24 mrt. 2020

KERKZIJN TIJDENS CORONA VIRUS

Door: Scott Aniol 

Hoe kan een kerk tijdens COVID-19 toch samen kerk kan zijn?

Je zou bijna denken dat we in ongekende tijden leven totdat je je herinnert dat christenen door de geschiedenis heen wel vaker met vervolging en besmettelijk ziektes te maken hebben gehad. Dit is niet de eerste keer dat christenen noodgedwongen in kleine groepen samen te komen.


Neemt niet weg dat wat we meemaken als gevolg van het coronavirus ongekend moeilijk is voor ons als westerse christenen. Onze kerken worden geconfronteerd met het uitzoeken hoe we toch samen kerk kunnen zijn als we wettelijk verhinderd worden om elkaar fysiek te ontmoeten.

Kunstmatige gemeenschap
Nu we niet in staat zijn om fysiek samen te komen is de beste manier om contact te houden een 'kunstmatige gemeenschap' creëren en de gemeenteleden een gemeenschappelijke dienst te geven op zondag via het wereldwijde web.  Op die manier kunnen (bijna) alle leden toch de zondagse kerkdienst mee beleven.

 De site van mijn kerkelijke gemeente:
Vanaf aankomende zondag kunt u niet alleen meeluisteren met de dienst, maar ook meekijken. Er zal dus een beeldverbinding zijn, waarmee u de dienst nog beter kunt meemaken vanuit huis. We zijn dankbaar dat de technische middelen ons helpen om de zondagse erediensten, zij het op een andere manier, toch met elkaar mee te maken. We hopen op een gezegende zondag onder het Woord.
Tips 
 • E-mail iedere week de orde van dienst naar de gemeente en moedig hen aan om gebruik te maken van de komende zondagse kerkdienst, die live uitgezonden zal worden.
 • Vergeet de (oudere) gelovigen niet. Sommigen van hen hebben geen internet 
 • Sommigen van hen hebben ook geen kerktelefoon. Voorzie hen van andere materialen (bijvoorbeeld preken op Cd’s).

Het mooie van het echte samenkomen in de kerk is dat het collectief is. Het lichaam van Christus in gemeenschap met God èn elkaar (door Christus). Laten we ervoor waken dat we tevreden zijn met minder dan dat. Hoe het nu gaat is uit de nood geboren.

Zo persoonlijk mogelijk
In een tijd van crisis, is het ook mogelijk om meerdere momenten in de week iets te streamen, zodat de onderlinge verbondenheid toeneemt. Wees zo persoonlijk mogelijk. Deel de namen van gemeenteleden die getroffen zijn door het virus zodat er voor hen gebeden kan worden.

Heilig Avondmaal
Het is verdrietig om het Heilig Avondmaal zo lang te missen. Bedenk dat het Heilig Avondmaal de gemeenschap voorstelt die geredde zondaren met God genieten door Zijn offer aan het kruis. Daarnaast omvat het Avondmaal ook nog eens het aspect van de onderlinge verbondenheid die we met elkaar beleven op he moment dat we aanzitten. Aangezien we gedurende deze tijd niet fysiek bij elkaar zijn, is het niet mogelijk om dit op de juiste manier te doen zonder het laatste aspect uit het oog te verliezen.


Bedenk dat het ontberen van onze viering van het Heilig Avondmaal het samenzijn rond de tafel op een later tijdstip des te mooier maakt.
 • Hoe gaat het er in jouw kerkelijke gemeente aan toe op dit moment?
 • Hoe gaat het met jezelf?

9 mrt. 2020

JEZUS EN DE TIEN GEBODEN

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)


We zeggen over het algemeen dat we niet meer onder de wetten van Mozes vallen, maar hoe zit het met de 10 geboden? Wat zegt Jezus erover?

En een leidinggevende vroeg Hem en zei: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?

Deze vraag is te vinden in Lucas 18:18.  Als iemand jou vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te erven, wat zeg jij? 

Dit is Yeshua's antwoord: 

U kent de geboden: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder.

Dit  antwoord klinkt een beetje raar in onze oren.
 • wij  hebben de neiging om te denken dat eeuwig leven een kwestie van berouw en vergeving is in plaats van geboden te gehoorzamen. 
 • Jezus somt slechts de helft van de tien geboden op en laat een aantal belangrijke geboden weg. Waarom? 

DE 10 GEBODEN

Om je geheugen op te frisse deel ik de volledige lijst uit Exodus 20 en deze wordt opnieuw herhaald in Deuteronomium 5

 1. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
 2. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten; maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. 
 3. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. 
 4. Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw rund, noch uw ezel, noch enig vee van u, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag van de sabbat te houden. 
 5. Eer uw vader en uw moeder, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. 
 6. U zult niet doodslaan. 
 7. En u zult geen overspel plegen. 
 8. En u zult niet stelen. 
 9. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste 
 10. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn dienaar, noch op zijn dienares, noch op zijn rund, noch op zijn ezel, noch op iets wat van uw naaste is. 


    Welke geboden liet Yeshua WEG liet uit de lijst die Hij opsomde in Lukas 18? 
 • Geen andere goden hebben (eerste gebod)
 • Geen afgoderij plegen (tweede gebod)
 • Gods naam in ere houden (derde gebod) 
 • De sabbat (vierde gebod)
 • Niet begeren (tiende gebod)

De rijke jongeman
Van deze jonge religieuze leider is bekend dat hij extreem rijk was. Na het noemen van de vijf geboden in vers 19 die hij wel had weten te houden, daagt Jezus hem uit om zijn rijkdom weg te schenken. 

Yeshua zegt hier niet dat het slecht is om rijk te zijn. Ook niet dat iedereen al zijn bezittingen moet verkopen. Wat Hij wel zegt is dat rijkdom een negatief effect op ons hart en leven kan hebben.* Hij vertelt deze specifieke jongeman dat hij zijn afgod vaarwel moest zeggen en God op de eerste plaats moest zetten door terug te komen en Hem te volgen.

Lukas 18:22 Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u: Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij.

Gefaald
Hij moest terug naar het gehoorzamen van het eerst gebod. Maar hij faalde want rijkdom was zijn afgod geworden. Hij diende een andere god en brak daarmee het tweede gebod. Hij besefte dat hij God niet kon (of liever niet wilde) kiezen en ging verdrietig weg. Als religieus leider haalde Hij  hiermee de naam van God omlaag en overtrad het derde gebod. Zullen degenen die de god van het geld dienen zich aan het tiende gebod houden om niet te begeren? En wat te denken van echte sabbatrust? De rijke jongeman maakte zich schuldig aan het verbreken van al Gods goede geboden. De discipelen waren geschokt toen ze hierdoor de ernst van de uitdaging èn de onmogelijkheid ontdekten om aan de eis van alle geboden te voldoen. 

WIJ FALEN ALLEMAAL 

Wij falen ook. Check bovenstaande lijst. Wij  allemaal hebben allemaal gebieden waarop we Gods meest basale geboden overtreden, gezien Yeshua's waarschuwing:

Mattheüs 5:21-22 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.
U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. (Mattheüs 5:27-29)

Wees dan volmaakt!
De wet is volmaakt, omdat het onze volmaakte Vader weerspiegelt. Hij is volkomen zuiver, volkomen liefhebbend, volkomen heilig, volkomen trouw, respectvol, loyaal, rechtvaardig en waarachtig, niet afgunstig, niet zelfzuchtig en Hij belichaamt de volmaakte rust.

"Wees dan volmaakt!" vatte Jezus samen, ‘zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is” (Mattheüs 5:48)

WIE KAN DAN ZALIG WORDEN?

Wat een opgave. Wie zal hieraan kunnen voldoen? Wie kan Gods straf ontvluchten als er zulke hoge eisen gesteld worden? Niemand! In Lukas 18 staat dat zij die Jezus woorden hoorden, zeiden: 'Wie kan dan zalig worden?' 

Goed nieuws!
Jezus nam de tijd om Zijn ontstelde volgelingen te bemoedigde. Hij ontkende niet dat het er slecht voorstond met de mensheid maar er was ook goed nieuws. Hij zei: 

Wat onmogelijk is met mensen, is mogelijk met God. (Lukas 18:27)

We kunnen gered worden door God Zelf, die dat mogelijk maakte door Jezus. Wij kunnen de wet niet houden, maar Hij deed het volmaakt. Wij kunnen onszelf niet in de recht positie brengen met God om eeuwige leven te erven, maar Hij deed het plaatsvervangend.

De Golgotha-gebeurtenis
Lukas 18:27 bevat de gebeurtenis op Golgotha, de gebeurtenis die door God Zelf uitgewerkt werd. De gebeurtenis die ons in staat stelt het eeuwige leven te erven, ondanks onze onmacht om Zijn geboden te onderhouden. Met een moed die moeilijk te doorgronden is, sprak Jezus met volledig begrip èn instemming over wat Hem spoedig zou overkomen: 

En Hij nam de twaalf bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden. Want Hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden. En zij zullen Hem doden, nadat zij Hem gegeseld hebben en op de derde dag zal Hij weer opstaan.' (Luke 18: 31-33)DE STRAF VOOR ONZE ONZE WERD BETAALD

Door de uitstorting van het onschuldige bloed van Yeshua en Zijn overwinning van de dood verdiende Hij onze redding. Geloof in Zijn plaatsvervangende offer maakt ons heilig in Gods ogen. Door het geloof in Hem hebben we het recht om kinderen van God te worden genoemd en zullen we voor altijd met Hem te leven.

Gods Geest leert ons
Dankzij Zijn offer worden wij ook tot geschikte vaten gemaakt, waarin Gods Geest tabernakelt. Hij leert ons Zijn geboden te gehoorzamen. De goede geboden zijn niet alleen moreel noodzakelijk, maar weerspiegelen ook Wie de God is, die we boven alles liefhebben. Door het geloof in Zijn offer en werk, kunnen ieder dag meer en meer gelijkvormig worden aan Zijn beeld. 

2 Korinthe 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

Door de kracht van God wordt het onmogelijke mogelijk.


* Mattheüs 6:24 
=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

29 feb. 2020

LEAN UPON YOUR GOD

I thank my God on every remembrance of you .... being confident of this very thing, that he which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. (Philppians 1:6)
What a sweet portion is this for the aged disciples of the Lord Jesus; heart and flesh may fail them, but God will not forsake them. Having begun a good work in them, he will carry it on. He will be as kind, as tender, and as gracious at last as at the first. He will carry us. 


The eternal God is our refuge, underneath are the everlasting arms. (Deuteronomy 33:27) 

He will carry us safely through every danger, over every difficulty, into his presence and glory.

Lean upon your God
Aged pilgrim, lean upon your God; look unto him; and as the nurse carries the sucking child, so will your God carry you. He will prove himself faithful to his word, and ultimately call you forth as a witness to the same.

God will support you
Fear not then in reference to the evening of old age: your God will supply you; He will support you; and at last land you safe where the storms of trouble never blow, where weakness and fear are never felt.

Take no anxious thought for the morrow; let the morrow take thought for the things of itself; sufficient unto the day is the evil thereof (Matthew 6:34). 

The promise of your God cannot fail you; He will guide you and carry you to his kingdom and glory.

Source: James Smith  (with thank to Avis)