mivaoth, Babylonian Talmud, Mishnah 1-8

=======================================================


Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.


ONE FOR ISRAEL (site) 

FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL 

1 opmerking: