30 okt. 2020

WAT IS ISRAELS ROEPING?

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)


Thoragedeelte voor week 3: Genesis 12:1 - 17:27

לֶךְ-לְךָ 

Lech Lecha (Ga zelf voort!) 

Het Thora gedeelte dat voor ons ligt, is van het grootste belang - het verduidelijkt het doel en de roeping van Israël, een onderwerp van epische betekenis voor het begrijpen van Gods plan voor de hele mensheid, voor alle eeuwigheid. We zullen kijken naar de eerste vier verzen van Genesis 12 die Gods oproep aan Abram beschrijven. Maar eerst, om Genesis 12 te waarderen, moeten we de loop van toestand van de mens in Genesis 1-11 als achtergrond volgen.
 
Spirituele conditie 
De Schrift begint in Genesis 1-2, waar we de geestelijke conditie van de mens zien zoals het hoort te zijn. Adam en Eva hebben een perfecte gemeenschap met God, elkaar en de schepping. In Genesis 3 komt de zonde binnen en wordt de geestelijke conditie van de mens verdorven; de resultaten zijn scheiding van God, worstelingen in menselijke relaties en de noodzaak om te zwoegen om te overleven. In de volgende hoofdstukken wordt het erger! Genesis 4 vertelt over de eerste moord; Genesis 6-9 over de zondvloed. De menselijke conditie wordt zo corrupt dat God de vloed stuurt om de mensheid te vernietigen, en slechts acht overleven deze ramp - de rechtvaardige Noach en zijn familie. We zouden verwachten dat het daarna beter zou worden, maar gaat van kwaad tot erger.

Een naam voor onszelf
De negatieve anticlimax is te vinden in Genesis 11, waar alle volkeren van de aarde samenkomen voor een onheilig doel: 'Toen zeiden ze: En zij zeiden: Kom, laten wij voor onszelf een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor onszelf een naam maken! 


Gods grijpt in
De mensen in Babel drukken uit wat zoveel mensen sindsdien hebben gezegd: 'We willen geen verantwoording afleggen aan onze Schepper. Wij willen zelf alle eer krijgen.' God reageert hierop door rechtstreeks in te grijpen in de menselijke geschiedenis. Hij verwart hun taal zodat ze elkaar niet meer begrijpen. 

God schept Zijn natie
Merk op dat tot nu toe alle volkeren van de aarde dezelfde taal spreken. Met nieuwe talen komen nieuwe barrières tussen mensen - aparte talen creëren aparte bevolkingsgroepen en aparte naties! Zo komt het dat aan het einde van Genesis 11 de menselijke conditie erger is dan ooit - gescheiden van God, gescheiden van de schepping en gescheiden in groepen mensen. Voor het eerst sinds de schepping zijn er naties. Op dit punt lijkt Gods plan voor de redding van de mensheid onbereikbaar. Maar God is de God van het onmogelijke, en in deze nieuwe realiteit van afzonderlijke naties schept God Zijn natie - om hoop te brengen aan alle andere naties. Dat is de context waarin God Abram roept en Israël schept.

De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. (Gen 12: 1-3)

Uitverkoren vat
Tegen de menselijke logica in kiest God een 75-jarige man met een onvruchtbare vrouw en een vader die de afgoden dient, als Zijn uitverkoren vat. Zoals bij ons allemaal het geval is, kiest God een onwaardige vat voor Zijn doeleinden. 


Ga uit!
God verschijnt aan Abram en zegt hem alles wat hij heeft achter te laten en Hem te volgen. Waarheen? God specificeert dit punt niet, Hij zegt alleen "naar het land dat Ik je zal wijzen". God geeft Abram drie fundamentele beloften. 

 1. Hij belooft zaad, nakomelingen: "Ik zal van je een groot volk maken" - de kinderloze Abram zal een vader worden van een grote familie, en inderdaad van een veelvoud aan naties.
 2. Hij belooft een land, "het land dat Ik je zal tonen". 
 3. Hij belooft zegen; dit belangrijkste punt van Gods belofte heeft twee aspecten. Ten eerste, goddelijke bescherming: "Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken" - deze belofte is de enige reden waarom het Joodse volk vandaag de dag bestaat. Ten tweede, zegeningen voor alle naties: "in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden." 

Kennis en zegen door Israël
Dit is de essentie van Gods roeping van Abraham, en door hem, de natie Israël: om de kennis en zegen van God aan de hele mensheid te brengen. Door Israël ontving de wereld de Heilige Schrift - het geschreven woord van God - en uiteindelijk de Messias Yeshua - het levende woord van God, die, gekleed in vlees en bloed, de wet vervulde zodat iedere persoon die in Hem gelooft, vrijmoedig tot God kan komen,  gereinigd van zonde! (Hebreeën 19:10)


Origineel: Lech Lecha (Go forth, yourself!)
Vertaald door: Aritha Vermeulen
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

24 okt. 2020

IS ER NOG HOOP IN GODS OORDEEL?

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)Thoragedeelte voor week 2: Genesis 6:9 - 11:32

נֹחַ

Noach (Noah / rust)

Het leesgedeelte van deze week brengt ons oog in oog met de ernst van de zonde en het effect ervan op de mensheid, en tegelijkertijd met de Messiaanse hoop. Hier zien we dat God tussenbeide komt bij de mensheid en een uitverkoren overblijfsel doet opstaan ​​door wie Hij de wereld zal redden. 

Hele wereld besmet
Dit gedeelte van de Thora herinnert ons eraan dat we zonde nooit lichtvaardig moeten opvatten. Het herinnert ons er ook aan hoe de zonde van Adam en Eva de corruptie met zich meebracht die de hele wereld besmet. In Genesis 6:5-7 lezen we: 
En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.

Intense pijn over verdorvenheid
We kunnen de intense pijn die voelbaar is in deze woorden over Zijn eigen schepping, nooit helemaal begrijpen. In feite is dit niet de enige keer in de Bijbel dat God te maken heeft met een door en door verdorven generatie en van plan is die uit te wissen. In het verslag van Israëls geboorte als natie bij de berg Sinaï zien we dat het volk van Israël zondigt en het gouden kalf aanbidt. In Exodus 32: 9-10 lezen we: 

Ook zei de HEERE tegen Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een halsstarrig volk. Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en Ik hen vernietig. Dan zal Ik ú tot een groot volk maken.

Onze eigen positie
Als we eerlijk zijn tegen onszelf, moeten we toegeven dat deze verzen over Israël ook onze eigen benarde positie beschrijven. Deze straf voor Israëls zonde zou ook de onze moeten zijn. Maar prijs God voor wat er in Genesis 6:8 staat: 

                   Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.

Uitverkoren overblijfsel
Vanaf dit punt zien we hoe God in Zijn genade en redding teweegbrengt door een uitverkoren overblijfsel en hoe Hij daarin hoop geeft voor de toekomst van de mensheid. In Genesis 6:13-14 openbaart God aan Noach het toekomstige oordeel en beveelt hem om een ​​ark te bouwen. Later in hetzelfde hoofdstuk (vers 18), sluit God een verbond met Noach en zijn gezin en verzekert hen van hun toekomstige veiligheid. 

Regenboog symbool van Gods belofte
In de rest van dit gedeelte van de Thora zien we God aan het werk om de dieren veilig naar de ark te brengen, de deur te sluiten, de regen te laten neerstromen en uiteindelijk, na de 150 dagen van het oordeel, Noach en zijn familie uit de ark te brengen om de aarde opnieuw te bevolken. Terwijl Noach een lofoffer aan God aanbiedt voor zijn redding, zien we dat de geur van dit offer God welgevallig is. God belooft de aarde nooit meer door overstromingen te vernietigen, en zorgt voor de regenboog als een symbool van deze belofte. 


Groter offer
Het lijdt geen twijfel dat deze acht zielen die door water zijn gered (zoals beschreven in 1 Petrus 3:20) een symbool zijn van het leven dat uit de dood voortkomt en een schaduw van een groter offer, vele generaties later, dat God welgevallig zou zijn. Zoals geschreven in Jesaja 53:10-11

Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

Laten we aanbidden
Wat een hoop vinden we vandaag in Degene die verbrijzeld werd vanwege onze zonde en geslagen verdrukt vanwege onze ongerechtigheden! Moge God ons helpen Yeshua's waarschuwingen in acht te nemen dat onze dagen net als de "dagen van Noach" zijn, toen de mensheid in zonde leefde en de waarschuwingen van het komende oordeel negeerde. (Zie Mattheüs 24: 37-39.) Laten we onze Messias aanbidden en elke dag leven met Zijn offer als onze focus en kompas.


Origineel: Noach (Noah / Rest)
Vertaald door: Aritha Vermeulen
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

20 okt. 2020

VERWIJST GENESIS 1 tot 3 NAAR MESSIAANSE HOOP?

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)


Torah gedeelte voor week 1: Genesis 1:1 - 6:8

בְּרֵאשִׁית

Bereshit (in het begin)

Vandaag kijken we naar het allereerste gedeelte van de Thora, "In het begin". De eerste hoofdstukken introduceren niet alleen de belangrijkste thema's van de Thora: land, zaad en zegen - ze leggen ook de basis voor de toekomstige Messiaanse hoop.

Laten we Genesis 1:28 eens bekijken:

En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

Contouren Abrahamitisch verbond zichtbaar

Het is essentieel om op te merken dat dit vers al vooruitloopt op alle hoofdthema's van het Abrahamitische verbond.

 1. De tekst vertelt ons dat God Adam en Eva zegent. Vanaf het begin zien we Gods bedoeling om de mensheid te zegenen - en dat was ook Gods doel waarom Hij Abraham koos: om hem, zijn nakomelingen en alle families van de wereld door hem te zegenen.
 2. We zien we dat God Adam en Eva gebiedt vruchtbaar te zijn, zich te vermenigvuldigen en de aarde te vullen. Dit scheppingsbevel wordt later omgezet in een belofte aan Abraham: "Je zaad zal zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel!" (Zie Gen 15:5-7 en Gen 22:17)
 3. Let ten slotte op Gods gebod om de aarde te onderhouden, of, in het Hebreeuws, 'het land te veroveren'. Dit scheppingsmandaat loopt duidelijk vooruit op Gods geschenk van het 'beloofde land'  aan Israël en hun noodzaak om het te veroveren (te overwinnen en er controle over te hebben).

Glimpjes van Israëls toekomst
In hoofdstuk 2 zien we opnieuw profetische glimpjes van Israëls toekomst. Nadat God Adam geschapen had, maakt hij een heel speciale tuin voor hem aan en bracht hem vervolgens naar de tuin. We lezen: 

Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. (Gen 2:7-8).

Opnieuw worden we eraan herinnerd dat, net als Adam, Israël eerst werd gevormd en vervolgens naar de speciale plaats werd gebracht die God had voorbereid. Vervolgens gebiedt God Adam om niet te eten van "de boom van de kennis van goed en kwaad", anders zal hij sterven (Gen 2:17). 

Net als Adam kreeg Israël ook geboden die de dood tot gevolg zouden hebben als ze niet gehoorzaamden.

Parallellen tussen Adam en Israël
Als we verder gaan met hoofdstuk 3, zien we de slang, Satan, wachtend in de zeer speciale plaats die voor Adam en Eva is voorbereid. We weten uit hoofdstuk 1 dat Adam en Eva de aarde moesten onderwerpen. Ook de slang viel onder hun verantwoording. In plaats van heerschappij over de slang te hebben, viel het paar ten prooi aan het bedrog van de slang en werd het land uitgeworpen. In wezen stierf het eerste paar in ballingschap vanwege hun ongehoorzaamheid. Evenzo moest Israël de inwoners van Kanaän veroveren. In plaats daarvan vielen ze ten prooi aan de Kanaänitische verleidingen, gehoorzaamden ze de wet niet en werden ze uit het "beloofde land" verbannen.

Waarom al deze parallellen tussen Adam en Israël?
Ze zijn er om ons naar de Messias te wijzen. Hoe?

 1. Mozes heeft profetisch door de voorafschaduwing van Israëls ongehoorzaamheid en ballingschap, theologische de basis voor verlossing gelegd, los van de wet.
 2. Gezien de profetische zekerheid van Israëls ongehoorzaamheid, dwingt de inleiding van de Torah ons om te vragen: "Als onze hoop niet ligt in het onderhouden van de geboden, waar ligt al onze hoop dan in?"

Profetie komst Messias
Waarom die parallellen? Moses is blij dat je het vraagt! Zoals God het oordeel uitsprak tegen de slang, de vrouw en de man, profeteert hij de komst van Degene die de slang zal verslaan: 

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. (Gen 3:15). 

Overwinning vezekerd
Overwinning op Satan is verzekerd, evenals de erfenis van de scheppingszegeningen - niet vanwege ons vermogen om de wet te houden, maar vanwege Gods belofte om de Messias te zenden.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

16 okt. 2020

WAAG HET MET CHRISTUS

Uit mijn dagboek 
16 september 

Als je gaat bidden en alles wordt je uit handen geslagen. Dat overkwam me gisteren. Ik had Jesaja 61 gelezen en wilde het gebruiken in mijn gebed omdat ik het mooi vond maar terwijl ik begon werd ik overmand door twijfels. 

Twijfels zoals: Is Jezus wel de Messias. Is Hij God? Straks vertrouw je op Iemand die Zichzelf een te grote plaats gegeven heeft. Etc.


Ik stopte niet met bidden maar bracht mijn ongelovigheid en twijfels bij de Heere Jezus, precies zoals ik het eerder van de week ergens las in een boek: 

Val neer aan Jezus voeten en vertel Hem heel de waarheid, ook de zwarte delen ervan. Waag het met Christus. Ruth Bryan

Van down naar blij (en zo dankbaar)
Down kroop ik in bed. God zij dank duurde dat down zijn niet zo lang want opeens herinnerde ik me een tekst uit de Bijbel en hoe langer ik er over nadacht hoe blijer ik werd. Het Woord overwon. Het was alsof iemand de lamp weer aangedaan had. Al mijn twijfels waren verdwenen.

Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede! Lukas 8:48 

Jezus God? Jawel! Messias? Ja, echt wel. Hij is Lam van God dat de zonden wegdraagt en ik houd zielsveel van Hem. 


Nog een keer uit mijn dagboek
17 september

Vandaag las ik een paar mooie stukjes en die schrijf ik op om ze niet te vergeten:

Citaat C. H. Spurgeon
De bemoedigende woorden, die de Heiland sprak, zei Hij niet terwijl zij tot Hem kwam. Toen haar hart bijna bezweek troostte Hij haar door te zeggen: “Wees welgemoed, Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede!”

Citaat Jacob van Bruggen
 1. Jezus laatste woorden tot de genezen vrouw, worden ogenblikkelijk gevolgd door woorden tot Jaïrus. Bijna gelijktijdig horen de mensen om Hem heen 2 uitspraken: Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.
 2. Wees niet bevreesd, geloof alleen. 
Genoeg!
De Joden, die eerst de kracht van het geloof zagen bij de vrouw, werden samen met Jaïrus ogenblikkelijk zélf tot het geloof in de Messias geroepen. Dit geloof is niet alleen genoeg voor het leven (de vrouw kreeg haar leven terug) maar het is ook genoeg bij het sterven

〰〰〰〰

Oktober 2020
Wie Jezus heeft, die heeft genoeg!
Wat een voorrecht, om van Hem te zijn!
Eeuwig dankbaar!Mijn gedachten vandaag:
Terwijl ik dit overtyp uit mijn dagboek word ik opnieuw verzekerd van Zijn liefde en trouw naar mij toe. Deze God is mijn God, eeuwig en altijd; Híj zal ons leiden tot de dood toe. het is fijn om dat te weten in een spannende tijd, dat er zoveel mensen ziek zijn om ons heen.

God is groter
Wanneer je twijfelt, weet dan dat je daarin niet alleen bent. Ik was er ook. Maar God is groter! 

Val neer aan Jezus voeten en vertel Hem heel de waarheid, ook de zwarte delen ervan. Waag het met Christus!  

〰〰〰〰

Aangehaalde boeken
De vreugde van mijn hart (meditaties van vrouwen die ons zijn voorgegaan), Donna Kelderman
Wees welgemoed, C.H. Spurgeon (artikel)
✔ Commentaar N.T, Het Evangelie voor Israël, Jacob van Bruggen

13 okt. 2020

ROLL IT ALL UPON ME

It is by an act of simple, prayerful faith we transfer our cares and anxieties, our sorrows and needs, to the Lord.

Jesus invites you to come and lean upon Him, and to lean with all your might upon that arm that balances the universe, and upon that bosom that bled for you upon the soldier's spear!

But you doubtingly ask: 'Is the Lord able to do this thing for me?' And thus, while you are debating a matter about which there is not the shadow of a shade of doubt, the burden is crushing your gentle spirit to the dust. And all the while, Jesus stands at your side and lovingly says: 'Cast your burden upon Me and I will sustain you.

I am God Almighty. I bore the load of your sin and condemnation up the steep of Calvary, and the same power of omnipotence, and the same strength of love that bore it all for you then, is prepared to bear your need and sorrow now. Roll it all upon Me!


Because Jesus is the Almighty God, His people have an Almighty Burden-Bearer. We are a burdened people. Every believer carries a burden peculiar to himself.

What is your burden, O believer?

 • Is it indwelling sin?
 • Is it some natural infirmity of the flesh?
 • Is it a constitutional weakness
 • Is it some domestic trial?
 • Is it a personal or relative trial?
 • Is it the loss of property?
 • Is it the decay of health?
 • Is it soul anxiety?
 • Is it mental despondency?

Come, oppressed and burdened believer, ready to give up all and sink! Behold Jesus, the Almighty God, omnipotent to transfer your burden to Himself, and give you rest!


It is well that you are sensible of the pressure - that you feel your weakness and insufficiency - and that you are brought to the end of all your own power.

Now turn to your Almighty Friend, who is the Creator of the ends of the earth - the everlasting God, who does not faint, neither is weary.

📕 from Christ's Sympathy to Weary Pilgrims, by Octavius Winslow (via Avis)

3 okt. 2020

IN CHRIST ALONE


My friend Avis is very ill. 

She shared God's Word every single day on Facebook and she allowed me to use it on my blog.


Marvin, her husband wrote:  

I often sit at the piano different times and enjoy "worshiping" by playing many hymns and gospel songs. Most times I just play, but last night I decided to sing along so Avis could hear the words and she wanted me to continue-- so for about an hour, we "worshiped" together as I "serenaded" her with so many songs that blessed our souls. 

I remembered
I remembered a short story Avis posted earlier this year on facebook. Sharing it today below the picture, but first one of 'her' quotes, she shared 7 weeks ago:

Worship is a believer's response to God's revelation of Himself. It is expressing wonder, awe, and gratitude for the worthiness, the greatness, and the goodness of our Lord. It is the appropriate response to God's person, His provision, His power, His promises, and His plan. Nancy Leigh DeMoss

 

The name of the Lord is a strong tower; the righteous run to it and are safe. (Proverbs 18:10)


Every name and title of Jesus Christ
Theological convocations are not usually scintillating. According to Dr. R. C. Sproul, they tend to be academic and sometimes tedious. But he will never forget one incredible speaker at a convocation at a prestigious seminary. The topic centered on Jesus Christ. The well-respected, elderly professor climbed the steps to the podium, cleared his throat, smiled, and then spent the entire 45 minutes slowly repeating by heart every name and title of Jesus Christ:

Rock of Ages... Redeemer... King of Kings... Bread of Heaven... Living Water... Son of God... our Sure Foundation... Good Shepherd... Fairest of Ten Thousand... Savior... Mediator... our Advocate... Alpha and Omega... the Stone the Builders Rejected... Beginning and End... Wonderful Counselor... Friend of Sinners... Great Physician... Anointed One... Healer of Broken Hearts... Lamb of God... Prince of Peace... Blessed Hope... our Atonement... Mighty Fortress... Shelter... the Narrow Gate... Lord of Grace... God of all Comfort... Word of Life... Rose of Sharon... Lily of the Valley... Bright and Morning Star... Glorious Lord... Immanuel... Living Word... Chief Cornerstone... Creator... Ancient of Days... the Eternal One... Author and Finisher of our Faith... First and the Last... Son of Man... Almighty God... Resurrection and the Life... the Way, the Truth and the Life... Everlasting Father... Captain of the Lord's Army...

Focus on Jesus
At the end of the 45 minute litany of the names and titles of Jesus, the entire audience was reduced to quiet tears. This is what happens when we focus on Jesus and all that He has accomplished. Meditate on each of these names -- and more, if you have a concordance -- and express your appreciation to God for all that the Lord Christ achieved on your behalf.

🛈 Source: Joni Eareckson Tada (via Avis Blowers)


In ANY circumstance we can say, "For this I have Jesus."

In Christ alone

My hope is built on nothing less
than Jesus' blood and righteousness;
I dare not trust the sweetest frame,
but wholly lean on Jesus' name.

On Christ, the solid rock, I stand;
all other ground is sinking sand,
all other ground is sinking sand.

When darkness veils his lovely face,
I rest on his unchanging grace;
in ev'ry high and stormy gale,
my anchor holds within the veil. 

His oath, his covenant, his blood
support me in the whelming flood;
when all around my soul gives way,
he then is all my hope and stay.

🙏 Let's ask God would wrap his arms around Avis and her family during this time.

1 okt. 2020

SCHAAP ZIEK, SCHAAP ZOEK?

In een jongerenmagazine las ik vandaag een interview met Sjoerd Stellingwerf (oud-herder van beroep). Ik deel een stukje uit het artikel:

Een kudde vormt een eenheid. Maar is ook kwetsbaar. De herder waakt over de kudde. Maar de schapen zorgen ook voor elkaar. Wanneer één van de schapen ziek is, zijn de andere schapen stiller. Ook als er een schaap doodgaat, zijn de anderen traag, lijken ze geen zin te hebben in de dag.


Hierdoor dacht ik terug aan de kudde, die mijn pad kruiste toen de heide nog in bloei stond. Wat een geblaat om me heen. Het waren er wel 200 vertelde de herder. Was dat even genieten. Ik maakte veel foto’s en was blij met dit oponthoud tijdens mijn wandeling.

Dan is er iets aan de hand!
Toen ik aan de herderin vroeg of er wel eens een schaap zoek raakte zei ze:

Een schaap raakt nooit zomaar zoek. Dan is er iets aan de hand want het blijft het liefst dicht bij de kudde. Maar als er eentje ziek is kan het gebeuren dat het wat achterblijft en op een beschutte plek gaat liggen omdat het geen kracht meer heeft om zich bij de kudde aan te sluiten.


Kudde kwijtraken
Ik hoor bij de kudde van de Goede Herder omdat Hij mij kocht met Zijn bloed. Ik ben ook lid van een christelijke gemeente en heb daar broeders en zusters in het geloof. Toch vraag ik me wel eens af of iemand het in de gaten heeft dat ik de band met de kudde kwijtraak (door moeilijke dingen op mijn pad).

Daarnaast: Zie ik mijn zuster of broeder staan? In spiritueel (geestelijk) opzicht ben ik mijn broeders hoeder? Toch? Hoe vul ik dat persoonlijk in?

Paulus

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. Laten wij op elkaar letten om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Hebreeën 10


Citaat Robert Jamieson
Op elkaar letten is een met de geest aandachtig gefixeerd zijn op elkaar, voortdurend nadenkend over het karakter en behoefte van onze broeder en zuster om zo wederzijdse hulp en raad te geven.


Notice carefully: it is not what you might expect. It is not: consider how to love each other and do good deeds. That would be Biblical and right. But it’s different: “Consider how to stimulate each other to love and good deeds.” Focus on helping others become loving people. Aim at stirring up others to do good deeds. And of course the implication would also be that if others need help and stirring, we do too, and so we would be aiming at what sorts of ways we can think and feel and talk and act that will stir each other up to love and to do good deeds. The aim of our lives is not just loving and doing good deeds, but helping to stir up others to love and to good deeds. (See the full text of John Piper's Consider Each Other How to Stir Up Love)

Blijf de Messias volgen
De Joodse ontvangers worden van de brief (Hebreeën) werden door de schrijver gestimuleerd om elkaar aan te sporen hun hart niet te verharden en geen afstand te doen van hun beleden geloof in de Messias.


Houd vast wat je hebt
Niemand kent de diepste diepten van mijn leven. Mijn Herder wel en Hij spoort me aan om vast te houden wat ik heb, opdat niemand mijn kroon neemt. Hij zegt: 'Zie, Ik kom spoedig!' Als de Opperherder verschijnt, ontvang jij dan ook de onverwelkbare krans van de heerlijkheid? 

Wees trouw! 
Volg Hem.

Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. (Ezechiël 34, Johannes 10, Mattheus 9:36)


Lees ook