donderdag, december 13

10 PARALLELLEN TUSSEN JOZEF EN DAVID DIE NAAR DE MESSIAS VERWIJZEN (1)

Door: EITAN BAR (ONE FOR ISRAEL)

Soms lezen we een gedeelte uit een boek dat er voor zorgt dat we ons iets herinneren van wat we eerder gelezen hebben. Het gedeelte creëert een associatie tussen verschillende verhalen en personages

JOODSE MANIER VAN BIJBELLEZEN

Dat is precies de Joodse manier van Bijbel lezen - het ene verhaal slaat een brug naar het andere verhaal; ze worden met elkaar in verband gebracht. God heeft het zo ontworpen. Daarom is het goed om aandacht te besteden aan de parallellen in de Bijbel. Ze zijn daar opzettelijk door Hem neergezet.


Hoogleraar Bijbelstudie, Dr. Yair Zakovitch, legt uit: "De Bijbelse verteller doet zijn best om de lezer te inspireren en aandacht te schenken aan de spiegelende associaties tussen de verhalen, vooral degenen die ver uit elkaar staan ​ qua tijd". [1] Evenzo schrijft Rabbi Amnon Dov Bazak, van het Herzog College: "Expliciete parallelliteit tussen verschillende gebeurtenissen is een algemene praktijk/gebruik van het Oude Testament zelf. Heel vaak zien we dat verschillende personages in het Oude Testament verwijzen naar een eerdere gebeurtenis om kracht en geldigheid aan hun boodschap toe te schrijven ". [2] De lezer leert sleutelfiguren te identificeren op basis van personages uit het verleden waarmee hij al bekend is. Daarom zal een Jood die goed thuis is in de Bijbelverhalen verwachten dat het beeld van de Messias zich weerspiegelt in bestaande Bijbelse personages. Twee sleutelpersonen die vaak worden gezien als prefiguratie (voorafschaduwing) van de Messias zijn Jozef en David. Ze dienen niet alleen als een voorafbeelding, verwijzend naar de komende Messias maar zij daarnaast ook elkaars echo. Zij resoneren elkaar.

PARALLELLEN

Er zijn veel literaire parallellen te vinden tussen de verhalen van Jozef en David, die hen in onze gedachten aan elkaar verbinden. Het is ook interessant om op te merken dat waar de ene faalt, de andere slaagt. Jozef zwicht bijvoorbeeld niet voor de verleiding die Potifars vrouw hem heeft voorgelegd (Gen. 39:7), terwijl koning David bezwijkt en overspel pleegt met Bat-Sheba, de vrouw van Uria de Hethiet (2 Sam. 11: 2-4). Beide personages ondergingen lijden en afwijzing als voorbereiding op de grootsheid die ze later bereikten. Inderdaad, beiden doorstonden moeilijke beproevingen die hun karakter vormden en hen voorbereidden om de heersers te worden die zij werden (Gen. 37-41; 1 Sam. 17, 2 Sam.11).

ECHO'S

Hieronder enkele van de meest voor de hand liggende parallellen in de verhalen die taalkundige affiniteiten bevatten tussen de beschrijving van het leven van Jozef en die van het leven van koning David. Luister naar de echo's in de tekst:

1. De oudere broers van Jozef gaan weg van hun huis, evenals de broers van David. Jozef en David worden beiden gestuurd om te controleren of het goed gaat met hun broers.

 • Genesis 37:12-14 Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. Toen zei Israël tegen Jozef: Weiden je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem: Zie, hier ben ik. En hij zei tegen hem: Ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit, en hij kwam naar Sichem. 
 • 1 Sam 17:13-22 De drie oudste zonen van Isaï gingen op weg; zij volgden Saul ten strijde ... En Isaï zei tegen zijn zoon David: Neem toch voor je broers een efa van dit geroosterd koren en deze tien broden en bezoek je broers om te zien of het goed met hen gaat. David liet zijn bagage onder de hoede van de bewaker van de bagage, en hij snelde naar de gevechtslinie. Daar aangekomen, vroeg hij zijn broers naar hun welstand. 

2. Jozef was een van de jongsten in zijn familie, en David ook. Deze twee jongemannen waren degenen die uit hun broers waren gekozen voor een geweldige missie om hun natie te dienen en te redden.

 • 1 Samuel 16:11,13 Toen zei Samuel tegen Isaï: Zijn dit al de jongens? En hij zei: De jongste is nog achtergebleven; zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: Stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat hij hier gekomen is. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers.
 • Genesis 37:2,8 Jozef, zeventien jaar oud – hij was een jonge man ... Toen zeiden zijn broers tegen hem: Wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? 


3. Jozef hoedde de kudde van zijn familie en David ook.

 • Genesis 37:2 Jozef, zeventien jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. 
 • 1 Samuel 17:15 David keerde telkens van Saul terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden.

4. Net zoals de broers van Jozef hem met sarcasme en cynisme behandelden, deden ook de broers van David dat.

 • Genesis 37:5,18,19 Daarom haatten zij hem nog meer. Nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden. Zij zeiden tegen elkaar: Zie, daar komt die meesterdromer aan. 
 • 1 Samuel 17:28 Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei: Waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. 

5. De mantel van vele kleuren in de verhalen van Jozef en David symboliseert tijden van strijd en zonde, die zowel Jozef als David veel verdriet hebben bezorgd.

 • Genesis 37:23,31 En het gebeurde, toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat zij Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg. Toen namen zij het gewaad van Jozef, slachtten een geitenbok en dompelden het gewaad in het bloed. 
 • 2 Samuel 13:19,21 Toen deed Tamar as op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat zij aanhad, legde haar hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg ... Toen koning David al deze dingen hoorde, ontstak hij in hevige woede.

6. Zowel Jozef als David werden door de koning getrouwd.
 • Genesis 41:45 De farao gaf Jozef de naam Zafnath Paäneah en gaf hem Asnath, de dochter van Potifera, een priester uit On, tot vrouw. (Genesis 41:45)
 • 1 Samuel 18:27 Toen gaf Saul hem zijn dochter Michal tot vrouw. 

7. Jozef was dertig jaar oud toen hij positie en eer ontving en ook David was dertig jaar toen hij eer en positie onder het volk ontving. [5] Beide "gingen uit" (יצא) over de mensen, beiden zijn geliefd bij "Israël".

 • Genesis 37:3, 41:45-46 Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen ... En Jozef vertrok en reisde het land Egypte door. En Jozef was dertig jaar oud, toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Toen ging Jozef bij de farao weg en trok heel het land Egypte door. 
 • 1 Samuel 18:13-16, 2 Samuel 5:4 Daarom deed Saul David van zich weggaan, en stelde hij hem aan tot bevelhebber over duizend, zodat hij voor het volk uit ten strijde trok en weer terugkeerde. David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen, en de HEERE was met hem. Toen Saul zag dat hij zich heel verstandig gedroeg, was hij bevreesd voor hem. Maar heel Israël en Juda hielden van David, want hij trok voor hen uit ten strijde en keerde weer terug. Dertig jaar oud was David toen hij koning werd; veertig jaar heeft hij geregeerd.

8. De heersers die boven Jozef en David staan , zien allebei dat God met hen is en dat ze "wijs" zijn. [6]

 • Genesis 39:3, 41:38 En toen zijn heer zag dat de HEERE met hem was en dat de HEERE alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen. Nu dan, laat de farao naar een verstandige en wijze man uitzien en die over het land Egypte aanstellen. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is? 
 • 1 Sam 16:18; 18:12 Zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die harp spelen kan; hij is een dappere held, een strijdbare man, en verstandig in zaken (wijs - נָבוֹן) iemand die knap is van gestalte, en de HEERE is met hem. Saul was bevreesd voor David, want de HEERE was met hem, en Hij was van Saul geweken.


9. Zowel Jozef als David worden beschreven als יפֵה מַרְאֶה - knap.
 • Genesis 39:6 Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. 
 • 1 Samuel 17:42 Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem; want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. 

10. Jozef en David werden beiden geconfronteerd met seksuele verleiding van een getrouwde vrouw, terwijl zij alleen waren. Beiden kregen straf vanwege die verleiding. David werd terecht gestraft omdat hij zondigde, terwijl de straf van Josef onrechtvaardig was omdat hij onschuldig was (Gen. 39, 2 Sam. 11-12).

 • Genesis 39:6-7, 9 Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: Slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer: Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God?
 • 2 Sam. 11: 2, 4, 27 Vanaf het dak zag hij (David) een vrouw die zich aan het wassen was; deze vrouw nu was heel knap om te zien. Toen stuurde David boden en liet haar halen. Toen zij bij hem gekomen was, sliep hij met haar – zij had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij terug naar haar huis. Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de HEERE. 

DE ENIGE TWEE PERSONEN DIE...

Volgens bijbelgeleerde Amnon Bazak zijn Jozef en David de enige twee Bijbelse personen die ooit werden omschreven als "knap" en "wijs". [8] Daarnaast zijn zij de enige twee die beschreven worden als zijnde "dertig jaar oud" en het gebruik van de term "mantel van vele kleuren" (כתונת-הפסים) is uniek voor deze twee verhalen.

✡ Volgende week: HOE JOZEF EN DAVID NAAR DE MESSIAS VERWIJZEN (deel 2)

____________________________________________________________________________

[1] Zakovitch Yair, Through the Looking Glass - Reflection Stories in the Bible . Tel Aviv, Hakibbutz Hameuhad. Uit het Hebreeuws geparafraseerd. (Vrije vertaling)
[2] Amnon Bazak, When Parallels Meet: Linguistic Parallels in the Book of Samuel . Alon Shevut, 2005. P. 7.
[3] Yoma-traktaat in de Misjna wijst op dit verband tussen de verhalen van Jozef en David (Yoma, Dag van de Vergadering, addendums en letters, 251).
[4] Athalya Brenner, nieuwe joodse tijd: Joodse cultuur in een seculier tijdperk - een encyclopedisch gezichtspunt, deel 1: moderne Joodse beschouwing; Geheugen, mythe en geschiedenis; Veranderingen in levensstijl. Lamda-publicatie, Jeruzalem, 2007, p. 179-182.
[5] De auteur van Yoma tractaat in de Mishna wijst op dit specifieke verband tussen David en Jozef. (Yoma, dag van de vergadering, addendums en letters, 251).
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Amnon Bazak, When Parallels Meet: Linguistic Parallels in the Book of Samuel. Alon Shevut, 2005. P. 98.
[9] Hebreeuws origineel gevonden op http://www.yeshiva.org.il/midrash/23213
[10] Zakovitch, Y., David - van een herder tot Messias, Yad Izhak Ben Zvi, Jeruzalem, 1995, p. 19; 162-169.

Refuting Rabbinic Objections to Christianity & Messianic Prophecies

maandag, december 10

WACHT OP HEM!

Uit mijn dagboek

Zou er iets te moeilijk zijn voor God? Hij weet echt wel waarom jij je zo onrustig voelt. De kronkelpaden van je gedachten liggen open voor Hem en hij weet precies hoe Hij je angstige hart kalmeren kan. Dat ook. Hij KAN het. Vertrouw op Hem.


God zal een weg maken, zelfs als het lijkt alsof er geen weg is. Nu is het misschien donker in je leven. Maar Hij zal het licht door laten breken. Wacht op Hem! Hij zal zeker komen.

Sommigen van ons weten wat het is om verleid te worden tot ernstige twijfel. Sommigen weten wat het is om gekweld te worden met vreselijke verzoekingen, waar we (nog steeds) weerstand tegen moeten bieden. In zulke conflicten voelen we ons zo alleen. Je kunt je gevoelens niet vertellen, dat durf je niet. En als je het wel doet kan het zo maar gebeuren dat je broeder of zuster je berispt. De meeste volgers van Jezus zouden zelfs niet begrijpen wat jij meemaakt. Zelfs degenen die moeilijke wegen hebben bewandeld, antwoorden: Dit zijn dingen waarin ik je niet kan volgen. Ik snap je niet." Alleen Christus is in alles verzocht geweest, maar zonder zonde. Hij alleen kent de kronkelpaden van onze angst en ons verdriet om de aanvallen van de satan in ons leven. Maar zelfs op die afgelegen weggetjes is de Vader bij ons, om ons te helpen, te ondersteunen en ons genade te verlenen om tenslotte te overwinnen. Wanhoop niet! (Vrij naar C.H. Spurgeon)

Psalm 27 Verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn, U bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan, o God van mijn heil.Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja wacht op de HEERE.

Psalm 62 Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.


 Micha 7 Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen.Verblijd u niet over mij, mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan, als ik in duisternis zit, is de HEERE mij een licht.

If the Lord Jehovah makes us wait, let us do so with our whole hearts; for blessed are all they that wait for Him. He is worth waiting for. The waiting itself is beneficial to us: it tries faith, exercises patience, trains submission, and endears the blessing when it comes. The Lord’s people have always been a waiting people.

donderdag, december 6

ANDERE TAAL || BIJBELLEESTIP (7)

Vandaag las ik ik een stukje uit de Bijbel. Omdat ik er tijd voor had, las ik het gedeelte ook in de Engelse versie. Dat was echt verrassend. 

PSALM 137 IN TWEE TALEN

Ik las Psalm 137 en ik merkte dat ik tijdens mijn tweede lezing de "diepte" van de tekst beter oppikte dan tijdens de eerste keer. En zo vond ik mijn zevende Bijbelleestip.


BIJBELLEESSTIP: LEES DE BIJBEL IN EEN ANDERE TAAL

Spreek jij meerdere talen? Lees dan een bepaald Bijbelgedeelte ook eens in andere taal.  Soms ontdek je iets dat in je eigen taal niet zo naar voren kwam.

HERZIENE VERTALING EN KING JAMES VERSION

Qua Nederlands gebruik ik meestal de HSV vertaling (studiebijbel). Ook wel eens Editie 1977, zoals vandaag. In mijn kast heb ik ook een Parallelbijbel staan: Statenvertaling & Het Boek. Wat betreft een anderstalige Bijbel gebruik ik de King James, waarbij de woorden die Jezus rood zijn en de Bijbel die je op de eerste foto ziet.

 • Lees jij een Bijbel in een andere taal dan het Nederlands?
 • Ben je geen talenwonder? Dan heb je niets aan deze Bijbelleestip, sorry 😥 Niet getreurd, in plaats van een andere taal is het ook goed om meerdere vertalingen te lezen naast je eigen vertrouwde Bijbel. Misschien iets voor jou?


👉 HIER 👈 zijn de eerdere tips te vinden.

dinsdag, december 4

5 CITATEN UIT BOEK VAN LOIS TVERBERG

Ik schreef op mijn Instagram:

Nu heb ik alle vier de boeken van Lois Tverberg. Ze zijn zo mooi ... ik kocht deze twee van de boekenbonnen die ik voor mijn verjaardag kreeg. Er gaat een wereld voor je open als je de Joodse achtergrond van de Bijbel beter begrijpt 📚🌟

EYEOPENER

Ontzettend leerzaam. Goede boeken, die van Lois Tverberg. Ze fungeren voor mij als een eyeopener. Ik ontdek mooie inzichten uit de tijd van Jezus. Wat ik lees geeft me een andere kijk op de Bijbelverhalen. Het helpt me ook om vast te houden dat Jezus echt de Messias is.


ZITTEND AAN DE VOETEN VAN RABBI JEZUS

Ik deel vijf citaten (en mijn reactie erop)

1. "Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf ." (Johannes 12:3). Wat we hier niet zien is dat wat de discipelen zich onmiddellijk hebben gerealiseerd; iets dat zo overduidelijk was dat Jezus het niet hoefde te noemen. Door Hem te zalven met dure geuren zou Maria een getuigenis gegeven hebben van haar geloof dat Jezus de Messias was. In feite is het Hebreeuwse woord van Messias Mashiach en dat betekent letterlijk de Gezalfde. Let op de woorden in het bruiloftslied van koning David (Psalm 45:8-9). De geur van Maria's parfumolie bleef dagen hangen. Overal waar Jezus in de laatste dagen van Zijn leven verscheen, hing deze koninklijke geur om hem heen. De geur van Jezus was die van een koning.


👉 Toen ik dit las herinnerde ik me een preek waarin werd gezegd dat Maria dit deed voor Zijn begrafenis, zoals de tekst aangeeft.  De voorganger zei daarna dat Maria meer kennis had dan de discipelen. Ze hechtte waarde aan Zijn woorden dat Hij zou sterven en begraven worden. Past mooi bij elkaar. In het boek Van Lois Tverberg staat hierbij ook nog een link naar 2 Korinthe 2:14-16. Wat houdt de geur van Christus in? Verspreid ik ook die geur, overal waar ik kom?

2. "Heere hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal." We missen de clue als we denken aan de grootte van het getal. Afhankelijk van de gebruikte vertaling vind je de term zeventigmaal zevenmaal op één plaats in de hele Bijbel terug: in het lied van Lamech in Genesis 4:24 In de Bijbel is zeven een belangrijk getal. Het is het symbool van de volheid. De wraak van Lamech ging ver boven die volheid uit. Zodra je de Schriftverwijzing naar Lamech kent, begrijp je het contrast dat Jezus schildert. Hij zegt dat Zijn volgelingen er net zo op gebrand moeten zijn om te vergeven als Lamech gebrand was op wraak.

👉 Serieus? Nooit aan gedacht. Als ik die link leg wordt was deze Bijbeltekst minder zweverig. Verbazingwekkend wat je van zo'n citaat kunt leren.

3. Een van de meest raadselachtige uitspraken van Jezus is dat Hij Zichzelf de Zoon des mensen noemt. De Mensenzoon. Veel christenen denken dat Hij laat zien hoe nederig Hij was. Maar wat zij niet weten: meestal gebruikte Hij deze titel om stoutmoedig Zijn messiaanse roeping te proclameren. Om dat te begrijpen moeten we weten hoe de Joden in de tijd van Jezus een sleutelprofetie over de Messias in het boek Daniël verklaarden, waarin een raadselachtige verschijning staat met de aanduiding Mensenzoon (Lees Daniël 7:13-14 HSV). Volgens de Joodse wetenschapper David Flusser beschouwde men deze passage destijds als de krachtigste profetie van de hele Bijbel over de Messias. Deze persoon leek op een mens maar was in feite veel meer dan dat. Jezus spreekt over Zichzelf als Hij zegt: "Dan zal men de Mensenzoon zien op de wolken, bekleed met grote macht en luister." (Markus 12:26 en Lukas 21:27 en ook vóór het Sanhedrin Markus 14:62) Voor Zijn toehoorders was dat een onmiskenbare verwijzing naar Daniël 7; ze wisten precies wat Hij bedoelde."

👉 Ik nu ook. Wat ben ik hier blij mee. Het versterkt mijn geloof in Hem, dat Hij echt de Messias van Israel is en ook die van mij. Lees ook mijn blogpost: Doe de lampen van vroeger aan

4. Toen Jezus op de nacht voor Zijn dood het brood omhooghield en zei 'dit is Mijn lichaam', gebruikte Hij een ongezuurd brood, niet verontreinigd en  niet aan het bederf blootgesteld. In tegenstelling tot alle mensen was Jezus niet besmet met de 'rotheid' die in alle andere mensen zit. Alleen Hij was een geschikt offer voor onze zonden ... Toen Jezus dat speciale stuk (afikoman) omhoog hield en zei 'dit is mijn lichaam' maakt Hij op een schokkende manier duidelijk dat Hij de Messias was. 

👉 Voor mij verhelderend. Ook wat er verder gezegd wordt in dit hoofdstuk. Over dat de betekenis van dit brood meerdere lagen kent. Ik lees bepaalde teksten nu heel anders. 

5. Na de tweede wereldoorlog begon bij christelijke theologen het besef door te dringen, dat de monsterlijke tragedie van de Holocaust het gevolg was van de het antisemitisme dat dor de eeuwen heen in de kerken in Europa heerste. Na de oorlog kwam er ruimte voor het onderzoek naar de Joodse wortels van Jezus en van het Nieuwe Testament. Sommige christelijke wetenschappers gingen bij Joodse geleerden studeren om meer te weten te komen over de tradities waaruit de Bijbel voortkwam. Terwijl we weer aansluiten bij de Joodse achtergrond van ons geloof moeten we beseffen dat ook wij onze ziel moeten onderzoeken en berouw moeten hebben over de zonden van onze voorouders. In plaats van de schuld te leggen bij 'die mensen van toen' is het beter voor ons om ons af te vragen wat in deze tijd ónze verantwoordelijkheid is.

👉 Amen!  Daar blijf ik voor bidden


Heb jij één van deze boeken gelezen?

vrijdag, november 30

🕯️ CHANOEKA VIERENEn het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Johannes 10:22-23

Johannes was de meest intieme vriend van Jezus en hij vertelt dat Jezus in Jeruzalem was voor Chanoeka; het feest van de inwijding (toewijding) van de Tempel. Waarom vieren Zijn volgelingen het dan niet? Sommigen misschien wel maar de meerderheid niet. Wat houdt dit feest in?

Chanoeka is een Joods feest, maar geen verplicht feest zoals de grote feesten. Het is beroemd om zijn kandelaar met negen armen (in plaats van de zevenarmige die in Exodus wordt genoemd) en donuts!


🕯️ Wortels van het feest meer Bijbels dan meeste mensen beseffen.


HET VERHAAL VAN CHANOEKA
Het gebruikelijke verhaal dat verteld wordt is het verhaal over het wonder van een kleine hoeveelheid lampolie, dat op bovennatuurlijke wijze zorgde dat de menora in de tempel acht keer zo lang brandde dan voor mogelijk werd gehouden. Hoe en waarom? De Joodse Makkabeeën heroverden de heilige tempel in 165 voor Christus van de wrede Grieks-Syrische koning Antiochus IV Epiphanes. Deze tiran had bepaald dat alles wat niet paste in de Griekse cultuur verboden was. Het lezen en bestuderen van de Thorah werd verboden evenals de besnijdenis. Ook mocht er geen ander vlees geofferd worden dan onrein varkensvlees. Op een gegeven moment werden de Joden gedwongen om het vlees van een varken te eten. Dit bleek een stap te ver. Onder leiding van de Makkabee-familie werd de macht van de Grieken gebroken. De tempel - verontreinigd met Griekse beelden en slechte praktijken - moest opnieuw toegewijd worden aan God. De zevenarmige menora aangestoken  moest aangestoken worden en er was ritueel zuivere olie nodig om deze kandelaar "eeuwig" te laten branden maar.... men vond slechts één kruik met daarin olie voor één dag. Op de nieuwe olijfolie moesten ze 8 dagen wachten, daarom namen ze het besluit om de vlam toch aan te steken. Wonder boven wonder vulde de oliekruik zich steeds met genoeg olie om de grote menora brandend te houden. Dit ging 7 dagen door. Precies het aantal dagen dat nodig was om de nieuwe olie te maken. Zo werd de tempel werd opnieuw gewijd aan de God van Israël.

In Joodse gemeenschappen over de hele wereld wordt komende week het olie-wonder gevierd met veel voedsel dat in olie is gebakken, zoals donuts (sufganiot) en gebakken aardappel latkes. Kinderen spelen met een vierkant tolletje (een dreidel) met op elke zijde de eerste letters van de woorden: "een groot wonder gebeurde daar" (in Israël de eerste letters van: "een groot wonder is hier gebeurd). Het festival duurt acht dagen en elke dag wordt er een volgende kaars aan de chanoeka-kandelaar toegevoegd, totdat alle acht kaarslichtjes aangestoken zijn en goed zichtbaar branden voor het raam. Aan het einde van de negende maand van Kislev zijn er spelletjes, traktaties en geschenken voor kinderen en veel soefganiot! Maar de oorsprong van het feest van de toewijding lijkt nog verder terug te gaan.Daarom heeft de Chanoeka-kandelaar negen armen in plaats van de gebruikelijke zeven van de menora. Het is om ons Joden te herinneren aan het achtdaagse wonder en het ene 'dienende licht' waaruit alle anderen werden aangestoken. 

Er liggen voor ons als volgelingen van Jezus mooie thema's voor het oprapen bijvoorbeeld: ons dienende licht, het Licht van de wereld - en dit feest van toewijding kan een geweldige tijd zijn om onszelf opnieuw aan Hem (toe) te wijden. 

🕯️ Gaat oorsprong Chanoeka nog verder terug?


In Haggai 2 staat geschreven dat God rond de tijd van de wederopbouw van de tweede tempel Zijn volk oproept om aandacht te geven aan een bepaalde datum. Die datum is de 24e dag van de negende maand, de Joodse maand van Kislev. Hij zegt het driemaal, in dit hoofdstuk (vers 11, 19 en 21)
Let toch aandachtig op, vanaf deze dag en daarna, vanaf de vierentwintigste dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de HEERE gegrondvest is; let aandachtig op...
Het is interessant dat dit slechts één dag voor de dag dat Chanoeka is, zoals het vandaag wordt gevierd, en dat dit ook gericht is op het thema van het toewijden van de tempel aan God en opnieuw beginnen.

God belooft in vers 10:

De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de legermachten.

GOD IS TROUW

God stelt zijn profeet Haggaï vragen over wat dingen onrein maakt. Haggai beantwoordt de vragen van God correct en dan vertelt God hem het slechte nieuws: Zo is dit volk, zo is deze natie voor Mijn aangezicht en zo is al het werk van hun handen; ja, wat zij daar aanbieden, onrein is het!  Gelukkig blijft het daar niet bij. God brengt ook een goede boodschap. Hij belooft dat Hij vanaf deze datum overvloed en zegen over hen uit zal storten. Het eerste hoofdstuk van Haggaï vertelt ons dat degenen die uit de ballingschap teruggekeerd waren, afgeleid werden van de herbouw van de tempel en in plaats daarvan hun eigen huis gingen bouwen. Gods huis was vergeten en verwaarloosd. Maar toen de tempel wordt gebouwd, verlangde God ernaar om Zijn zegen te brengen - Hij is trouw zelfs als wij dat niet zijn.


NIEUWE TOEWIJDING

Hoe goed is God! Hoe genadig is Hij en mild om te vergeven! Hij is krachtig genoeg om al onze onreinheid en bezoedeling weg te dragen en verlangt ernaar om ons overvloedig te zegenen. Die tweede tempel was inderdaad groter dan de vorige, want Jezus liep rond in de zuilengalerijen, zelfs op de vierentwintigste dag van de negende maand op het feest van de inwijding. Er was geen onreinheid in Hem en dat is de reden waarom wij door Zijn bloed rein gemaakt kunnen worden. Hij was daar om Chanoeka te vieren en wij kunnen het ook vieren. Hoe? Door de tempel van ons leven opnieuw te wijden aan de God van Israël en Zijn Messias.

Kom, Heere Jezus, en vul de tempel van ons leven! We wijden ons opnieuw aan U, in deze speciale tijd van Chanoeka - het feest van toewijding.

=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site) 
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL 
INSTAGRAM 
TWITTER

dinsdag, november 27

DON'T HIDE YOUR FACE

My friend Avis shared this little story on her Facebook. I really love it:

Robert Lewis Stevenson, best known for his adventure story Treasure Island, was in poor health during much of his childhood and youth. One night his parents found him with his nose pressed against the frosty pane of his bedroom window. Child, come away from there. You'll catch your death of cold, his mother fussed.


But young Robert wouldn't budge. He sat, mesmerized, as he watched an old lamplighter slowly working his way through the black night, lighting each street lamp along his route. Pointing, Robert exclaimed: See; look there; there's a man poking holes in the darkness. (Peter James Flamming)

🙏 My Prayer  

Dear heavenly Father, today I feel so oppressed by the powers of this broken world. Hold me fast, Lord and poke holes in my darkness. Shine upon me. Don't hide your face from me. Give me strength to deal with the difficulties on my path and with my doubts. Help me in Jesus name. Amen.

Psalm 143
Don’t hide your face from me,
or I’ll be like those who drop down into a pit.
Make me hear of your love in the morning,
because I rely on you.
Make me know the way I should walk,
because I entrust myself to you.
Adonai, rescue me from my enemies;
I have hidden myself with you.
Teach me to do your will,
because you are my God;
Let your good Spirit guide me
on ground that is level.


 •  Marty Goetz and his daughter Misha singing the Aaronic Benediction. 🎼 

JOHN PIPER

What feels like darkness to you is not darkness to God. He’s in the bright light, and he knows how to take care of you. 

If I say, Surely the darkness shall cover me;
Even the night shall be light about me.
Yea, the darkness hideth not from thee;
But the night shineth as the day:
The darkness and the light are both alike to thee.

woensdag, november 21

ONTDEK ECHTE HAPPINESS

Gastblog door: JUDITH KOWLES

Is er een verschil tussen echte happiness en vreugde? Nou, dat hangt er maar helemaal van af aan wie je het vraagt! Ik ga je laten zien waarom je echt geluk nodig hebt en hoe dat je helpt om als echtgenote en moeder vreugde en tevredenheid in Jezus te vinden.


Kijk naar de levens van twee verschillende moeders, hieronder.
Misschien ben jij één van hen.

Moeder #1: Het leven als een moeder is echt de moeite waard, maar het zit ook vol met worstelingen. Uitputting, kieskeurige baby's, zeurderige kinderen en een berg wasgoed kunnen het beeld dat ze ooit van het moederschap had flink aantasten. Het neemt haar vreugde weg en zo gelukkig is ze niet als ze ’s-avonds doodmoe in haar bed kruipt.

Moeder #2: Dan is er ook de moeder van wie de kinderen het nest hebben verlaten. Ze vindt dat ze elke dag vurig moet bidden voor haar kinderen die ervoor kiezen om steeds verder van God vandaan te leven. Ze vindt haar kracht om door te gaan in de Heere nu alles zo somber lijkt, maar vreugde? Geluk? Nee dat heeft ze eigenlijk niet!

Ben jij een van deze moeders?

HEEFT GELUK IETS MET OMSTANDIGHEDEN TE MAKEN?

Sommige mensen denken dat happiness wordt gevonden in hun omstandigheden. Een goede baan, hechte relaties, een nieuwe auto, boot en een huis met trendy meubilair. Hun geluk is tijdelijk en vluchtig, maar ze vinden hun voldoening in aardse 'dingen' en zeggen dat ze gelukkig zijn!

Wat ik zeg is: Geluk wordt helemaal niet gevonden in de omstandigheden. Omstandigheden zijn zo veranderlijk als de wind. Het ene moment lijkt het allemaal haalbaar maar het volgende moment  is de kans op geluk al weer voorbij. Dat is het soort happiness lijkt te komen en te gaan.

Wat mama #1 en mama #2 niet beseffen, is dat echt geluk niet gevonden wordt in het hebben van perfecte kinderen die je nooit uitputten of moe maken.

Ongeacht of haar kinderen wel of niet lastig zijn, mama #1 kan echt (blijvend) geluk vinden. En ook al hebben de kinderen van mama # 2 haar hart gebroken, ook zij kan het ware geluk vinden dat haar gewonde hart genezen zal.

Hoe dan? Hoe kunnen we vreugde en geluk beleven in moeilijke situaties?


HEEFT GELUK IETS TE MAKEN MET VREUGDE?

Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht. (Nehemia 8:11)

Er is een grote verschil in het tegenwoordige gebruik van het woordje geluk of happiness. Kijk alleen maar naar hoe Randy Alcorn het definieert als hij zegt: 'Geluk is een bruisend en oppervlakkig gevoel dat komt en gaat. Vreugde is een diepgewortelde en blijvende genegenheid die voortduurt.' 

💡 Als we terugkijken in de tijd, zien we dat geluk en vreugde door elkaar heen worden gebruikt als elkaars synoniemen. 

Webster's Dictionary definieert vreugde als geluk en geluk wordt gedefinieerd als vreugde.

Mama #1 is uitgeput van het proberen een 'goede' moeder te zijn en mama #2 vecht tegen depressie in het omgaan met haar volwassen kinderen.


Geen van beiden vindt geluk in hun situatie, maar ik verzeker je dat ze zowel vreugde als geluk kunnen vinden!

💡 Als mama #1 en mama #2 van hun omstandigheden wegkijken naar Jezus zullen ze in Hem voldoening vinden en als gevolg daarvan zullen ze blijdschap en geluk ervaren.

True happiness is found in God as a genuine delight in him. It is an unending treasuring of His glory and holiness above anything else that is happening in your life!

Het ware geluk is in God te vinden als een echte vreugde in Hem. Het is een oneindige schat aan glorie en heiligheid boven al het andere dat in jouw leven gebeurt! (John Piper)

Dan ben je pas echt gelukkig en blij, als je tevredenheid en voldoening in Jezus gevonden hebt.
Deze twee moeders vonden in Jezus hun grootste schat. Hij gaf hun blijvend geluk en echte vreugde die alleen te vinden is als je je blik  richt op Jezus, in plaats van op de moeilijke omstandigheden.

De jongere moeder was in staat om de dagelijkse uitputting en frustraties rondom haar kleine kinderen met liefde en kalmte tegemoet te treden, terwijl de oudere moeder standvastig bleef bidden in plaats van zich suf te piekeren over het disfunctionele leven van haar volwassen kinderen.

👉 Ik ben het. De ene moeder is mijn jongere ik en de andere is mijn oudere ik!

Herken jij jezelf ook in één van de twee moeders die ernaar verlangen om zonder stress te leven en  hun hart willen openen om zich te laten vullen met blijvende vreugde en echt geluk afkomstig van God, ondanks de omstandigheden. 


Hoe kan ik jou persoonlijk aanmoedigen?

 • Als je worstelt met bezorgdheid, zijn deze 12 Scripture Memory Cards misschien helpend voor jou. Download ze gratis HIER.
-------------------------------------------------

Judith Kowles is geboren in Japan groeide op als Mission kid. Ze is afgestudeerd in psychologie, studeerde ook theologie. Ze is 39 jaar getrouwd, moeder van 7 en oma van 9 kleinkinderen. Op haar SITE deelt ze devoties over en tips voor Bible journaling en soms ook topics die te maken hebben met huwelijk en familieleven. Neem een kijkje!

Haar doel is om je aan te moedigen en te inspireren, zodat je er naar verlangt om dichter bij God te leven.


maandag, november 19

IK GRIJP ZIJN HAND VAST

Toen ik wakker werd wist direct dat ik een mijn onwelkome vriend op bezoek had: pijn en paniek. De moed zonk ik mijn schoenen. Wie zou ik allemaal teleurstellen als ik niet gauw alles onder controle had?

Ik baalde.Opkrabbelen na een paniekaanval is hard werken. Daar ben je dan eigenlijk te moe voor en er is een portie MOED nodig!

Moed is niet de afwezigheid van angst maar het vastgrijpen van Gods hand, ondanks je angst.

PRECIES WAAR IK BEN

Wat mij bemoedigt is dat God belooft dat Hij bij ons is, ook als we door moeilijke tijden gaan. Hij verdwijnt niet als ik een paniekaanval heb. Ik weet het zeker: God ontmoet me precies waar ik ben. Hij gaat mee, elke stap. Ook als ik nergens houvast lijk te vinden is Hij daar.


Gods hand vastgrijpen wil zeggen:

 • dat ik heel bewust tijd inruim om mijn Bijbel te lezen of te beluisteren
 • dat ik uithuil bij God en Hem mijn angst, teleurstelling en verwarring vertel
 • dat ik nadenk over Zijn karakter
 • dat ik vertrouw op Zijn e-e-u-w-i-g-e liefde voor mij
 • dat ik besef dat mijn gedachten geen waarheid zijn
 • dat ik mijn agenda check om te kijken hoeveel ik op mijn bordje heb? Kan ik schuiven zodat ik de dingen beter kan overzie
 • dat ik er open ben tegenover de mensen die van mij houden
 • dat ik voor mezelf weet en geloof dat het hebben van angst geen weerspiegeling is van mijn gebrek aan vertrouwen (in God).

👉 Jezus Christus houdt je vast, ook als jouw hand uit die van Hem lijkt te glippen. 


Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. 2 Korinthe 12:9

LEES OOK: Genoeg voor jou is mijn genade  en I will hold your hand

donderdag, november 15

🌻 BLOEI WEER, GROEI WEER

Ik kom net uit de tuin. Terwijl de oude eik zijn bladeren verliest en de Japanse sierkers bijna kaal is, bloeien er nog steeds een paar zonnebloemen in de tuin.

ZONNEBLOEM BLOEIT NOG

Wat is het bijzonder dat  juist deze zonnebloem nog bloeit. Er zit een verhaal aan vast en dat gaat terug naar vrijdag 13 juli van dit jaar. Ik vertel het onder de foto.


In juli schreef ik op mijn fotoblog:


... GEKNAKT 😞😊

Deze zonnebloem (HIER) was eigenlijk aan het doodgaan omdat z'n steel geknakt was door een harde rugwind. Ik gaf hem nog één kans en plakte een pleister heel strak om de breuk heen. Hoewel de bladeren al helemaal slap hingen... groeit hij nu weer en doet ie het heel erg goed. 


🌻 BLOEIT HET LANGST

Wonder boven wonder bloeit deze zonnebloem het langst. Hieronder zie je de pleister. Die heeft er maanden gezeten. Op een dag viel hij er af en toen zag ik alleen nog een vage breuklijn. Als mijn zonnebloem uitgebloeid is zal ik de zaadjes drogen en in het voorjaar weer zaaien. Nieuw leven uit deze bijzondere zonnebloem.


EEN KNAK IN JE ZIEL

Heb jij een knak in je binnenste, net als ik? Dan wil ik graag deze quote delen, die ik aan het begin van deze week HIER las:
Wat ons ook breekt, het verbreekt God niet. Hij is groter dan het gewicht dat we met ons mee sjouwen en de maskers die we proberen te dragen.
GOD IS NABIJ

God is groter! Hij is nabij bij de gebrokenen van hart (Psalm 34). Nabij... dat betekent dat Hij klaar staat om te luisteren en je te helpen.


WAT JOHN GILL ZEGT (over Psalm 34)

De Heer is "nabij" op een speciale manier. Hij komt en openbaart zich aan hen op een genadige manier. Hij giet de verzachtende olie en wijn van Zijn liefde in hun hart en bindt hun gebroken harten bij elkaar. Ja, Hij komt niet alleen maar blijft ook bij hen.  Hij verbreekt het geknakte riet niet maar geneest hun breuken.

👉 VIDEO

On the value in God's sight of a broken and contrite heart, see Psalm 2:17; and on his mercy towards the truly contrite, see Psalm 147:3; Isaiah 57:15; 69:2. He "is nigh" to such persons, he "dwells with" them, "looks to them, .... revives their heart, .... heals" them, "saves" them. (Pulpit Commentary)

🌻 BLOEI WEER, GROEI WEER

Naar Hem toe dan, met die knak in je ziel. Hij zorgt voor je. Hij zal je hoofd omhoog heffen als de tijd daar rijp voor is. Dan mag je weer groeien en en bloeien, tot eer van de Heer, ondanks die knak in je ziel.

U echter, HEERE, bent een schild voor mij,
mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.

zaterdag, november 10

GOD IS TROUW. DAAROM!

Vandaag wil ik er vooral aan denken dat de HEERE mijn kracht is. Dat Hij me helpt. Hij is El Shaddaj: de God Die altijd genoeg is. En ik hoor bij Hem.

NOOIT MOE

Ook al ben ìk moe, de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, is niet moe en raakt niet afgemat. Hij is mijn kracht en  mijn hulp. Mijn ALLES in Christus. Zelfs als ik er niets van terecht breng.

Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.


Wat een WONDER dat Hij nooit te vermoeid is om...

 • te helpen
 • te omarmen
 • te vergeven
 • te troosten
 • te leiden
 • te bemoedigen
 • te ...

GEEF NIET OP

Geef niet op als het leven tegen zit. Start opnieuw bij waar je ben en met wat je kan. Misschien is dat niet veel. Maar God gebruikte de meest simpele steentjes van David om een groot doel te bereiken. Die kleine (ongeziene) dingen zijn veel waardevoller dan je denkt!

👉 Daar wil ik deze maand een keertje over schrijven: over kleine dingen waarmee God Zijn koninkrijk bouwt.


GOD IS TROUW

Vandaag baseer ik mijn hoop en verwachting (opnieuw) op Zijn trouw.
Want...
 • Onze hulp en onze verwachting is in den naam des HEEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen. (Psalm 124:8
 • De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los. (Psalm 138: 8)
 • God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. (1 Korinthe 1:9)
 • Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze. (2 Thessalonicenzen 3:3)
 • Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. (1 Thessalonicenzen 5:24)


Maar ik zal op U vertrouwen (Psalm 55).
Jij ook?

maandag, november 5

Waar haal je de kracht vandaan?

Uit mijn dagboek
14 januari 2017

Mijn Bijbel ligt geopend op mijn schoot en ik lees psalm 138:

Ik zal U loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden (koningen) zal ik voor U psalmen zingen.


David, waar haal je de kracht vandaan? Hoe kom je aan die innerlijke sterkte? Hoe weet je zo zeker dat Hij je zal bevrijden van je vijanden? Hoe kan je over God zingen in de chaos?


GOD GEEFT INNERLIJKE KRACHT

Pas halverwege de psalm, kom ik er erachter wat het is. God deed iets. God maakte hem levend(ig) in het midden van de benauwdheid. In het Engels staat er: Though I walk in the midst of trouble, Thou quickenest me. Hoe deed Hij dat? Niet door zijn omstandigheden te verbeteren. Hij gaf Hem hem innerlijke kracht, zomaar midden in de ruige, chaotische omstandigheden. (vers 3). 

Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.

9 BIJBELTEKSTEN OVER GODS KRACHT |

👉 Ik zocht naar teksten over dit onderwerp en ik word overtuigd dat de Heere God dat nog steeds doet: (innerlijke) rust geven. Ook in situates die moeilijk en onoverzichtelijk zijn. Davids God leeft en Hij is het die sterkte geeft.

 • Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus... opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens. (Efeziërs 3: 14,16,17)
 • Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Efeziërs 3:20,21)
 • Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. (2 Korinthe 12:9)
 • De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. (Jesaja 40:28, 29)
 • Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken;
  ja, wacht op de HEERE.
   (Psalm 27:13,14)
 • Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. (2 Timoteüs 1:7,8)
 • David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God. (1 Samuel 30:6)
 • Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (1 Petrus 5:9-11)
 • U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. (2 Timoteüs 2:1-3)
----

NOVEMBER 2018

Mijn gedachtes vandaag: Hoewel je als christen in de problemen kunt komen, loop je dat pad niet alleen want Hij is bij je. Hoewel je vervolgd kunt worden; zal Hij je niet verlaten. Hoewel je genegeerd en belachelijk gemaakt kunt worden, zal niemand je uit de hand van de Herder rukken.ASIA BIBI (en anderen)

👉 Ik denk aan Asia Bibi en andere christenen die in gevangenissen en opvoedingskampen verblijven. Onze opdracht is: blijven bidden, zodat zij op een waardige manier voor Christus mogen lijden en niet de moed verliezen!

God can enter the inner world and bring comfort there, and spread a banquet within, and open a little paradise. (Psalm 94:19, Job 35:10, Psalm 27:5).

👉 Waar haal jij zelf de kracht vandaan?


MEER OVER DAVID: 

 1. Als het licht van de morgen
 2. Davids psalm, een stimulans voor mij
 3. Als je niet kunt slapen
 4. Ik zal zingen

woensdag, oktober 31

KIJK, RUIK EN PROEF

Toen iedereen van tafel was pakte ik het melkpak om het in de koelkast te zetten Maar opeens stond ik stil en las de woorden op de zijkant:

Voorkom verspilling. 
Ook na datum vaak nog goed: 
kijk, ruik, proef!

MELK VAN HET WOORD

Ik liep langzaam naar de koelkast. Wat een goede reminder! Voedsel is vaak langer houdbaar dan de datum die op het pak staat. Kijk, ruik, proef! Toen dacht ik aan Petrus. Petrus had het toch ook over melk en proeven? 🍼 😋


Ik zocht op:
Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd* hebt dat de Heere goedertieren is. (1 Petrus 2:2)

Verlang vurig! Een pasgeboren kindje kan niet zonder melk en zo kan een wedergeboren christen niet zonder het Woord. Snak ernaar.  Waarom?


 • .... zodat je mag groeien door het gebruik ervan. Oude manuscripten voegen de woorden 'tot redding' er aan toe. 

Als je tenminste geproefd heb dat de Heere goedertieren (genadig) is. Het proeven dat hier genoemd wordt ziet hier ongetwijfeld op "geloven". Geloof wordt vaak beschreven aan de hand van onze zintuigen


5 BIJBELTEKSTEN OVER ZINTUIGEN
 1. ZIEN: Zie op Mij *, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders (Jesaja 45:22). 
 2. HOREN: Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David (Jesaja 55:3).
 3. RUIKEN: Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer U uit de ivoren paleizen komt, waar men U verblijdt (Psalm 45:8). 
 4. AANRAKEN: En meteen toen Jezus bij Zichzelf merkte dat er kracht van Hem uitgegaan was, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt, en zegt U dan: Wie heeft Mij aangeraakt? Maar Hij keek om Zich heen om haar te zien die dat gedaan had (Markus 5:30 - 32).
 5. PROEVEN: Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt (Psalm 34:8).

👉 Heb jij geproefd dat de Heere genadig is?
👉 Wanneer heb je Hem voor het laatst ontmoet in het Woord?


REMINDER

Op mijn melkpak staat een reminder om voedselverspilling tegen te gaan. Je kunt langer genieten van je melk dan je denkt. Al  zal het tenslotte bederven. In mijn Bijbel staat ook een reminder: de melk van Gods Woord bederft helemaal nooit. 

Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. (Jesaja 40)

Verspil je leven niet maar
drink de melk van het Woord:
kijk, ruik en proef!

* In de HSV: wendt u naar Mij toe. Ik heb gekozen voor: zie op Mij omdat in de Engelse Bijbel staat: Look unto Me

🍼 LEESTIP: Nog aan de babymelk?

maandag, oktober 29

Blijf vertrouwen! Zelfs in de nacht

Uit mijn dagboek:
5 maart 2015

De pijnlijke kramp in mijn borst en bovenrug nam toe en het lukte me niet om stil liggen. Ik draaide van mijn ene zij op de andere. Ik sloot mijn ogen en concentreerde me op mijn ademhaling. Vooral kalm blijven.


In de nacht lijkt alles veel erger dan overdag. Alsof je wegzakt in een bodemloze put vol modder. Maar een stukje uit mijn Bijbelse dagboek bewaarde me voor paniek. Ik had het die morgen gelezen. Toch troostte het me pas echt in de nacht!  

Psalm 16:4

Want U zult mijn ziel in de hel niet verlaten.

BIJBELS DAGBOEK

We kunnen heel diep wegzinken. Maar nooit dieper dan de HEER toelaat. We kunnen voor een tijdje in de kerker van de twijfel zijn, maar wij zullen daarin niet omkomen. De ster van hoop staat nog steeds aan de hemel, wanneer de nacht het donkerst is. De HEER zal ons niet vergeten en ons niet aan de vijand overleveren. Laten we rusten in die hoop. We hebben te doen met Iemand, wiens goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid! We zullen weer opstaan uit duisternis en wanhoop (en pijn). 


Blijf op God vertrouwen! Zelfs in de nacht.

LEES OOK:

vrijdag, oktober 26

ONDERZOEK || BIJBELLEESTIP (6)

Geloof niet zomaar alles (en iedereen). Je komt als christen in aanraking met wat anderen zeggen over bepaalde gedeeltes uit de Bijbel. Heb respect maar wees tegelijk ook voorzichtig. Onderzoek of het zo is.

👉 Zoals de Joden in Berea:
Paulus en Silas  gingen, toen zij in Berea gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren. Velen dan van hen geloofden. (Handelingen 17:10-12)


BIJBELLEESTIP

Als je de Bijbel wilt lezen en studeren, vertrouw dan niet (direct) op wat iemand anders je vertelt over de tekst. Kijk of het klopt met de rest van Gods Woord. Ga op onderzoek uit. Vergelijk het ene gedeelte met het andere. 

Waarom zijn de gelovigen in Berea een voorbeeld?

 • omdat zij het Woord ontvingen met grote bereidwilligheid. Ze luisterden aandachtig en met respect naar het evangelie. Ze verwierpen het NIET als onwaardig voor onderzoek. Hierin waren ze oprechter (nobeler) dan de Joden in Thessalonika
 • omdat zij de Schriften onderzochten. Ze onderzocht de Schriften - dat is het Oude Testament (Johannes 5:39). De apostelen waren er altijd heel secuur in dat de doctrines die zij omhelsden (met betrekking tot de Messias) in overeenstemming waren met de Joodse geschriften. De Joden uit Berea deden hier dan ook ijverig en ernstig onderzoek naar en waren bereid de waarheid te achterhalen
 • omdat ze dat DAGELIJKS deden. Niet alleen op de sabbat en in de synagoge, maar ze maakten er ook dagelijks werk van. 
 • omdat ze de Schriften onderzochten of die dingen zo waren - of de doctrines van Paulus en Silas in overeenstemming waren met de Schriften. Het Oude Testament gold voor hen als de standaard van de waarheid. Alles waarvan kon worden aangetoond dat het daarmee in overeenstemming was, namen zij aan.

STUDIEBIJBEL:

Lukas prijst het onderzoeken van de Schriften (Oude Testament) door de Joden uit Berea. Dat doet hij niet zomaar. Hij moedigt hiermee alle gelovigen aan om dit ook te doen. Het bevestigt het feit dat de Bijbel een helder licht is is. En dat het mogelijk is om de Bijbel op de goede manier te begrijpen als we er ijverig en toegewijd in lezen, in afhankelijkheid van de hulp van de Heilige Geest.

5 BIJBELTEKSTEN:

 1. 1 Thess 5: 20 Beproef alle dingen, behoud het goede.
 2. 1 Johannes 4:1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan
 3. 1 Kor. 14:29 En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen
 4. Matt. 24:24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.
 5. 2 Tim. 3:16 Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is tot alle goed werk ten volle toegerust


👉 Sermons Acts 17:11
.

woensdag, oktober 24

🌻 IF HE IS MY ALL...

Looking for quotes about sunflowers, I came across an old meditation written by the famous preacher C.H Spurgeon. It's about flowers and believers. That was surprising for me. Why? 

When I was a young believer I struggled with doubts. Why did I not have the same spiritual experiences as others in the church? Why does the Lord lead me so gently, while others went through dark valleys? 

HYPER - CALVINISM


Repentance should be accompanied by much struggle, many tribulations, troubles, trials and chastisements according our church system. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly ( my person) and the sinner appear? Hyper - Calvinism takes a biblical doctrine, God’s sovereignty, and pushes it to an unbiblical extreme, you know.

But I experienced the overflowing love of a gracious God for someone who had ignored Him for years.


 • Now I am an older believer
 • I still love my former church an I pray for the church (it was the church where God called me out of the darkness into His wonderful light). 
 • Read: When should I leave my church?
 • 19 years ago we went to another church, because we were no longer welcome to participate in the sacraments because we thought differently about justification than the church council prescribed. It is good to be in this church. There is no ideal church on earth. 
 • Read: Hyper - Calvinism a short definition
 • I love my God for more than 30 years. And still He loves me from eternity. I learned through the years that God works in different ways, but it is the same God who does the work in all of us.
 • That's why I love to read what Charles Spurgeon is writing about this topic. Read it below ⇣

MEDITATION BY C.H. SPURGEON

Many persons are greatly disquieted in mind because their experience of conviction or comfort has not been like that of others. They fancy that they cannot have come to Christ aright because they have not felt precisely the same joys or expressions as certain saints of whom they have read.

Now, should these good people be so troubled? We think not. Uniformity is not God's rule of working either in nature or in grace. No two human faces display exactly the same lineaments; sons of the same mother, born at the same birth, may be as different as Jacob and Esau. Not even in leagues of forest will two leaves be found in all respects alike. Diversity is the rule of nature, and let us rest assured that variety is the rule of grace.

Mr. Beecher has given us this truth in a very beautiful form in the following lines:

What if God should command the flowers to appear before him, and the sunflower should come bending low with shame because it was not a violet, and the violet should come striving to lift itself up to be like a sunflower, and the lily should seek to gain the bloom of the rose, and the rose the whiteness of the lily; and so, each one disdaining itself, should seek to grow into the likeness of the other?" God would say, 'Stop foolish flowers! I gave you your own forms and hues, and odours, and I wish you to bring what you have received. O, sunflower, come as a sunflower; and you sweet violet, come as a violet; let the rose bring the rose's bloom, and the lily the lily's whiteness.' Perceiving their folly, and ceasing to long for what they had not, violet and rose, lily and geranium, mignionette and anemone, and all the floral train would come, each in its own loveliness, to send up its fragrance as incense, and all wreathe themselves in a garland of beauty about the throne of God.

A Friendship Bouquet 
ONE IN CHRIST

The saints are one in Christ Jesus, but they are not one in their peculiarities. Be we who we may, if we rest on the Redeemer our eternal life is sure; and if not, we are dead while we live. What is Jesus Christ to me? That is the main question. 

🌻🌹🌼 If he is my all, then all is well.

Source: C. H. SpurgeonYou are my strength when I am weak
You are the treasure that I seek
You are my all in all

Seeking You as a precious jewel
Lord to give up I'd be a fool
You are my all in all

Jesus Lamb of God worthy is your name
Jesus Lamb of God worthy is your name

Taking my sin my cross my shame
Rising again I bless your name
You are my all in all

When I fall down you pick me up
When I am dry You fill my cup
You are my all in all

Jesus Lamb of God worthy is your name
Jesus Lamb of God worthy is your name