9 jan. 2021

DWELL IN THE LIGHT OF YOUR LORD

 

Dwell in the light of your Lord, and let your soul be always ravished with His love. Live up to your privileges, and rejoice with unspeakable joy. C.H. Spurgeon

šŸ‘‰ Source: Are You Satisfied? 

They who walk in the light have fellowship with God.

This is the message which we have heard from Him and declare to you, that God is light and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin” (1 John 1:5-7).

šŸ‘‰ How Do I Walk in the Light?

Let us walk in the light of the Lord! (Isaiah 2:5)

2 jan. 2021

GEEN DEKEN ZO WARM

In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen. Psalm 4:9
Psalm 4
Ik las vanmorgen psalm 4 uit C.H. Spurgeons: De Psalmen Davids. 


EĆ©n citaat vond ik zo mooi. Ik deel het hieronder:

Een gerust geweten is een heerlijk gezelschap. Hoeveel van onze slechte nachten zijn niet te wijten aan ongeruste en verwarde gedachten! Zij, die door het geloof in slaap worden gewiegd, genieten een verkwikkende slaap. Zij slapen gerust. Geen kussen is zo zacht als een belofte, geen dekens zo warm als de verzekerdheid van Christus' liefde  

Soms twijfel ik
Gods liefde is een ongelofelijk mooi genadegeschenk. Soms twijfel ik. Dan denk ik: heeft God mij  lief? Heeft Hij mijn zonden echt wel vergeven? Gisteravond gaf onderstaande tekst uit Paulus brief me houvast en troost. Ik legde mijn hand erop en verwonderde me over Zijn persoonlijk liefde voor mij. 

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. (uit Romeinen 5)

Wapenrusting
Vanmiddag las ik wat blogs en ik kwam ook langs die van Marja. Bij haar las ik een paar dingen over de goede wapenrusting van een christen. Hoe we als gelovigen de vurige pijlen (die ons denken en voelen in brand willen zetten) kunnen uitblussen. Leerzaam om dat te lezen. 

Stukje uit Marja's blog
We kunnen ze (de vurige pijlen van twijfel) uitblussen door het geloof. De geloofszekerheid die ons hardop doet zeggen: "Jezus is de waarheid, God heeft mij lief met een eeuwig durende liefde, Jezus heeft mij volledig vergeven van alle zonde en Zijn Woord houdt eeuwig stand." Durf dat schild omhoog te steken als allerlei leugens en twijfels over God en Zijn Woord jouw kant op komen. Ga er recht tegenin, proclameer de waarheid. Zo strijden we de geestelijke strijd.Verzekerdheid van Christus liefde
Wat Spurgeon schrijft is zo waar: geen kussen is zo zacht als Gods belofte, geen dekens zo warm als de verzekerdheid van Christus' liefde. En vanuit die positie mag je groeien in de vrucht van de Geest, tot glorie van Zijn heerlijke naam. 

šŸŒø Bloei jij voor Hem?  

Let us therefore pillow our heads on the promises of God that He will work out all our problems for us to His glory and honor and to our good. David L. Cooper.

11 dec. 2020

WAAROM LIJDEN GODS DIENSTKNECHTEN ZO VAAK?

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)


TORAH PORTIE VOOR WEEK 9: GENESIS 37-40

וַיֵּשֶׁב

VAYESHEV (EN HIJ VESTIGDE ZICH) 

Waarom lijden Gods uitverkoren dienstknechten zo vaak? De Thora gedeelte van deze week geeft ons twee heel verschillende antwoorden op deze verontrustende vraag. Ons Thora gedeelte concentreert zich op Jacobs favoriete zoon, Jozef, de eerstgeborene van zijn gekozen vrouw, Rachel. Het verhaalt hoe Jozef tot een bevoorrechte positie kwam, zowel door zijn vader als door God, die Jozef profetische dromen geeft over zijn toekomstige leiderschap over de familie.

Verlosser verworpen
Jozef bleef zijn hele leven lang trouw aan God, en we worden er herhaaldelijk aan herinnerd dat de Heer met hem was (Gen 39:2-5, 21, 23). Niettemin is Jozef een uitstekend voorbeeld van onrechtvaardig lijden geworden: nadat hij door zijn eigen broers als slaaf was verkocht, werd hij belasterd en ten onrechte gevangengezet, en vervolgens in de steek gelaten door degenen die hij geholpen had. In Handelingen 7, in zijn proces voor het Sanhedrin, wijst Stefanus Jozef en Mozes aan als twee voorbeelden van door Gods aangewezen verlossers die door hun eigen volk werden verworpen - net als de Messias Yeshua (Handelingen 7:9, 27, 35, 39, 51-52).

God gebruikt lijden ten goede
Uiteindelijk gebruikte God Jozef, en al zijn lijden, om zijn hele familie - en ook het volk van Egypte - te redden van een dodelijke, langdurige hongersnood. Zoals Jozef later zou zeggen: 

Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden. (Gen 50:20; vgl. Gen 45:5-8).

Juda
Maar er is nog een onbezongen held in dit verhaal, een andere "dienaar van de Heer" die een heel andere weg naar glorie had. Juda, de vierde zoon van Lea en Jacob, nam de leidende rol van Ruben (de eerstgeborene) over door Jozef als slaaf te verkopen.

Toen zei Juda tegen zijn broers: Wat hebben wij er voor baat bij, als wij onze broer doden en zijn bloed verbergen? Kom, laten wij hem aan de IsmaĆ«lieten verkopen; laten wij niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. Zijn broers luisterden naar hem.(Gen 37:26-27). 

Terwijl hij met zijn plan hypocriet het bloedvergieten wilde vermijden, vertrouwde Juda in feite zijn eigen broer toe aan een lot dat erger was dan de dood - een kort, bitter leven onder harde slavenarbeid - om "snel geld" te verdienen. 

Gods weg met Juda
Genesis 38 is een verrassende onderbreking in Jozefs verhaal; het beschrijft tot in de details het glibberige afglijden van Juda in morele vergetelheid. Juda's karakter en gedrag staan ​​in schril contrast met dat van Jozef: nadat hij zijn broer heeft verkocht, laat hij bereidwillig de rest van zijn familie in de steek om een ​​leven op te bouwen onder de losbandige KanaƤnieten. Daar ontmoet het lijden ook Juda zelf: zijn eerste twee zonen worden door God gedood vanwege hun slechtheid. 


Zij is rechtvaardiger dan ik
Maar Juda zelf is geen haar niet beter. Hij verwerpt een aloude gewoonte - later verankerd in de Thora (Deut 25:5-10) – hij weigert zijn derde zoon uit te huwelijken aan zijn schoondochter, een weduwe, Tamar, om nageslacht te verwekken. Juda's zelfzuchtige najagen van kortetermijnbelangen vormt opnieuw een bedreiging voor het bestaan ​​van een van de stammen van IsraĆ«l! Ten slotte, na onbewust zijn vermomde schoondochter zwanger te hebben gemaakt, wordt Juda geconfronteerd met zijn eigen goddeloosheid en hypocrisie en wordt hij gedwongen te bekennen: "Zij [deze KanaƤnitische prostituee!] is rechtvaardiger dan ik" (Gen 38:26).

Juda biedt zich aan als borg
Genesis 39 keert terug naar de beproevingen en beproevingen van Jozef. (We zullen Juda pas weer zien als hij voor zijn broer verschijnt - die nu de heer van Egypte is geworden - om brood te bedelen.) Juda heeft zich weer bij zijn broers gevoegd na het incident met Tamar en hij is een veranderd man. Wanneer de behoefte van het gezin opnieuw wanhopig wordt, is het Juda die aanbiedt om borg te staan ​​voor Benjamin, de jongere broer van Jozef, zodat ze naar Egypte zouden kunnen terugkeren om meer voedsel te kopen (Gen 43:8-10). En wanneer Benjamin wordt betrapt met de zilveren beker in zijn graanzak, is het Juda die aanbiedt om zijn plaats als slaaf voor altijd in te nemen van de "heer van Egypte", zodat de jonge man kan terugkeren naar zijn beroofde vader (Gen 44:18-34). Lijden heeft Juda veranderd, waardoor hij de goddeloosheid kon erkennen die hij tegen Jozef en zijn vader, Jacob, heeft gepleegd.

God gebruikt lijden voor Zijn goede doel
Door Jozefs verhaal leren we dat God onrechtvaardig lijden gebruikt om zijn uitverkoren dienstknechten voor te bereiden en te positioneren om Zijn goede doelen en hun verheven bestemming te vervullen. Maar God gebruikt lijden ook om de goddelozen te confronteren en te transformeren, zodat zij gewillige dienaren kunnen worden in Zijn verlossingsplan.

1 Petrus 4:15-16 daagt ons uit om te lijden als een christen

Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Origineel: VAYESHEV (AND HE SETTLED) Genesis 37-40
Vertaald door: Aritha Vermeulen
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israƫlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israƫl tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israƫl. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

5 dec. 2020

ONTMOETTE JACOB DE MESSIAS?

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)


TORAH PORTIE VOOR WEEK 8: GENESIS 32: 4 - 36:43

וַיִּשְׁלַח

VAYISHLACH (EN HIJ STUURDE)

Hoe zou jij reageren als ik je vertelde dat je op het punt staat een persoonlijke ontmoeting met God te hebben? Wat zou  het winnen in je hart: schrik, ongeloof, opwinding? Wat het ook moge zijn, vandaag staan ​​we in onze tekst op het punt om over zo'n ontmoeting te lezen.

Cruciaal keerpunt
In de Thoragedeelte van deze week ontmoeten we Jacob op een cruciaal keerpunt in zijn leven. Twintig jaar zijn verstreken sinds het begin van ons laatste wekelijkse leesgedeelte waar we Jacob ontmoetten die bij Ezau wegvluchtte uit angst voor zijn leven, nadat hij hem zowel zijn geboorterecht als de zegen van zijn vader had ontnomen. Het zijn geen gemakkelijke jaren geweest voor Jacob, maar er gaat iets veranderen. Dit is voor ons allemaal een geweldige les en aanmoediging.

Vanuit gebrokenheid tot God
Maar er is een probleem: Jacob moet nu ook de fouten en wandaden uit zijn verleden onder ogen zien en hij zal  oog in oog komen te staan ​​met zijn broer Ezau. Net als Jacob hebben ook wij momenten in het leven waarop we onze fouten uit het verleden onder ogen moeten zien! In deze wanhopige momenten bidt Jacob vanuit zijn gebrokenheid tot God. In Genesis 32:9-11 lezen we:

Verder zei Jakob: God van mijn vader Abraham, en God van mijn vader Izak, HEERE, Die tegen mij gezegd heeft: Keer terug naar uw land en uw familiekring, en Ik zal u weldoen – ik ben te onbeduidend voor al de blijken van goedertierenheid en al de trouw die U Uw dienaar bewezen hebt. Immers, slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier overgestoken en nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid! Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Ezau; want ik ben bevreesd voor hem; anders zal hij komen en mij en de moeders samen met hun kinderen neerslaan!

Jacob is nu klaar om Messias Yeshua van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten terwijl hij met zijn eigen mond bekent: "Ik ben te onbeduidend" Een paar verzen later (Gen 32:24-31) lezen we:

Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de Man zag dat Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem worstelde. En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob. Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israƫl, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen. Jakob vroeg daarop: Vertel mij toch Uw Naam. En Hij zei: Waarom vraagt u naar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar. En Jakob gaf die plaats de naam Pniƫl. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op, toen hij door Pniƫl gegaan was; hij ging echter mank aan zijn heup.


Jacob komt uit zijn ontmoeting met Messias Yeshua als een veranderde man met een nieuwe naam, en hinkend. Na jaren van strijd met de mens en God in zijn vlees, geeft Jakob zich eindelijk over en is hij klaar om Israƫl te worden, de vader van de Joodse natie. Om de volheid van Gods zegen te ervaren zoals opgetekend in Genesis 35:11-12:

Verder zei God tegen hem: Ik ben God, de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan; koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Dit land, dat Ik Abraham en Izak gegeven heb, dat zal Ik aan u geven; en aan uw nageslacht na u zal Ik dit land geven.

Juist daar!
Is dat bij ons ook niet zo,  dat als we belijden dat we ons onwaardig voelen, Messias Yeshua ons juist daar ontmoet, ons aanraakt in Zijn liefde en ons wil veranderen? 

Zelfs in onze zwakheid
Wat een krachtige les en een geweldige aanmoediging voor ons vandaag. Voel je je verslagen of ben je bang en wanhopig? Messias Yeshua is degene die door God de Vader gestuurd is als de ultieme Koning en afstammeling van Jacob om in onze te helpen en ons aan te raken. Zelfs in onze zwakheid - in de tekst beschreven als hinkend - kan God grote en machtige dingen doen.


Origineel: VAYISHLACH (EN HIJ STUURDE) Genesis 32:4 - 36:43
Vertaald door: Aritha Vermeulen
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israƫlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israƫl tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israƫl. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

28 nov. 2020

WIE IS JACOBS LADDER?

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)


TORAH PORTIE VOOR WEEK 7: GENESIS 28:10 - 32:3

וַיֵּצֵא

VAYETZE (EN HIJ GING HEEN)

Het prachtige Thoragedeelte dat voor ons ligt, beschrijft Jakobs reis van geloof met God en Gods trouw aan Zijn beloften en het verbond met Abraham. Het beeldt ook een wonderbaarlijke en profetische visie uit die ons duidelijk naar de Messias verwijst. We zullen ons concentreren op Jacobs eerste droom, waarnaar vaak wordt verwezen als Jacobs ladder, of trap naar de hemel - de oorspronkelijke. Laten we Genesis 28:12-17 lezen:

Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag. En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dĆ­t land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb! Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: De HEERE is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij: Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel.

Parallellen Jacob en Abraham
We zien betekenisvolle en opvallende parallellen tussen de geloofsreis van Jacob en die van zijn grootvader Abraham. Eerst verlieten beiden het huis van hun vader. Ten tweede maakten beiden hun eerste stop in Bethel, waar God tot hen sprak. Ten derde beloofde God de Abrahamitische zegeningen aan beide in Bethel.

Betrouwbaar
Gods bevestiging van het Abrahamitische verbond met Jacob is een grote bemoediging voor ons - God meent, God doet wat Hij zegt. Net als Jacob dienen we een getrouwe God die we met ons leven kunnen vertrouwen; we kunnen ons vasthouden aan Zijn beloftes! Prijs God!

Betekenis ladder
Er worden veel interessante interpretaties aangedragen voor de profetische betekenis van de ladder. Het vroege Joodse denken was ervan doordrongen dat de ladder een vorm van communicatie was tussen Gods Sjechina en de mensheid. De meeste oude Joodse commentaren denken dat de ladder de tabernakel of de tempel vertegenwoordigde, die door de offers en het priesterschap de gevallen mensen met de heilige God verbond.


Jezus en Natanaƫl
Interessant is dat in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, een "ware IsraĆ«liet" (NathanaĆ«l) komt om de Messias te zien. Als reactie op NathanaĆ«ls oprechte zoektocht zei Yeshua in Johannes 1:52 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.


Yeshua's woorden hebben hier een duidelijk verband met de ladder van Jacob. Yeshua's reactie bevestigt hier dat het algemene Joodse begrip van Jacobs ladder inderdaad het symbool is van een verbinding tussen hemel en aarde. Maar het verwijst niet alleen naar de tabernakel of tempel. Nee. Yeshua zegt dat het naar Hemzelf wijst! Hij is de ladder, de verbinding, het ontmoetingspunt tussen de Heilige God en gevallen mensen. De Messias is Degene die uit de hemel neerdaalde, mens werd en Zichzelf opofferde voor onze zonden; en Hij is degene die ook opstond uit de dood en nu aan de rechterhand van de Vader zit als onze Hogepriester. Opgeklommen naar de hemel!

Yeshua vervulling van ladder
Yeshua is de vervulling van Jacobs ladder. Inderdaad, Hij is het hart en de betekenis van de hele Thora. Daarom zei hij: 

Als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?Origineel: Vayetzei (Genesis 28:10-32:3)
Vertaald door: Aritha Vermeulen
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israƫlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israƫl tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israƫl. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

21 nov. 2020

VERWIJST JACOBS GESTOLEN ZEGEN NAAR DE MESSIAS?

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)


TORAH PORTIE VOOR WEEK 6: GENESIS 25:19 - 28:9

×Ŗּוֹלְדֹ×Ŗ

TOLEDOT (GENERATIES)


Aan het einde van de vorige Thoragedeelte gaf Abraham alles wat hij had aan Isaak (Gen 25:5) en stierf (Gen 25:8). Om alle onzekerheden met betrekking tot de identiteit van Abrahams fysieke en geestelijke opvolger weg te nemen, zegt de tekst:

Het gebeurde na de dood van Abraham dat God Izak, zijn zoon, zegende. (Gen 25:11).

Geneologie van Izak
Zoals het geval is in de eerdere genealogieƫn in Genesis, wordt eerst de genealogie van de niet-gekozen zoon gegeven, gevolgd door de genealogie van de gekozen zoon. Dat is de reden dat de genealogie van Ismaƫl in Genesis 25: 12-18 onmiddellijk gevolgd wordt door de genealogie van Izak in vers 19, waar het Thora gedeelte van deze week begint.

Leven uit dood
Het is belangrijk om op te merken dat Rebekka, de vrouw van Isaac, net als Sara onvruchtbaar is (Genesis 25:21). IsraĆ«ls geboorte als een natie uit onvruchtbare baarmoeders geeft een sterke theologische boodschap af en dat is deze: IsraĆ«ls verhaal is het verhaal van Gods vermogen om hoop te brengen uit wanhoop, licht uit duisternis, leven uit dood. Het zou geen verrassing moeten zijn voor degenen die de heilige geschiedenis van IsraĆ«l zorgvuldig onderzoeken, dat de beloofde Messias van IsraĆ«l geboren zou worden uit een maagd (Jesaja 7:14). 


Izak bidt tot de HEERE voor zijn onvruchtbare vrouw en Rebekka wordt zwanger van een tweeling. Volgens Genesis 25:22 schoppen en duwen de jongens elkaar in de baarmoeder van Rebekka. Wanneer Rebekka de Heere om antwoorden vraagt, zegt Hij haar ronduit:

Er zijn twee volken in uw schoot,en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. (Gen 25:23). 

Strijd tussen slangzaad en zaad van de vrouw
Dit is niet zomaar een soort van familievete. Deze strijd is eerder de duidelijke ontvouwing van de voortdurende strijd tussen het slangenzaad en het zaad van de vrouw in Genesis 3:15, en het anticipeert op een tijd waarin de jongere (Jacob en zijn kinderen) de beloften van Abraham zal erven.

Het eerstgeboorterecht
Bovendien is het belangrijk om te beseffen dat de profetie van Genesis 3:15 zijn theologische schaduw werpt over het hele Thoragedeelte van deze week. Gezien Gods beloften aan Rebekka, verbaast het ons niet dat Jacob het eerstgeboorterecht krijgt als Ezau het inruilt voor een kom linzensoep (Gen 25:34). En hoewel de Thora niet leert dat het doel de middelen heiligt, maakt Jacobs misleiding van Izak in hoofdstuk 27 hem tot de ontvanger van een ​​van de belangrijkste zegeningen in de hele Schrift. IzaƤk zei tegen Jakob:

Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt, en gezegend wie jou zegent!(Gen 27:29). 

 


Vervulling in Messiaanse koning
Let er op dat de beloften van deze passage verder reiken dan het leven van Jacob zelf dat we in Genesis vinden. Nergens in de Thora vinden we naties die zich voor Jacob neerbuigen. En het is Jacob, in plaats van Ezau, die zijn broer "heer" noemt (Gen 33:8). Nogmaals, deze passage vindt zijn oorsprong in Genesis 3:15, en zijn volheid komt alleen in de Messiaanse Koning, Jakobs grootste afstammeling tot vervulling. Verschillende Messiaanse profetieĆ«n beschrijven de heerschappij van de Messias over IsraĆ«l en de naties op een manier die de zegen van Isaac aan Jacob weerspiegelt; twee hiervan zijn het vermelden waard. 

In Genesis 49:8, 10 lezen we,

Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Je hand zal rusten op de nek van je vijanden; voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.

De tweede profetie is te vinden in Psalm 72, een psalm die niet alleen de heerschappij van de Messias beschrijft met behulp van verschillende sleutelwoorden uit de zegen van Izak, maar ook nog eens verwijst naar de nederlaag van de slang in Genesis 3. 

In Psalm 72: 9 lezen we:

De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken, Zijn vijanden zullen het stof oplikken, een duidelijke toespeling op Genesis 3:14; en in vers 11 staat: Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, alle heidenvolken zullen Hem dienen.

Kom Heer Yeshua
Wauw! Mijn hoop is dat de volheid van deze beloften aan Jacob binnen afzienbare tijd vervuld zal worden. Ja, kom, Heer Yeshua!Origineel: Toledot (GENERATIONS) GENESIS 25:19 – 28:9
Vertaald door: Aritha Vermeulen
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israƫlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israƫl tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israƫl. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

14 nov. 2020

HOE ZEGENDE ABRAHAMS GELOOF TOEKOMENDE GENERATIES?

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)


TORAH-GEDEELTE VOOR WEEK 5: GENESIS 23: 1 - 25:18

חַיֵּי שָׂ×Øָה

CHAYEI SARAH (Leven van Sara)


In het Thora-gedeelte van deze week komt het verhaal van Abraham ten einde. Van zijn oproep in Ur van de Chaldeeƫn tot zijn reis naar Egypte en zijn interacties met Melchizedek, Lot, Abimelech en anderen, het is een behoorlijke reis geweest. Gaandeweg gaf God beloften aan Abraham en zijn nakomelingen, waaronder het land, een speciaal volk en een zegen voor de hele wereld. Nu, aan het einde van Abrahams leven, is het toneel klaar voor een overgang, terwijl God de volgende generatie voorbereidt om de beloften te ontvangen. Er zijn twee belangrijke gebeurtenissen in het leesgedeelte van deze week.

Sara's dood
Eerst lezen we over Sara's dood op 127-jarige leeftijd. (Het is interessant op te merken dat dit de enige keer in de hele Bijbel is dat de leeftijd van een vrouw Ć¼berhaupt wordt genoemd.) Sarah was een bijzonder persoon. Hoewel ze ooit lachte om Gods plan, werd ze toch op belangrijke manieren door God gebruikt. Gelukkig werkt God graag met imperfecte individuen. Sara werd de matriarch van het Joodse volk en Abraham wilde haar eren met een gepaste begrafenis. Ze waren in Kiriath Arba dat, zoals de tekst zegt, ook bekend stond als Hebron. Hier zocht Abraham naar een begraafplaats voor Sarah. 


Begrafenis van Sara
Abraham ging naar de inwoners van het land, de Hethieten, en vroeg om wat grond te kopen voor de begrafenis. De Hethieten waren het er meteen mee eens en boden zelfs aan om hem gratis een graf te geven. Abraham vroeg toen of hij Efron, de zoon van Zohar, kon ontmoeten, die een bepaalde grot had die Abraham graag wilde overnemen. Bij een ontmoeting bood Ephron hem dit stukje land ook gratis aan. Maar Abraham gaf er de voorkeur aan om de volle prijs te betalen en gaf hem er vierhonderd sjekel zilver voor. We lezen in Genesis 23:19-20 

Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Machpela, tegenover Mamre – het tegenwoordige Hebron – in het land KanaƤn. Zo ging de akker met de grot die daarop gelegen is als een eigen graf over van de Hethieten op Abraham.

Izak en Rebecca
De tweede belangrijke gebeurtenis in het Thora gedeelte van deze week is het beroemde verhaal van IzaƤk en Rebekka. Abraham droeg zijn dienaar op om een ​​vrouw voor Izak te zoeken, maar niet onder de KanaƤnieten. Daarom ging de knecht terug naar MesopotamiĆ«, naar de stad Nahor en vond - door de voorzienigheid van de Heere - Rebekka. Ze keerde terug met de bediende om IzaƤk te ontmoeten, en hij nam haar tot zijn vrouw. 


Abraham sterft
Het leven van Abraham loopt nu ten einde. Sarah is begraven en Isaac is als de volgende generatie klaar om de lijn voort te zetten die Gods beloften zal nakomen. Abraham sterft. De begrafenis van Abraham staat opgetekend in Genesis 25: 9-11a, 

Izak en IsmaĆ«l, zijn zonen, begroeven hem in de grot van Machpela, die tegenover Mamre ligt, op de akker van Efron, de zoon van Zohar, de Hethiet, op het land dat Abraham van de Hethieten gekocht had. Daar werd Abraham begraven, en zijn vrouw Sara. Het gebeurde na de dood van Abraham dat God Izak, zijn zoon, zegende. En Izak ging bij de put Lachai-RoĆÆ wonen.

Daad van geloof

De oorspronkelijke aankoop van deze grot was een daad van geloof van de kant van Abraham, aangezien het een stuk van het land was dat God voor hem en zijn nakomelingen had beloofd. In Genesis 50:13 zien we dat IzaƤk en Rebekka, samen met Jacob en Lea, daar ook begraven liggen. Dit betekent dat alle patriarchen en hun vrouwen (met uitzondering van Rachel) op deze plek te ruste werden gelegd. Jaren later zouden de kinderen van IsraĆ«l het land volledig in hun bezit krijgen, precies zoals God had beloofd. Abrahams geloof in de toekomstige beloften van God stelde hem in staat gehoorzaam te leven, ook al was de vervulling ver weg. 

Door Yeshua
Dit zou een les moeten zijn voor ons allemaal. Door Yeshua - de ultieme afstammeling van Abraham, Isaac en Jacob - mogen we ons verheugen in de toekomstige beloften die God ons heeft gegeven.

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw ... Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven. (HebreeĆ«n 10)Origineel: Life of Sarah GENESIS 23:1 – 25:18
Vertaald door: Aritha Vermeulen
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israƫlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israƫl tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israƫl. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.