13 dec. 2018

10 PARALLELLEN TUSSEN JOZEF EN DAVID DIE NAAR DE MESSIAS VERWIJZEN (1)

Door: EITAN BAR (ONE FOR ISRAEL)

Soms lezen we een gedeelte uit een boek dat er voor zorgt dat we ons iets herinneren van wat we eerder gelezen hebben. Het gedeelte creëert een associatie tussen verschillende verhalen en personages

JOODSE MANIER VAN BIJBELLEZEN

Dat is precies de Joodse manier van Bijbel lezen - het ene verhaal slaat een brug naar het andere verhaal; ze worden met elkaar in verband gebracht. God heeft het zo ontworpen. Daarom is het goed om aandacht te besteden aan de parallellen in de Bijbel. Ze zijn daar opzettelijk door Hem neergezet.


Hoogleraar Bijbelstudie, Dr. Yair Zakovitch, legt uit: "De Bijbelse verteller doet zijn best om de lezer te inspireren en aandacht te schenken aan de spiegelende associaties tussen de verhalen, vooral degenen die ver uit elkaar staan ​ qua tijd". [1] Evenzo schrijft Rabbi Amnon Dov Bazak, van het Herzog College: "Expliciete parallelliteit tussen verschillende gebeurtenissen is een algemene praktijk/gebruik van het Oude Testament zelf. Heel vaak zien we dat verschillende personages in het Oude Testament verwijzen naar een eerdere gebeurtenis om kracht en geldigheid aan hun boodschap toe te schrijven ". [2] De lezer leert sleutelfiguren te identificeren op basis van personages uit het verleden waarmee hij al bekend is. Daarom zal een Jood die goed thuis is in de Bijbelverhalen verwachten dat het beeld van de Messias zich weerspiegelt in bestaande Bijbelse personages. Twee sleutelpersonen die vaak worden gezien als prefiguratie (voorafschaduwing) van de Messias zijn Jozef en David. Ze dienen niet alleen als een voorafbeelding, verwijzend naar de komende Messias maar zij daarnaast ook elkaars echo. Zij resoneren elkaar.

PARALLELLEN

Er zijn veel literaire parallellen te vinden tussen de verhalen van Jozef en David, die hen in onze gedachten aan elkaar verbinden. Het is ook interessant om op te merken dat waar de ene faalt, de andere slaagt. Jozef zwicht bijvoorbeeld niet voor de verleiding die Potifars vrouw hem heeft voorgelegd (Gen. 39:7), terwijl koning David bezwijkt en overspel pleegt met Bat-Sheba, de vrouw van Uria de Hethiet (2 Sam. 11: 2-4). Beide personages ondergingen lijden en afwijzing als voorbereiding op de grootsheid die ze later bereikten. Inderdaad, beiden doorstonden moeilijke beproevingen die hun karakter vormden en hen voorbereidden om de heersers te worden die zij werden (Gen. 37-41; 1 Sam. 17, 2 Sam.11).

ECHO'S

Hieronder enkele van de meest voor de hand liggende parallellen in de verhalen die taalkundige affiniteiten bevatten tussen de beschrijving van het leven van Jozef en die van het leven van koning David. Luister naar de echo's in de tekst:

1. De oudere broers van Jozef gaan weg van hun huis, evenals de broers van David. Jozef en David worden beiden gestuurd om te controleren of het goed gaat met hun broers.

 • Genesis 37:12-14 Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. Toen zei Israël tegen Jozef: Weiden je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem: Zie, hier ben ik. En hij zei tegen hem: Ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit, en hij kwam naar Sichem. 
 • 1 Sam 17:13-22 De drie oudste zonen van Isaï gingen op weg; zij volgden Saul ten strijde ... En Isaï zei tegen zijn zoon David: Neem toch voor je broers een efa van dit geroosterd koren en deze tien broden en bezoek je broers om te zien of het goed met hen gaat. David liet zijn bagage onder de hoede van de bewaker van de bagage, en hij snelde naar de gevechtslinie. Daar aangekomen, vroeg hij zijn broers naar hun welstand. 

2. Jozef was een van de jongsten in zijn familie, en David ook. Deze twee jongemannen waren degenen die uit hun broers waren gekozen voor een geweldige missie om hun natie te dienen en te redden.

 • 1 Samuel 16:11,13 Toen zei Samuel tegen Isaï: Zijn dit al de jongens? En hij zei: De jongste is nog achtergebleven; zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: Stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat hij hier gekomen is. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers.
 • Genesis 37:2,8 Jozef, zeventien jaar oud – hij was een jonge man ... Toen zeiden zijn broers tegen hem: Wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? 


3. Jozef hoedde de kudde van zijn familie en David ook.

 • Genesis 37:2 Jozef, zeventien jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. 
 • 1 Samuel 17:15 David keerde telkens van Saul terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden.

4. Net zoals de broers van Jozef hem met sarcasme en cynisme behandelden, deden ook de broers van David dat.

 • Genesis 37:5,18,19 Daarom haatten zij hem nog meer. Nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden. Zij zeiden tegen elkaar: Zie, daar komt die meesterdromer aan. 
 • 1 Samuel 17:28 Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei: Waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. 

5. De mantel van vele kleuren in de verhalen van Jozef en David symboliseert tijden van strijd en zonde, die zowel Jozef als David veel verdriet hebben bezorgd.

 • Genesis 37:23,31 En het gebeurde, toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat zij Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg. Toen namen zij het gewaad van Jozef, slachtten een geitenbok en dompelden het gewaad in het bloed. 
 • 2 Samuel 13:19,21 Toen deed Tamar as op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat zij aanhad, legde haar hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg ... Toen koning David al deze dingen hoorde, ontstak hij in hevige woede.

6. Zowel Jozef als David werden door de koning getrouwd.
 • Genesis 41:45 De farao gaf Jozef de naam Zafnath Paäneah en gaf hem Asnath, de dochter van Potifera, een priester uit On, tot vrouw. (Genesis 41:45)
 • 1 Samuel 18:27 Toen gaf Saul hem zijn dochter Michal tot vrouw. 

7. Jozef was dertig jaar oud toen hij positie en eer ontving en ook David was dertig jaar toen hij eer en positie onder het volk ontving. [5] Beide "gingen uit" (יצא) over de mensen, beiden zijn geliefd bij "Israël".

 • Genesis 37:3, 41:45-46 Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen ... En Jozef vertrok en reisde het land Egypte door. En Jozef was dertig jaar oud, toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Toen ging Jozef bij de farao weg en trok heel het land Egypte door. 
 • 1 Samuel 18:13-16, 2 Samuel 5:4 Daarom deed Saul David van zich weggaan, en stelde hij hem aan tot bevelhebber over duizend, zodat hij voor het volk uit ten strijde trok en weer terugkeerde. David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen, en de HEERE was met hem. Toen Saul zag dat hij zich heel verstandig gedroeg, was hij bevreesd voor hem. Maar heel Israël en Juda hielden van David, want hij trok voor hen uit ten strijde en keerde weer terug. Dertig jaar oud was David toen hij koning werd; veertig jaar heeft hij geregeerd.

8. De heersers die boven Jozef en David staan , zien allebei dat God met hen is en dat ze "wijs" zijn. [6]

 • Genesis 39:3, 41:38 En toen zijn heer zag dat de HEERE met hem was en dat de HEERE alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen. Nu dan, laat de farao naar een verstandige en wijze man uitzien en die over het land Egypte aanstellen. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is? 
 • 1 Sam 16:18; 18:12 Zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die harp spelen kan; hij is een dappere held, een strijdbare man, en verstandig in zaken (wijs - נָבוֹן) iemand die knap is van gestalte, en de HEERE is met hem. Saul was bevreesd voor David, want de HEERE was met hem, en Hij was van Saul geweken.


9. Zowel Jozef als David worden beschreven als יפֵה מַרְאֶה - knap.
 • Genesis 39:6 Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. 
 • 1 Samuel 17:42 Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem; want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. 

10. Jozef en David werden beiden geconfronteerd met seksuele verleiding van een getrouwde vrouw, terwijl zij alleen waren. Beiden kregen straf vanwege die verleiding. David werd terecht gestraft omdat hij zondigde, terwijl de straf van Josef onrechtvaardig was omdat hij onschuldig was (Gen. 39, 2 Sam. 11-12).

 • Genesis 39:6-7, 9 Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: Slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer: Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God?
 • 2 Sam. 11: 2, 4, 27 Vanaf het dak zag hij (David) een vrouw die zich aan het wassen was; deze vrouw nu was heel knap om te zien. Toen stuurde David boden en liet haar halen. Toen zij bij hem gekomen was, sliep hij met haar – zij had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij terug naar haar huis. Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de HEERE. 

DE ENIGE TWEE PERSONEN DIE...

Volgens bijbelgeleerde Amnon Bazak zijn Jozef en David de enige twee Bijbelse personen die ooit werden omschreven als "knap" en "wijs". [8] Daarnaast zijn zij de enige twee die beschreven worden als zijnde "dertig jaar oud" en het gebruik van de term "mantel van vele kleuren" (כתונת-הפסים) is uniek voor deze twee verhalen.

Zoals de personages van Jozef en David naar elkaar verwijzen, wijzen zij ook naar het de komende Messias. 

Er is een oude joodse midrasj geschreven door R Zalman Baruch Melamed die uitlegt dat zowel Jozef als David voorlopers zijn van de verwachte Messias:

Jozef is de voorloper die een weg baant. Later wordt dit zo uitgedrukt: er is een Messias-zoon van Jozef en Messias-zoon van David. De handelswijze van Messias-zoon van Jozef is onbekend voor zijn broers. Hij verschijnt buiten de grenzen van hun voorstellingsvermogen en wordt niet herkend. Het is alsof er geen heiligheid in hem is. ‘Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet’ (Genesis 42:8). In het boek Kol HaTor wordt wel gezegd dat de broers de mate van zijn Messias zijn niet begrijpen, ze (h)erkennen de heiligheid die in zijn gedrag te vinden niet, ze denken dat dit uitwendige, negatieve en losstaande gedragingen zijn en onderkennen niet dat er een interne heiligheid in zit. Iss dit niet de manier waarop zowel Messias-zoon van Jozef als Jozef zelf werken? Hun innerlijk gevoelens zijn buitengewoon krachtig, terwijl dat van buitenaf anders lijkt.
Aan de andere kant is er de kracht van de HEERE die alles watMessias-zoon van Jozef deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen’ (Genesis 39:3). Hij moet doorgaan en zich door de problemen en misverstanden heen worstelen. Het is zijn taak om altijd de eerste te zijn, degene die doorbreekt, een voorloper - maar niet de voleindiger, de voleindiger is Messias-zoon van David. Ook hier, in het begin, vinden we het concept 'zo vader, zo zoon'. Jozef is de eerste, hij leidt, hij is de heerser die al zijn broers leidt en begeleidt ... Jozef moest het geheel van de moeilijke beproeving doorlopen om tot de vervulling en de openbaring van deze speciale personage te komen; dit speciale 'Josefisme'.

✡ WEEK 52: HOE JOZEF EN DAVID NAAR DE MESSIAS VERWIJZEN (deel 2)

____________________________________________________________________________

[1] Zakovitch Yair, Through the Looking Glass - Reflection Stories in the Bible . Tel Aviv, Hakibbutz Hameuhad. Uit het Hebreeuws geparafraseerd. (Vrije vertaling)
[2] Amnon Bazak, When Parallels Meet: Linguistic Parallels in the Book of Samuel . Alon Shevut, 2005. P. 7.
[3] Yoma-traktaat in de Misjna wijst op dit verband tussen de verhalen van Jozef en David (Yoma, Dag van de Vergadering, addendums en letters, 251).
[4] Athalya Brenner, nieuwe joodse tijd: Joodse cultuur in een seculier tijdperk - een encyclopedisch gezichtspunt, deel 1: moderne Joodse beschouwing; Geheugen, mythe en geschiedenis; Veranderingen in levensstijl. Lamda-publicatie, Jeruzalem, 2007, p. 179-182.
[5] De auteur van Yoma tractaat in de Mishna wijst op dit specifieke verband tussen David en Jozef. (Yoma, dag van de vergadering, addendums en letters, 251).
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Amnon Bazak, When Parallels Meet: Linguistic Parallels in the Book of Samuel. Alon Shevut, 2005. P. 98.
[9] Hebreeuws origineel gevonden op http://www.yeshiva.org.il/midrash/23213
[10] Zakovitch, Y., David - van een herder tot Messias, Yad Izhak Ben Zvi, Jeruzalem, 1995, p. 19; 162-169.

Refuting Rabbinic Objections to Christianity & Messianic Prophecies

7 opmerkingen:

 1. Thank you for this information. I hadn't realized the similarities. Peace and blessings to you.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. That is interesting. I did not remember that they were both 30 years old when they came into a position.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Blessings Aritha! Thank you always sharing what you are learning!! God is so amazing how all of His Torah reveals Messiah Yeshua and how he will even open our eyes more and more to His word for all the layers and depth that is in His amazing exquisite plan for Salvation!! Many Jewish people still don't know their Messiah yet,but it will be so amazing when more of the eyes of the Jewish people are opened, as you said they know these connections so well(those who study Torah) through study of Torah, so it will come together in a moment once the time is right!! Praise God!! I learned some new things in the David and Joseph scriptures you shared. Thank you!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wat een mooie paralellen Aritha, die Jozef en David met elkaar hebben.
  Dat hebben ze ook met de Heere Jezus die in de openbaarheid trad toen Hij 30 jaar oud was. Ik ben benieuwd naar je volgende stukje.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Heel interessant! Ik zie al linken naar Jezus inderdaad. Ben benieuwd naar deel 2.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Wat een mooie parallellen,van David naar Jezus die kende ik, heel mooi om het zo naast elkaar te lezen.
  Ik ben benieuwd naar het vervolg.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. A very interesting contemplation. There is very little failure in Joseph's life, but God had in mind David as a man after His heart. 1 Chronicles 5: 1,2. gives an interesting comment.
  I can feel a poem brewing about this!

  BeantwoordenVerwijderen