zaterdag, maart 9

WAT IS ZONDE VANUIT HEBREEUWS PERSPECTIEF

Door: EITAN BAR (ONE FOR ISRAEL)

Tijdens een goed gesprek met een andere gelovige zei hij: "Ik geloof dat we zover kunnen komen dat we niet langer zondigen."

In de moderne tijd zijn sommige gelovigen gewend geraakt om te denken aan zonde als slechte gewoontes of acties tegen Gods wet. Maar voor mij is het concept van zonde veel diepgaander dan simpelweg iets verkeerds doen. Zonde is iets dat ons ernstig beïnvloedt en dat meer impact op ons heeft dan we denken.


ZONDE VERSUS ZONDE

Bij het zorgvuldig lezen van de bijbel lezen, valt het me op dat er verschillende manieren te zijn waarop de schrijvers de term zonde gebruikten. Zonde kan bijvoorbeeld verwijzen naar acties, maar ook naar een toestand, een staat of een kracht.

Hieronder enkele voorbeelden van verzen die verwijzen naar zonde niet als acties, maar naar een kracht, staat of een toestand:


 • Psalm 51:7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
 • Johannes 1:29 Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!
 • Romeinen 3:9 Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn.
 • Romeinen 5:19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo...
 • Romeinen 6:6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.
 • Romeinen 7:8  Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht.
 • Romeinen 7:14 Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.
 • Romeinen 5:12  Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben

ZONDIGEN (CHET \ CHATA) IN HET HEBREEUWS = MISSEN

In onze Hebreeuwse taal betekent het woord חֶטְא ("zonde") letterlijk "missen". Daardoor begrijpt de Hebreeuwse spreker dat "zondigen" betekent dat we de wil van God "missen".

In tegenstelling tot het Mozaïsche verbond, was het onder het Nieuwe Verbond niet langer genoeg om alleen maar weg te blijven van de zonde (bijvoorbeeld: je naaste niet te kwetsen)! Het omhelsde veel meer dan dat. Zag jij je buurman in nood en je hielp hem niet? Dan had je gezondigd want je had de wil van God gemist.

Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde. (Jakobus 4:17)TERUG NAAR ULTIEME WIL VAN GOD

Voor Israël was het Mozaïsche verbond een beetje als het ontvangen van een soort eerste hulp. De Mozaïsche wet beperkte de misstanden van onze slechte harten, die zo zwaar beïnvloed werden door de heidense beschaving om ons heen. Hoe dan ook, het Nieuwe Verbond legde de lat hoger en bracht de basis/standaard terug naar de dagen van de schepping - naar de ultieme wil van God.

De wil van God missen gaat zo veel dieper dan iemand niet doodslaan. We missen Gods wil op veel meer manieren dan we ons realiseren. We missen Gods wil in onze levensstijl, in onze culturele praktijken, in onze manier van denken, in wat we zeggen, in wat we eten, in wat we kopen. Er zijn eindeloos veel voorbeelden van werkelijkheden, situaties en dingen die we doen, die "de wil van God missen", eenvoudig omdat we in een wereld leven die in een zondige staat verkeert en bijdraagt ​​aan onze ellendige toestand zonder dat we het beseffen.

WAT WE DOEN IS WIE WE ZIJN

Het is onmogelijk om te ontsnappen aan de oneindige valstrik van de zonde. Wat we doen is wie we zijn. De bron van wat uitwendig naar buiten komt, vindt zijn oorsprong in wie we van binnen zijn. Het heeft te maken met het missen van de wil van God.

In zijn boek 'In alle redelijkheid' geeft Dr. Keller deze definitie van zonde:

Zonde is de wanhopige weigering om je diepste identiteit te vinden in de relatie en dienst aan God. Zonde probeert een identiteit te vinden buiten Hem om. ... Volgens de Bijbel is de belangrijkste manier om zonde te definiëren niet alleen het doen van slechte dingen, maar het verheffen van goede dingen tot onze belangrijkste dingen.

Of zoals de 19e-eeuwse Deense theoloog Sören Kierkegaard het mooi en eenvoudig formuleert:

Zonde bouwt je identiteit op iets anders dan God. Source

HET MOERAS VAN DE ZONDE

Onze zondige identiteit is als een moeras. Hoe meer we ons eraan te ontworstelen, hoe dieper we erin wegzakken. We hebben God Zelf nodig. Hij is het die ons uit het moeras haalt en niet wij die eruit proberen te klimmen door Hem vast te grijpen door een proces van minder te zondigen.

Of je bent het ermee eens dat Hij je eruit haalt, of je verwerpt Zijn aanbod om jou op Zijn manier te redden. 

De wereld is verdeeld in twee soorten mensen: degenen die gerechtvaardigd zijn en degenen die dat niet zijn. Er is geen tussenin. Met andere woorden: het zijn niet je zonden die de redding van je weghouden maar het is jouw weloverwogen afwijzing (= ongeloof) van de hulp van de Heiland. Dat houdt je in in het moeras van zonde. Hoe pak je de levenslijn aan? Door eenvoudig af te zien van alles van jezelf en "JA" te zeggen op de redding die God biedt in Messias Yeshua.


RED MIJ

Als het Bijbelse begrip "zonde" niet helder voor je is, faal je in het begrijpen van de fundamentele leer van de verlossing.

Het goede nieuws is dat ik zekerheid heb in Yeshua de Messias. Door Hem en door Zijn redding kan ik 's nachts rustig slapen wetend, dat mijn nieuwe identiteit vast ligt in wat Yeshua deed voor mij aan het kruis!

"HET IS VOLBRACHT." (Johannes 19:30)

=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

donderdag, maart 7

VASTEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Ik lees zoveel over vasten nu de veertigdagentijd is aangebroken, dat ik mezelf afvraag waarom ik  niet mee doe. Waarom ruim ik eigenlijk geen plaats in voor vasten in de voorbereiding op Pasen?

Ik vast best wel eens. Maar alleen in tijd van (persoonlijke) nood of zorg om de kerk, als ondersteuning voor mijn gebed.

IETS TUSSEN JOU EN GOD

Vasten is iets tussen God en jou. Het is heel erg persoonlijks. Laat het niet naar buiten zichtbaar worden. Ga het niet delen op Social Media? Bestudeer in dit verband Mattheus 6:16-18.

Het is niet Jezus' bedoeling om het vasten te verbieden, maar om ervoor te zorgen dat het in het geheim wordt gedaan. In het verborgene. Waarom zou iemand anders dan God moeten weten dat je vast?


De discipelen van Johannes vroegen aan Jezus: "Waarom vasten wij en de farizeeën wel regelmatig, en Uw leerlingen niet?" Jezus antwoordde:

Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Mattheus 9:15 *

FEESTVIEREN

Ik mag in de veertigdagentijd gewoon eten en drinken want mijn Paaslam is voor mij geslacht. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij bidt voor me. Hij heeft belooft dat Hij altijd bij me zal zijn. Hij zal me beslist niet vergeten. "Laten we feestvieren!", zegt Paulus, "niet met oud zuurdeeg. Ook niet met zuurdeeg van slechtheid of boosaardigheid maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid."


ZUIVER LEVEN

In plaats van vasten in de veertigdagentijd heb ik nog wel een ander idee voor mezelf. Wat denk je van zuiver leven voor God... iedere dag opnieuw. Ook na de veertigdagentijd, gewoon het hele jaar door.


Wil je toch graag vasten in de veertigdagentijd? Ik deel graag wat tips.


6 TIPS VOOR VASTEN

 1. Check jouw manier van vasten. Misschien zet je Social Media op een laag pitje. Dat is goed maar heeft niets met Bijbelse vasten te maken. In de Bijbel gaat om echt voedsel. 
 2. Tim Challies zegt: Je kunt 's ochtends vasten, je kunt een dag vasten, je kunt vasten van zonsondergang tot zonsondergang, je kunt een week vasten, of elke week één dag. Vasten moet alleen wel lang genoeg zijn om het lichamelijk te voelen. Om de hongergevoelens te ervaren die je herinneren aan totale afhankelijkheid van God. 
 3. Vasten is onlosmakelijke verbonden met gebed (Mattheüs 6). Vasten dient tot ondersteuning van het gebed voor de dingen die zo zwaar op je hart drukken.
 4. Bestudeer Daniël 9 over zijn manier van vasten en gebed
 5. Onderzoek het vasten en bidden in Lukas 2:37, Handelingen 14:23 en 27:9
 6. Bekijk: Moet een christen vandaag vasten?  Bedankt Cobie, voor het toesturen.

Ik wens je een gezegende veertigdagentijd toe!

-----------------------------------

* Blij met Mattheus 9:15. Niet omdat ik niet hoef te vasten maar vooral omdat Jezus hier impliciet aanspraak maakt op Zijn Godheid want  bruidegom van het Oude Verbond is God Zelf. Dit versterkt mijn geloof in Jezus als mijn Messias. Je weet wel: ik doe de lampen van vroeger aan.

Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid,  zo zal uw God Zich over u verblijden. Jesaja 62:5

Lees meer over de Bruidegom 

maandag, februari 25

ALS DE ZON WEER GAAT SCHIJNEN

Dat ik echt mijn ding! Ik check de tijd, spring op mijn fiets en rijd naar het natuurgebied hier vlakbij om de zonsopkomst te bewonderen.


Ik schreef erover op mijn Instagram:

Een half uurtje de tijd nemen om naar de zonsopkomst kijken. Ik realiseerde me dat er zoveel verzen over licht en zon in de Bijbel staan. Vandaag dacht ik vooral aan deze tekst: licht is gezaaid voor de rechtvaardige. En aan: gezegend wie komt in de Naam van de HEERE. Wij zegenen U vanuit het huis van de HEERE. De HEERE is God. Hij heeft ons Licht gegeven.

Ik herinner me een ander fietsritje in december.

Uit mijn dagboek:

Het was een koude morgen. De zon wierp haar donkerrode stralen over het bevroren landschap. En ik was daar... in the middle of nowhere. Links van me bewogen de rietstengels zachtjes heen en weer. Ik keek ernaar en repeteerde:

Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen. 


Wat voelde ik me intens verdrietig door die tekst. Ik keek nog eens opzij naar het riet en bad tot God:

U die gezegd heeft dat U het geknakte riet niet verbreken zal ...  waarom word ik dan wèl geknakt. Hoor ik niet meer bij U? Heeft U me verlaten? Help me. Doe wat. Herstel mij. Kom alstublieft mijn ongelovigheid te hulp. Hoe kan ik U liefhebben als ik zo aangevochten wordt. Mijn lamp dooft uit!

Ik fietste weer verder. Het zonlicht streek warm over het wit bevroren fietspad voor mijn neus. Naarmate de zon hoger klom aan de hemel werd het lichter en verdwenen de schaduwen. Die week leerde ik deze tekst uit mijn:


Het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden (Spreuken 4:18). 

Mijn pad dan? Helemaal geen licht. Eén en al donkerheid: geloofstwijfel


Knipperend tegen het zonlicht bad ik:

Als Uw Woord waarheid is, vervul dan die belofte Heere. Vervul Uw eigen woord. Verlos me van twijfel. Laat mijn pad als een schijnend licht worden, dat gaandeweg helderder gaat schijnen. Neem mijn ongeloof  alstublieft weg. Bewijs me dat U bent die U bent. Ik geloof. Ik geloof er dwars tegen in. U bent mijn Koning en mijn God.

Ik sloeg af en reed over een hobbelig pad dat me langs de schapen voerde. "Hé schapen!" riep ik, "is dat lekker: bevroren gras? Wie is jullie herder eigenlijk? Horen jullie bij die gindse boerderij?" Een van de schapen draaide zich om en keek naar me. Dat vond ik leuk. Ik stapte af en zette de schapen op de foto.


Dat was het moment dat me iets te binnen schoot wat Jezus zei: "Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend."  Mijn geloofstwijfel verdween als sneeuw voor de zon en kwam die week niet meer terug.

Jezus is mijn Messias. Hij is mijn Heere en mijn God. Hij kent mij en ik ken Hem.


Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn Eén. Johannes 10:27-30

 • Bekijk HIER de andere foto's van dit fietsritje.